Direkt till huvudinnehållDirekt till navigeringDirekt till sök

Revisions- och hållbarhetsutskottet

Charlotte Strömberg utsågs till ordförande i Revisions- och hållbarhetsutskottet, och Susanna Campbell, Cecilia Qvist och Maria Redin utsågs till ledamöter i Revisions- och hållbarhetsutskottet på det konstituerande styrelsemötet direkt efterföljande Kinneviks årsstämma den 3 juni 2024.

Revisions- och hållbarhetsutskottet uppgifter framgår av 8 kap 49b § ABL. I dessa uppgifter ingår att Revisions- och hållbarhetsutskottet ska upprätthålla och effektivisera kontakten med koncernens revisorer, utöva tillsyn över rutinerna för redovisning och finansiell rapportering samt över internrevisionen i koncernen. Revisions- och hållbarhetsutskottet arbete inriktas på kvaliteten och riktigheten i koncernens finansiella redovisning och därtill hörande rapportering samt arbetet med den interna finansiella kontrollen inom koncernen. Vidare utvärderar Revisions- och hållbarhetsutskottet revisorernas arbete, kvalifikationer och oberoende. Revisions- och hållbarhetsutskottet följer hur redovisningsprinciper och krav på redovisning utvecklas, diskuterar andra väsentliga frågor som har samband med bolagets ekonomiska redovisning och rapporterar iakttagelser till styrelsen.

Revisions- och hållbarhetsutskottet är också utsett av Kinneviks styrelse för att bistå i dess arbete att övervaka bolagsstyrningen i Kinneviks portföljbolag, Kinneviks riskhanteringsprocesser samt efterlevnad av lagar, regler och uppförandekoder.

Revisions- och hållbarhetsutskottet ska sammanträda minst fyra gånger per år. Revisions- och hållbarhetsutskottet sammanträden protokollförs och rapporteras till styrelsen vid nästföljande styrelsemöte.