Direkt till huvudinnehållDirekt till navigeringDirekt till sök

Årsstämma 2023

Valberedningens motiverade yttrande

I enlighet med regel 2.6 i Svensk kod för bolagsstyrning lämnar Kinneviks valberedning följande yttrande beträffande sitt förslag till årsstämman 2023, inklusive en redogörelse för valberedningens arbete och en beskrivning av den mångfaldspolicy som valberedningen har tillämpat i sitt arbete.

Kinneviks valberedning

Valberedningen bestående av fem (5) ledamöter inklusive valberedningens ordförande inrättades efter val av fyra (4) ledamöter vid årsstämman 2022. Valberedningens ledamöter har varit James Andersson, Lawrence Burns, Marie Klingspor, Anders Oscarsson och Hugo Stenbeck med Anders Oscarsson som ordförande. Valberedningen har sammanträtt vid ett flertal digitala möten samt haft ytterligare kontakter per telefon och genom e-post mellan möten. Som underlag för sin bedömning har valberedningen tagit del av en intern styrelseutvärdering och intervjuat samtliga styrelseledamöter om styrelsens arbete samt Kinneviks nuvarande strategi och framtida prioriteringar. Beaktat de kompetenser som tillfördes styrelsen genom valet av två nya ledamöter 2021 har valberedningen noggrant utvärderat om styrelsen för tillfället ska utökas med ytterligare ledamöter. Valberedningen har kommit fram till att inga nya styrelseledamöter föreslås till årsstämman 2023. Målsättningen över tid är emellertid fortsatt att styrelsen ska bestå av sex (6) till sju (7) ledamöter.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till val av styrelse

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem (5) ledamöter. Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av årsstämman 2024, omval av styrelseledamöterna James Anderson, Susanna Campbell, Harald Mix, Cecilia Qvist och Charlotte Strömberg samt omval av James Anderson till styrelsens ordförande. Det noteras att James Anderson inte har deltagit i valberedningens handläggning av förslaget att välja James Anderson till styrelseledamot och styrelseordförande och inte heller förslaget om arvode till styrelsens ordförande.

Valberedningen har prövat de föreslagna ledamöternas oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare och har konstaterat att valberedningens förslag är förenligt med reglerna 4.4 och 4.5 i Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen kommer fortsätta att identifiera och attrahera personer med olika profiler och kompetenser till styrelserummet. Under de senaste åren har könsfördelningen varit över 40 procent för det minst representerade könet. Valberedningens nuvarande förslag innebär att styrelsen ska bestå av 60 procent kvinnor och 40 procent män med en kombination av svensk respektive internationell bakgrund, en bred geografisk spridning samt ett investeringskunnande övervägande från tillväxtbolag, med upp- och nedgångar och på lång sikt.

I sitt arbete tillämpar valberedningen regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som sin mångfaldspolicy. Valberedningen beaktar således särskilt vikten av en ökad mångfald i styrelsen, inklusive mentalitet, erfarenhet, nationalitet, kön, yrkesbakgrund, riskbenägenhet och affärsområden. Valberedningen är fast besluten att fortsätta arbetet med att sätta samman den mest kompetenta styrelsen med förmåga att utnyttja Kinneviks fulla potential.

Information om föreslagna styrelseledamöter

Information om de till val föreslagna ledamöterna till Kinneviks styrelse, inklusive valberedningens bedömning av varje ledamots oberoende, framgår på sidorna 20-21 i kallelsen till årsstämman.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till val av valberedningen

Valberedningen noterar att årsstämman 2021 beslutade att anta en ny instruktion för valberedningen enligt vilken valberedningens ledamöter ska utses genom val vid bolagsstämman. Instruktionen ska gälla till dess beslut om ändring av instruktionen fattas av bolagsstämman.

Valberedningen föreslår att den nya valberedningen ska bestå av fem (5) ledamöter inklusive styrelsens ordförande och att årsstämman 2023 väljer till ledamöter av valberedningen Hugo Stenbeck, Lawrence Burns, Erik Brändström, och Marie Klingspor samt att Lawrence Burns ska väljas till ordförande av valberedningen.