Direkt till huvudinnehållDirekt till navigeringDirekt till sök

Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Följande riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och övriga ledningspersoner i Kinnevik (”Ledningen” eller ”Ledningspersoner”), samt till styrelseledamöter i den omfattning de erhåller ersättning utanför styrelseuppdraget, har godkänts av årsstämman i maj 2024 och ska gälla fram till år 2028, eller tills dess att nya riktlinjer antas vid bolagsstämma.

Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2024. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som är föremål för beslut eller godkännande av bolagsstämman, såsom ordinarie styrelsearvoden och aktie- eller aktiekursrelaterade ersättningar

Riktlinjernas främjande av Kinneviks affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet 

Kinnevik strävar efter att vara Europas ledande börsnoterade tillväxtinvesterare genom att:

  • investera i bolag som genom teknikens kraft tillgodoser viktiga behov i människors vardag,
  • använda vårt permanenta kapital till fullo genom modiga investeringar, samt vara en långsiktig och pålitlig partner och rådgivare till våra bolag i olika skeden av tillväxt,
  • fokusera på investeringsteman som står inför omfattande digital disruption, underbetjänade slutkonsumenter samt vår generations största utmaning, klimatförändringar,
  • investera i Europa och USA, och
  • genom vår erfarenhet, expertis och vårt nätverk aktivt stötta våra bolag att bygga långsiktigt framgångsrika och hållbara verksamheter.

För ytterligare information om Kinneviks affärsstrategi, se Kinneviks hemsida www.kinnevik.com under rubriken ”Strategi” (som finns under avsnittet ”Om oss”).

En hållbar och framgångsrik implementering av Kinneviks affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen förutsätter att Kinnevik kan attrahera, motivera och behålla de mest kvalificerade talangerna i Sverige och globalt. För att uppnå detta krävs att Kinnevik erbjuder konkurrenskraftiga och kostnadseffektiva ersättningspaket som skapar incitament att verkställa strategiska planer och leverera framstående resultat samt säkerställer finansiell intressegemenskap med Kinneviks aktieägare. Dessa ersättningsriktlinjer möjliggör för Kinnevik att erbjuda Ledande Befattningshavare ett konkurrenskraftigt ersättningspaket, som tillsammans med Kinneviks långsiktiga incitamentsprogram främjar Kinneviks affärsstrategi samt dess långsiktiga intressen och hållbarhet. Riktlinjerna syftar till att säkerställa att rörlig ersättning korrelerar fullt ut med beteenden, handlingar och utfall som främjar – eller som har visat sig generera – ett betydelsefullt långsiktigt värdeskapande för aktieägarna samtidigt som hållbarhetsmål uppnås, vilket i sin tur säkerställer en sund och hållbar verksamhet. Styrelsen ska vidare ha rätt att, med de begränsningar som kan följa av lag eller avtal, helt eller delvis återkräva rörlig ersättning som utbetalats på felaktiga grunder eller baserat på information som varit uppenbart felaktig.

Formerna av ersättning 

Ersättningen ska vara marknadsmässig och bestå av fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra sedvanliga förmåner. Bolagsstämman kan därutöver besluta om bland annat aktie- eller aktiekursrelaterade ersättningar.

Den fasta kontantlönen utvärderas årligen och baseras på den Ledande Befattningshavarens betydelse för Kinneviks framtida värdeskapande, kompetens och ansvarsområden i förhållande till jämförbar marknadslön.

Rörlig kontantersättning kan uppgå till högst 100 procent av den Ledande Befattningshavarens fasta årliga kontantlön. Ytterligare rörlig kontantersättning kan utgå vid särskilt extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana arrangemang görs på individnivå i syfte att rekrytera eller behålla Ledande Befattningshavare. Sådan ytterligare ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande 100 procent av den Ledande Befattningshavarens fasta årliga kontantlön.

Långsiktiga incitamentsprogram beslutas av bolagsstämman oberoende av dessa riktlinjer och ska utformas så att huvuddelen av de Ledande Befattningshavarnas ersättning är kopplad till den långsiktiga värdeutvecklingen för Kinneviks aktieägare och så att Ledande Befattningshavare har en betydande del privat kapital knutet till det långsiktiga skapandet av aktieägarvärde i Kinnevik. Utfallet av långsiktiga incitamentsprogram ska vara kopplat till förutbestämda och objektiva prestationskriterier, baserade på Kinneviks aktiekurs och värdetillväxt. För ytterligare information om långsiktiga incitamentsprogram som är pågående, eller som har avslutats under innevarande år, se Kinneviks hemsida www.kinnevik.com under rubriken "Ersättning" (som finns under avsnittet "Bolagsstyrning").

Pensionsförmåner ska vara premiebestämda. Rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande. Pensionspremier för premiebestämd pension ska inte uppgå till mer än 30 procent av den Ledande Befattningshavarens fasta årliga kontantlön. Andra sedvanliga förmåner kan innefatta exempelvis livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Sådana förmåner får uppgå till högst tio procent av den Ledande Befattningshavarens fasta årliga kontantlön.

Upphörande av anställning 

Vid uppsägning av anställning från Kinneviks sida får uppsägningstiden inte överstiga 12 månader. Fast kontantlön under uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta kontantlönen för 18 månader för verkställande direktören och 12 månader för övriga Ledande Befattningshavare. Vid uppsägning från den Ledande Befattningshavarens sida får uppsägningstiden inte överstiga 12 månader för verkställande direktören och sex månader för övriga Ledande Befattningshavare, utan rätt till avgångsvederlag.

Kriterier för utdelning av rörlig kontantersättning 

Rörlig kontantersättning ska baseras på förutbestämda och mätbara finansiella och icke-finansiella kriterier, som styrelsen bedömer genererar långsiktigt aktieägarvärde över tid. Kriterierna ska innefatta både individuella och bolagsövergripande mål som har en positiv effekt på Kinneviks långsiktiga totalavkastning till aktieägarna och hållbarhetsmål. För att ytterligare säkerställa intressegemenskap med Kinneviks aktieägare är utbetalning av en del av den rörliga kontantersättningen villkorad av att en del av ersättningen investeras i Kinnevikaktier tills den Ledande Befattningshavaren har ett innehav i Kinnevik som motsvarar hans eller hennes fasta årliga kontantlön, netto efter skatt.

I förhållande till vad som utgått enligt de tidigare ersättningsriktlinjerna ska rörlig kontantersättning enligt dessa riktlinjer uppvisa en högre varians mellan individer och mellan år.

I vilken utsträckning kriterierna för utbetalning av rörlig kontantersättning har uppfyllts ska utvärderas årligen. Utvärdering avseende finansiella kriterier ska i den utsträckning det är möjligt baseras på av Kinnevik offentliggjord finansiell information. Utskottet för medarbetarfrågor och ersättningar ansvarar för utvärderingen och utskottet ska använda det handlingsutrymme som aktieägarna har gett för att säkerställa att rörlig kontantersättning på ett adekvat sätt återspeglar värdeskapandet för aktieägarna genom att göra nödvändiga justeringar i de Ledande Befattningshavarnas faktiska ersättningar. Detta innebär att utfallet av den rörliga kontantersättningen kan komma att justeras nedåt under år med svaga övergripande resultat, oaktat att de förutbestämda kriterierna har uppfyllts.

Lön och anställningsvillkor för anställda 

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för Kinneviks anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort grunden för utskottets för medarbetarfrågor och ersättningar och styrelsens beslut vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa. Utvecklingen av ersättningen i 8 relation till övriga anställda redovisas i ersättningsrapporten

Ersättning till styrelseledamöter 

Bolagsstämmovalda styrelseledamöter i Kinnevik kan i särskilda fall erhålla ersättning för tjänster som utförs inom deras respektive specialistområden, men som faller utanför deras ordinarie styrelseuppgifter i Kinnevik. Ersättning för sådana tjänster ska vara marknadsmässig och godkännas av styrelsen.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna 

Styrelsen har inrättat ett utskott för medarbetarfrågor och ersättningar med uppgift att bereda styrelsens beslut i ersättningsrelaterade frågor och styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till Ledande Befattningshavare. I utskottets uppgifter ingår även att bistå i andra frågor, såsom ledningsgruppens sammansättning, talangutveckling, mångfald och inkludering samt villkor för uppsägning av anställningar. Utskottet för medarbetarfrågor och ersättningar övervakar och utvärderar också program för rörlig ersättning till Ledande Befattningshavare individuellt och för hela Kinneviks organisation samt tillämpningen av dessa riktlinjer och ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer generellt inom Kinnevik.

Ersättning under anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får anpassas för att följa tvingande sådana regler eller etablerad lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt som möjligt ska tillgodoses.

Ledamöterna i utskottet för medarbetarfrågor och ersättningar är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Ledande Befattningshavare deltar inte vid styrelsens handläggning av och beslut i ersättningsrelaterade frågor, i den mån de själva berörs av frågorna.

Styrelsen ska upprätta ett förslag till nya riktlinjer när det uppkommer behov av väsentliga förändringar av riktlinjerna, dock minst vart fjärde år, och lägga fram förslaget för beslut vid bolagsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman.

Frångående av riktlinjerna 

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna, helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Kinneviks långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft.

Arkiv för riktlinjer