Direkt till huvudinnehållDirekt till navigeringDirekt till sök

Finansiella mål

Kinneviks syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom ökning av substansvärdet

Attraktiv avkastning

Kinneviks mål är att generera en långsiktig totalavkastning till våra aktieägare som överstiger vår kapitalkostnad. Vi eftersträvar en årlig totalavkastning om 12-15% över konjunkturcykeln.

Kommentar till utfall 2023

Kinneviks totalavkastning för 2023 uppgick till -25%. Per den 31 december 2023 var den genomsnittliga årliga totalavkastningen över fem år 3% och den genomsnittliga årliga avkastningen över tio år 1%.

Låg belåning

Givet karaktären på Kinneviks investeringar är vårt mål att ha låg belåning, med en belåningsgrad ej överstigande 10% av portföljvärdet.

Kommentar till utfall 2023

Kinnevik hade en nettokassa om 7,9 Mdkr per den 31 december 2023, vilket motsvarar 19% av portföljvärdet vid samma tidpunkt. 

Ersättning till aktieägarna

Kinneviks ambition är att generera avkastning främst genom värdestegring och att dela ut överskottskapital som genereras från våra investeringar till aktieägarna genom extra utdelningar.

Kommentar till utfall 2023

Kinnevik har inte betalat någon utdelning för 2023.