Direkt till huvudinnehållDirekt till navigeringDirekt till sök

Årsstämma 2024

Valberedningens motiverade yttrande

I enlighet med regel 2.6 i Svensk kod för bolagsstyrning lämnar Kinneviks valberedning följande yttrande beträffande sitt förslag till årsstämman 2024, inklusive en redogörelse för valberedningens arbete och en beskrivning av den mångfaldspolicy som valberedningen har tillämpat i sitt arbete.

Kinneviks valberedning

Valberedningen bestående av fem (5) ledamöter inklusive valberedningens ordförande inrättades efter valet av fyra (4)
ledamöter vid årsstämman 2023. Valberedningens ledamöter har varit James Anderson, Erik Brändström, Lawrence Burns, Marie Klingspor och Hugo Stenbeck med Lawrence Burns som ordförande. Valberedningen har sammanträtt vid ett flertal digitala möten samt haft ytterligare kontakter per telefon och genom e-post mellan möten. Som underlag för sin bedömning har valberedningen intervjuat samtliga styrelseledamöter och ledningsgruppen om styrelsens arbete, Kinneviks nuvarande strategi och dess framtida prioriteringar.

Varje år utvärderar valberedningen behovet av att utöka styrelsens storlek med beaktande av den kompetens och den bredd av perspektiv som krävs för att Kinnevik ska vara framgångsrikt. Detta år bedömde valberedningen att ytterligare två ledamöter skulle bidra till att stärka styrelsens förmåga att stödja och utmana ledningsgruppen i dess arbete med att genomföra Kinneviks strategi.

Valberedningen har noterat att det finns en uppfattning om att den befintliga styrelsesammansättningen innebär en risk för intressekonflikter mellan styrelsen å ena sidan och ett mindre antal portföljbolag å andra sidan. Valberedningen anser inte att det finns någon substans i denna uppfattning, men noterar att de två föreslagna nya oberoende styrelseledamöterna bör minska eventuella risker för intressekonflikter och samtidigt stärka styrelsens handlingsfrihet.

I sitt arbete har valberedningen vidare strävat efter att komplettera styrelsen med individer som tillför kompetens och perspektiv inom följande områden:

  • Operationell uppskalning av bolag
  • Erfarenhet från flera marknadscykler
  • Internationella perspektiv
  • Insikter och erfarenheter från den svenska kapitalmarknaden
  • Djupgående finansiell expertis avseende både publika och privat bolag

Som ett resultat av detta arbete föreslår valberedningen att två nya medlemmar väljs in i Kinneviks styrelse – Claes Glassell och Maria Redin.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till val av styrelse

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju (7) ledamöter, vilket innebär en ökning med två (2) ledamöter. Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter samt omval av James Anderson till styrelsens ordförande, samt nyval av Claes Glassell och Maria Redin. Det noteras att James Anderson inte har deltagit i valberedningens handläggning av förslaget att omvälja James Anderson till styrelseledamot och styrelseordförande och inte heller förslaget om arvode till styrelsens ordförande.

Claes Glassell har mer än 30 års erfarenhet av att leda life science-bolag, både i publik miljö och private equity-ägda. Han var Chief Operating Officer och President för Cambrex Corp 1999-2003, innan han blev verkställande direktör för Cerus Corp. 2004-2011 och sedan verkställande direktör för CMC Biologics 2011-2015. Claes har varit styrelseledamot i Cambrex sedan 2016 och var styrelseordförande i LSNE 2017-2021 samt styrelseordförande i Quotient Sciences 2019-2022. Därtill har han tidigare haft ledande befattningar och varit styrelseledamot i flera publika och privata bolag och branschorgan, inklusive Vitrolife AB, Cellartis AB, Nobel Chemicals, Berol Nobel, Cerus, Svenska Handelskammaren i New York samt Sveriges Kemiska Industrikontor. Han är för närvarande senior rådgivare till Permira. Claes har en masterexamen i kemiteknik från Chalmers tekniska högskola.

Maria Redin har varit verkställande direktör för MTG sedan 2020, där hon tidigare var CFO och Head of Group Finance & Controlling. Maria började sin karriär på MTG som management trainee 2004 och arbetade sedan som CFO, och senare verkställande direktör, för MTG:s tidigare spel- och underhållningsbolag Bet24. Maria är styrelseledamot i Hemnet och var styrelseledamot i NetEnt 2012-2020. Hon har en kandidatexamen i företagsekonomi från Cameron University och en masterexamen i internationell företagsekonomi från Göteborgs universitet.

De två nya styrelseledamöterna har båda betydande erfarenhet av operationell skalning. Claes Glassell har skalat upp flera läkemedelsverksamheter och Maria Redin har gjort motsvarande genom sin roll på MTG med snabbrörliga techbolag och andra digitala verksamheter. Valberedningen anser att sådana erfarenheter kommer att ge ett värdefullt perspektiv för ledningsgruppen vid bedömningen av utvecklingen i portföljbolagen. Dessutom bidrar båda med ett internationellt perspektiv då Claes Glassell under flera decennier varit verksam i USA medan Maria Redin har förvaltat en portfölj av spelstudios runt om i världen.

Claes Glassells betydande erfarenhet av att leda bolag genom flera volatila marknadscykler tillför ett perspektiv som valberedningen tror kommer att vara till nytta för ledningsgruppen i det nuvarande konjunkturläget. Han har också betydande erfarenhet av private equity. Maria Redin har betydande finansiell erfarenhet både från sin roll som CFO på MTG och från sin nuvarande roll som ordförande i revisionsutskottet på Hemnet. Hon har också erfarenhet av att leda ett svenskt publikt bolag, vilket ger en värdefull förståelse för svenska kapitalmarknader och bolagsstyrning.

I sitt arbete tillämpade valberedningen regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som sin mångfaldspolicy. Valberedningen beaktade således särskilt vikten av en ökad mångfald i styrelsen, inklusive mentalitet, erfarenhet, nationalitet, kön, yrkesbakgrund, riskbenägenhet och affärsområden. Valberedningen är fast besluten att fortsätta arbetet med att sätta samman den mest kompetenta styrelsen med förmåga att utnyttja Kinneviks fulla potential.

Könsfördelningen i styrelsen har under senare år överstigit 40 procent för det minst representerade könet. Det nuvarande förslaget är att välja en styrelse som ska bestå av fyra kvinnliga ledamöter och tre manliga ledamöter, ha en blandning av svenska och internationella erfarenheter, och en motståndskraftig, långsiktig och ambitiös inställning för att stödja Kinnevik som den självklara partnern för europeiska tillväxtföretag.

Information om föreslagna styrelseledamöter

Valberedningen har utvärderat de föreslagna styrelseledamöternas oberoende i förhållande till bolaget och de större aktieägarna. Den har kommit fram till att valberedningens förslag är förenligt med reglerna 4.4 och 4.5 i Svensk kod för bolagsstyrning. Information om de till val föreslagna ledamöterna till Kinneviks styrelse, inklusive valberedningens bedömning av varje ledamots oberoende, framgår på sidorna 23-25 i kallelsen till årsstämman.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till val av valberedningen

Valberedningen föreslår att valberedningen, för tiden intill dess en kommande bolagsstämma beslutat annorlunda, ska nbestå av fem (5) ledamöter inklusive styrelsens ordförande.Valberedningen föreslår vidare, för tiden intill dess en ny valberedning valts av en kommande bolagsstämma, val av Lawrence Burns (nominerad av Baillie Gifford), Erik Brändström (nominerad av Spiltan Fonder), Marie Klingspor (nominerad av sig själv, Wilhelm Klingspor och Amelie Klingspor) samt Cristina Stenbeck (nominerad av Verdere S.à r.l., AMS Sapere Aude Trust fbo HS och AMS Sapere Aude Trust fbo SMS) till ledamöter i valberedningen samt att Lawrence Burns ska väljas till ordförande.