Direkt till huvudinnehållDirekt till navigeringDirekt till sök

Information om behandling av aktieägares personuppgifter

Som aktieägare i Kinnevik AB (publ) (Kinnevik) behandlar Kinnevik personuppgifter om dig. Vi vill därför informera dig om vår behandling av dina personuppgifter och om vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen1.

Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) ansvarar för att föra aktieboken i Kinnevik och är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som sker i anslutning till det uppdraget. Om du vill veta mer om hur Euroclear behandlar dina personuppgifter ber vi dig att kontakta Euroclear.

Vilka personuppgifter behandlas och för vilka ändamål?

De personuppgifter som behandlas om dig som aktieägare hämtas från Kinneviks aktiebok som förs av Euroclear, och andra aktieägarregister. Personuppgifterna som behandlas är:

  • Namn, personnummer och kontaktuppgifter.
  • Information om ditt aktieinnehav (antal aktier och eventuella noteringar/information som enligt lag kopplas till varje aktiepost, t ex aktieslag).
  • Uppgifter från eventuell kommunikation mellan dig och Kinnevik, inklusive uppgifter i styrelse- och stämmoprotokoll.

Kategorierna av personuppgifter behandlas för registrering, upprättande av röstlängd och, i förekommande fall, stämmoprotokoll för bolagsstämmor och administration av andra ärenden som rör aktieägarna i bolaget.

Med vilken laglig grund behandlar vi dina personuppgifter?

De insamlade personuppgifterna behandlas för att Kinnevik ska fullgöra sina rättsliga förpliktelser som följer av lag, däribland bolags-, aktie-, värdepappers- och skatterättslig lagstiftning samt Kinneviks berättigade intresse av att hålla bolagsstämma samt administrera andra frågor som rör aktieägarna i bolaget.

Vi behandlar endast dina personuppgifter för det ändamål som uppgifterna samlats in för och som beskrivs ovan. Om vi skulle behöva behandla dina personuppgifter för något annat ändamål eller något ändamål som enligt dataskyddslagstiftningen kräver ditt samtycke, så kommer vi att informera dig om detta ändamål respektive inhämta ditt samtycke i förväg. 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter om dig som aktieägare lagras bara så länge som du är aktieägare i Kinnevik eller så länge som Kinnevik är skyldig att lagra sådana uppgifter enligt lag, inklusive svensk bolagsrätt.

Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att lämnas ut till andra bolag inom Kinnevikkoncernen och kan komma att lämnas ut till tredje part om det krävs enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut. Vissa personuppgifter, som namn och information i styrelse- och stämmoprotokoll, kan komma att publiceras på Kinneviks webbplats.

Dina rättigheter

Kinnevik är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du har följande rättigheter gentemot oss:

  • Rätt till tillgång (registerutdrag) – en rätt att få bekräftelse på och information om behandlingen av dina personuppgifter.
  • Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
  • Rätt till radering – en rätt att få uppgifter borttagna. Denna rätt är begränsad till sådana uppgifter som enligt lag endast får behandlas med ditt samtycke, om du tar tillbaka samtycket och motsätter dig behandlingen.
  • Rätt till begränsad behandling – en rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet. Under tiden som riktigheten undersöks är vår tillgång till uppgifterna begränsad.
  • Rätt till dataportabilitet – en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från en personuppgiftsansvarig till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen, har du rätt att klaga till Datainspektionen, som är svensk tillsynsmyndighet.

Kontaktuppgifter

Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, eller vill utöva någon av rättigheterna ovan, vänligen kontakta oss:

Personuppgiftsansvarig Kinnevik
Kinnevik AB
P.O. Box 2094
SE-103 13 Stockholm, Sweden
E-post: pua@kinnevik.com

1Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), och sådan nationell lagstiftning som införs med stöd av förordningen.