Direkt till huvudinnehållDirekt till navigeringDirekt till sök

Styrelsens arbete

Kinneviks styrelse ansvarar för den övergripande förvaltningen av koncernen och för att organisera den i enlighet med Aktiebolagslagen.

Styrelsesammansättning

Styrelseledamöterna väljs på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Bolagsordningen innehåller inga restriktioner angående styrelseledamöternas valbarhet. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst tolv stämmovalda ledamöter.

Vid årsstämman 2023 omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, James Anderson, Susanna Campbell, Harald Mix, Charlotte Strömberg och Cecilia Qvist till styrelseledamöter. Vidare omvalde årsstämman James Anderson till ordförande.


Styrelseledamöternas oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive till bolagets större ägare framgår på sidorna 67-68 i Årsredovisningen 2023. Ingen av styrelseledamöterna är anställd inom koncernen.

Styrelsens arbete

Kinneviks styrelse ansvarar för den övergripande strategin för koncernen och för att organisera dess förvaltning i enlighet med aktiebolagslagen. Styrelsens arbets- och delegationsordning, instruktion för verkställande direktören, rapporteringsinstruk- tioner och interna styrdokument uppdateras och fastställs minst en gång per år och uppdateras därutöver löpande vid behov.

Väsentliga frågor som behandlats av Kinneviks styrelse under 2023 inkluderar Kinneviks övergripande strategi samt port- följstrategi och kapitalallokeringsplaner, inklusive materiella in- vesteringar och avyttringar. Till grund för diskussionerna rörande portföljbolagen har Kinneviks ledning presenterat oberoende analyser av respektive bolags strategi, verksamhet och bedöm- ning av framtida möjligheter på de marknader där bolagen är verksamma. Vidare har verkställande direktörer i ett flertal onoterade portföljbolag hållit investerarpresentationer för och diskussioner med Kinneviks styrelse.

Efterlevnad av lagar och regler, ansvarstagande och markna- dens förtroende för Kinnevik är några av de viktigaste frågorna som styrelsen aktivt fokuserar på. I Kinneviks Code of Conduct och hållbarhetspolicy, som båda antagits av styrelsen, beskrivs Kinneviks policy i frågor som syftar till socialt ansvarstagande, miljöhänsyn, bolagsstyrning och etik. Vidare har styrelsen ro- busta interna processer för att hantera intressekonflikter och transaktioner med närstående parter. Samtliga transaktioner med närstående samt faktiska och potentiella intressekonflikter på styrelsenivå dokumenteras och hanteras av styrelsen på ett adekvat sätt. Dessa krav återspeglas vederbörligen i styrelsens arbetsordning och i policyn för transaktioner med närstående parter. Information om transaktioner med närstående finns i Not 15 för koncernen.

Kinneviks styrelse höll under 2023 elva styrelsemöten (inklu- sive det konstituerande mötet), varav två var extra möten för att diskutera större investeringar. Samtliga styrelsemöten under året följde en dagordning som tillsammans med dokumentationen för varje punkt på dagordningen skickades till styrelseledamöterna före mötena. Chefsjuristen är styrelsesekreterare och ansvarar för att arbetsordningen efterlevs och alla styrelseledamöter kan vända sig till sekreteraren för råd och hjälp i deras styrelsearbete. Under 2023 har styrelsen utsett ett utskott för medarbetar- frågor och ersättningar och ett revisions- och hållbarhetsutskott. Dessa utskott är för styrelsen beredande organ och inskränker inte styrelsens ansvar för bolagets skötsel och för de beslut som fattas.

Styrelseutvärdering

Styrelsen följer ett fastställt förfarande för att årligen utvärdera resultatet av styrelsens och utskottens arbete, hur väl arbetssättet fungerar och hur det kan förbättras. Under vissa år och efter önskemål från styrelsen eller valberedningen, genomförs en mer utförlig utvärdering av styrelsen av antingen en oberoende styrelseledamot eller en extern konsult.
Utvärderingen av styrelsearbetet under 2023 genomfördes genom en enkätundersökning.

Utvärderingen täckte områden såsom styrelsens uppfyllande av sina skyldigheter, styrelsens sam- mansättning och processer, information och rapportering, kultur, strategi samt de individuella styrelseledamöternas prestation under året. Resultaten från enkätundersökningen presenterades för och diskuterades i styrelsen. Valberedningen genomförde egna intervjuer med styrelseledamöterna.