Direkt till huvudinnehållDirekt till navigeringDirekt till sök

Årsstämma 2022

Valberedningens motiverade yttrande

I enlighet med regel 2.6 i Svensk kod för bolagsstyrning lämnar Kinneviks valberedning följande yttrande beträffande sina förslag till årsstämman 2022, inklusive en redogörelse för valberedningens arbete och en beskrivning av den mångfaldspolicy som valberedningen har tillämpat i sitt arbete.

Kinneviks valberedning

Vid årsstämman 2021 valdes en valberedning bestående av fem ledamöter inklusive valberedningens ordförande. Valberedningens ledamöter är James Andersson, Lawrence Burns, Marie Klingspor, Anders Oscarsson och Hugo Stenbeck. Anders Oscarsson är valberedningens ordförande. Valberedningen har sammanträtt vid ett flertal digitala möten samt haft ytterligare kontakter per telefon och genom e-post mellan möten. Som underlag för sin bedömning har valberedningen intervjuat samtliga styrelseledamöter om styrelsens arbete samt Kinneviks nuvarande strategi och framtida prioriteringar.

Brian McBride har informerat valberedningen att han inte står till förfogande för omval.

Beaktat de kompetenser som tillfördes styrelsen genom valet av två nya ledamöter 2021 har valberedningen noggrant utvärderat om styrelsen för tillfället ska utökas med ytterligare ledamöter. Mot bakgrund av de ovanliga omständigheterna under pandemin med främst digitala kontakter inom styrelsen och ett begränsat antal tillfällen att hålla fysiska möten har styrelseledamöterna under intervjuer uttryckt önskemål om att konsolidera styrelsens arbete innan styrelsen utökas med ytterligare ledamöter. Valberedningens slutsats är att inga nya styrelseledamöter föreslås till årsstämman 2022. Målsättningen över tid är emellertid att styrelsen ska bestå av 6-7 ledamöter.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till val av styrelse

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter, vilket innebär en minskning med en ledamot. Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av årsstämman 2023, omval av styrelseledamöterna James Anderson, Susanna Campbell, Harald Mix, Cecilia Qvist och Charlotte Strömberg samt omval av James Anderson till styrelsens ordförande. Det noteras att James Anderson inte har deltagit i valberedningens handläggning av förslaget att välja honom till styrelseledamot och styrelseordförande och inte heller förslaget om arvode till styrelsens ordförande.

Valberedningen har prövat de föreslagna ledamöternas oberoende i förhållande till bolaget och dess större ägare och har konstaterat att valberedningens förslag till styrelse är förenligt med reglerna 4.4 och 4.5 i Svensk kod för bolagsstyrning.

Det är av största vikt för valberedningen att Kinneviks strategiska fokus även fortsättningsvis styrs av styrelsen för att de ska kunna ta rätt beslut om långsiktiga investeringar i partnerskap med talangfulla entreprenörer och ledningspersoner och samtidigt utnyttja bolagets permanenta kapitalbas. Styrelsen ska fortsätta att vara opportunistisk men disciplinerad, flexibel och proaktiv i sitt sökande efter nästa generation av tillväxtföretag samt tillse att bolagets strategi verkställs och fullföljs, inklusive bolagets kapitalallokering över tid, genom att lyfta nya och djärva perspektiv.

Valberedningen kommer fortsätta att identifiera och attrahera personer med olika profiler och kompetenser till styrelserummet. Under de senaste åren har könsfördelningen varit över 40 procent för det minst representerade könet. Valberedningens nuvarande förslag innebär att styrelsen ska bestå av 60 procent kvinnor och 40 procent män med en kombination av svensk respektive internationell bakgrund, en bred geografisk spridning samt ett investeringskunnande övervägande från tillväxtbolag, med upp- och nedgångar, vilket skapar långsiktighet.

I sitt arbete tillämpar valberedningen regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som sin mångfaldspolicy. Valberedningen beaktar således särskilt vikten av en ökad mångfald i styrelsen, inklusive mentalitet, erfarenhet, nationalitet, kön, yrkesbakgrund, riskbenägenhet och affärsområden. Valberedningen är fast besluten att fortsätta arbetet med att sätta samman den mest kompetenta styrelsen med förmåga att utnyttja Kinneviks fulla potential.

Information om föreslagna styrelseledamöter

Information om de till val föreslagna ledamöterna till Kinneviks styrelse, inklusive valberedningens bedömning av varje ledamots oberoende, framgår på sidorna 16-17 i kallelsen till årsstämman.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till val av valberedningen

Valberedningen noterar att årsstämman 2021 beslutade att anta en ändrad instruktion för valberedningen enligt vilken valberedningens ledamöter ska utses genom val vid bolagsstämman. Instruktionen ska gälla till dess beslut om ändring av instruktionen fattas av bolagsstämman.

Valberedningen föreslår att den nya valberedningen ska bestå av fem ledamöter inklusive styrelsens ordförande och att vid årsstämman 2022 välja till ledamöter i valberedningen Anders Oscarsson, Hugo Stenbeck, Marie Klingspor och Lawrence Burns samt att Anders Oscarsson väljs till valberedningens ordförande.