Direkt till huvudinnehållDirekt till navigeringDirekt till sök

Årsstämma 2020

Valberedningens motiverade yttrande

I enlighet med den ordning för valberedningen som godkändes vid årsstämman 2019 har en valberedning sammankallats bestående av ledamöter utsedda av Kinneviks röstmässigt största aktieägare.

Valberedningen består av Cristina Stenbeck utsedd av Verdere S.à r.l. och CMS Sapere Aude Trust, Hugo Stenbeck utsedd av Alces Maximus Trust, James Anderson utsedd av Baillie Gifford, Ramsay Brufer utsedd av Alecta och Marie Klingspor.

Valberedningen utsåg Cristina Stenbeck till ordförande i valberedningen vid sitt första möte. 

Valberedningens förslag till val av styrelse

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju (7) ledamöter.

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Susanna Campbell, Dame Amelia Fawcett, Wilhelm Klingspor, Brian McBride, Henrik Poulsen och Charlotte Strömberg samt nyval av Cecilia Qvist.

Valberedningen föreslår omval av Dame Amelia Fawcett till styrelseordförande.

Motiverat yttrande 

I enlighet med regel 2.6 i Svensk kod för bolagsstyrning lämnar Kinneviks valberedning följande yttrande beträffande sina förslag till årsstämman, inklusive en redogörelse för valberedningens arbete och en beskrivning av den mångfaldspolicy som har tillämpats.

Valberedningen sammankallades under sommaren 2019 och har sammanträtt vid ett antal fysiska möten och via telefon, samt haft ytterligare kontakt via e-post mellan möten. Som underlag för sitt arbete och beslut har valberedningen träffat styrelseordföranden och diskuterat styrelsens arbete under det gångna året, Kinneviks strategi och verksamhet samt vilka krav detta ställer på styrelsens sammansättning och engagemang. Valberedningen har också tagit del av en utvärdering av styrelsen, som letts av styrelsens ordförande. 

Valberedningen har arbetat för att förstärka styrelsen med ytterligare erfarenhet från ledande positioner inom internationella, teknikfokuserade tillväxtbolag samt med erfarenhet inom venture- och tillväxtinvesteringar. Som ett resultat av detta arbete föreslår valberedningen att en ny medlem väljs in i Kinneviks styrelse – Cecilia Qvist. 

Cecilia Qvist är Global Head of Markets på Spotify, världens största och mest engagerande ljudplattform med över 100 miljoner premiumanvändare, där hon ansvarar för bolagets globala tillväxtstrategi på såväl befintliga som nya marknader. Innan Cecilia började på Spotify år 2017, hade hon seniora befattningar på Ericsson och Swedbank, och hon är för närvarande även styrelseledamot i Catena Media, ett online ”lead generation”-bolag, d.v.s. ett bolag som är verksamt inom kundanskaffning online, noterat på Nasdaq Stockholm, men där hon inför årsstämman 2020 avböjt omval. Cecilia har en MBA från University of Edinburgh. 

Cecilia Qvist kommer tillföra styrelsen viktiga insikter i hur digitala plattformar engagerar konsumenter på en global skala, och hur verksamheter kan växa utanför sina befintliga marknader genom att erbjuda innovativa tjänster som driver och tillgodoser förändrade konsumentbeteenden. Från sina övriga nuvarande och tidigare uppdrag, kommer Cecilia även tillföra värdefulla perspektiv på business development inom reglerade sektorer såsom finansiella tjänster, teknologi och telekom samt erfarenhet från styrelsearbete i noterade bolag. 

Valberedningen föreslår en styrelse bestående av sju medlemmar med en välbalanserad uppsättning av kompetenser och erfarenheter som kommer vara av värde för styrelsen i dess översyn, vägledning och stöd till ledningen i implementeringen av Kinneviks strategi att utveckla portföljen mot en högre andel tillväxtbolag och att omallokera kapital mer dynamiskt i syfte att stärka sammansättningen av Kinneviks portfölj. Information om de föreslagna styrelseledamöterna i Kinnevik, inklusive valberedningens bedömning av varje ledamots oberoende, framgår på sidorna 19-21 i denna kallelse. Valberedningen fortsätter att arbeta med att utveckla styrelsens sammansättning, och ser fram emot att föreslå ytterligare förändringar i styrelsen, däribland en utökning av dess expertis och erfarenhet från internationella venture- och tillväxtinvesteringar.

I sitt arbete har valberedningen tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy. Valberedningen har således särskilt beaktat vikten av en ökad mångfald i styrelsen vad gäller kön, ålder och nationalitet samt erfarenheter, yrkesbakgrund och affärsområden. Valberedningen anser att den föreslagna styrelsesammansättningen är ändamålsenlig vad avser flera dimensioner av mångfald och har en sammansättning av kompetens och erfarenhet som stämmer överens med Kinneviks viktigaste prioriteringar. Valberedningen ser fram emot att fortsätta arbetet med att sätta samman den mest kompetenta styrelsen och att främja en diskussion kring Kinneviks huvudsakliga mål. Den föreslagna styrelsen består av fyra kvinnor och tre män, vilket är i linje med den ambitionsnivå om minst 40 procent av respektive kön som Kollegiet för svensk bolagsstyrning har satt upp. Med beaktande av den allmänna underrepresentationen av kvinnor i svenska börsbolagsstyrelser anser valberedningen att en smärre underrepresentation av män i Kinneviks styrelse inte är en fråga av betydelse.

Valberedningen har också diskuterat nivåer och struktur på styrelsearvodet och beslutat att föreslå oförändrade nivåer för arvodet per ledamot.

Information om föreslagna styrelseledamöter

Information om de föreslagna styrelseledamöterna i Kinnevik, inklusive valberedningens bedömning av varje ledamots oberoende, finns på bolagets hemsida, www.kinnevik.com, samt i kallelsen till årsstämman 2020.

___________
April 2020
VALBEREDNINGEN
Kinnevik AB (Publ)