Direkt till huvudinnehållDirekt till navigeringDirekt till sök

Vi är aktiva ägare

Kinnevik har inflytande över sina portföljbolag genom kapitalallokering, styrelserepresentation och löpande operativt stöd. Vi arbetar i nära samarbete med våra bolag för att sätta ambitiösa strategiska visioner och mål för att bygga långsiktigt hållbara och framgångsrika bolag. För att strukturera och följa upp detta arbete har vi utvecklat ett eget ramverk för att utvärdera bolagens hållbarhetsarbete – Kinneviksstandarderna.

En integrerad del i vårt värdeskapande

Kinneviks hållbarhetsteam är representerat i varje fas i investeringsprocessen och endast bolag som delar våra värderingar tas till Executive Investment Committee (”EIC”). I samband med EIC bedömer vi ett bolags hållbarhetsstrukturer och framsteg inom miljö, sociala frågor och bolagsstyrning, dess positiva och negativa påverkan i enlighet med Impact Management Norms, dess hållbarhetsrisker och möjligheter samt dess anpassning till en framtid med låga koldioxidutsläpp.

Vi har en strukturerad och bolagsanpassad modell för hur vi arbetar med hållbarhet i portföljen. Vi hjälper bolagen med en dubbel väsentlighetsanalys för att identifiera deras viktigaste hållbarhetsfrågor, prioritera fokusområden internt och fastställa hur hållbarhet kan skapa värde för verksamheten. När det är relevant hjälper vi dem även att tydliggöra och mäta sin positiva påverkan på världen. Detta lägger grunden för en holistisk hållbarhetsstrategi med visioner, mål och en konkret färdplan.

Kinnevikstandarderna

För att mäta resultat och definiera bästa praxis för våra bolag har Kinnevik utvecklat ett eget utvärderingsramverk som kallas Kinneviksstandarderna (”Standarderna”). Dessa har utvecklats genom dialoger med intressenter, jämförelser med andra bolag och praxis i branschen och omfattar 84 mätpunkter inom miljö, sociala aspekter och styrning. 

Vi gör en årlig bedömning av portföljbolagen i enlighet med Standarderna och utifrån resultatet sätter vi prioriteringar och årliga mål för varje bolag, bland annat avseende hantering av risker i värdekedjan och regelefterlevnad. 

Bedömningen för 2023 omfattade 34 bolag, tre publika och 31 privata, vilket motsvarar strax under 100 procent av Kinneviks portföljvärde per den 31 december 2023. På jämförbar basis ökade den genomsnittliga ESG Scoren för 2023 i vår portfölj med 10 procentenheter, från 51 procent 2022 till 61 procent 2023.

Översikt över Kinneviks investeringsprocess och hållbarhetsarbete med bolagen efter investering