Direkt till huvudinnehållDirekt till navigeringDirekt till sök

Internkontrollrapport

Styrelsens beskrivning av intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen för räkenskapsåret 2023

Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen och Koden för den interna kontrollen. Denna beskrivning har upprättats i enlighet med avsnitt 8.1 och 8.2 i Koden och 6 kap 6 § och 7 kap 31 § årsredovisningslagen, och är därmed avgränsad till intern kontroll i samband med den finansiella rapporteringen.

Kontrollmiljö

Styrelsens arbetsordning och instruktioner för verkställande direktören och styrelsens utskott syftar till att säkerställa en tydlig roll och ansvarsfördelning till gagn för en effektiv hantering av verksamhetens operationella och finansiella risker. Styrelsen har vidare fastställt ett antal grundläggande riktlinjer av betydelse för arbetet med den interna kontrollen, vilka finns beskrivna i Kinneviks Policy and Procedure Manual, som omfattar bland annat instruktioner för finansiell rapportering, attestrutiner, inköpspolicy, investeringspolicy, redovisningsprinciper, finansiell riskhantering och internrevision. Bolagets ledning rapporterar regelbundet till styrelsen utifrån fastställda rutiner. Härtill kommer rapporteringen om arbetet i revisions- och hållbarhetsutskottet. Bolagets ledning ansvarar för det system av interna kontroller som krävs för att hantera risker i den löpande verksamheten. Här ingår bland annat riktlinjer för de anställda så att de ska förstå och inse betydelsen av sina respektive roller i arbetet med att upprätthålla en god intern kontroll. Bolagets operationella och finansiella risker rapporteras kvartalsvis till styrelsen med analys av konsekvens och finansiell effekt för det fall riskerna materialiseras, hur och vem som utövar den löpande kontrollen över respektive risk samt hur dessa kan minimeras eller elimineras.

Riskbedömning och kontrollaktiviteter

Kinnevik har implementerat en modell för bedömning av risker för fel i bokföringen och i den finansiella rapporteringen. De mest väsentliga posterna och processerna där risk för väsentliga fel typiskt sett kan föreligga omfattar resultat- och balansräkningsposterna finansiella tillgångar och finansiella instrument samt investeringsprocessen. Kinnevik har ett dokumenterat arbetssätt och utvärderar löpande hur väl kontrollerna avseende dessa poster och processer fungerar.

Internrevision och tredjepartsgranskningar

Styrelsen utvärderar behovet av en separat internrevisionsfunktion på en årlig basis. Kinnevik har för närvarande ingen separat internrevisionsfunktion, med hänsyn till storleken på bolagets verksamhet. Istället anlitar Kinnevik, på instruktion från revisions- och hållbarhetsutskottet, internrevisorer i uppdrag att följa upp och utvärdera arbetet med t.ex. värdering av onoterade investeringar, riskhantering och intern kontroll. Internrevisorerna rapporterar resultatet av sin granskning i form av skriftliga rapporter till Revisions- och hållbarhetsutskottet. Under 2023 genomfördes en tredjepartsgranskning av Kinneviks metod för värderingar av större onoterade investeringar per 31 mars 2023, utan anmärkningar.

Information och kommunikation

Kinneviks Policy and Procedure Manual och övriga riktlinjer av betydelse för den finansiella rapporteringen uppdateras minst en gång per år. Det finns såväl formella som informella informationskanaler till bolagsledning och styrelsen för väsentlig information från medarbetarna. För extern kommunikation finns riktlinjer sammanställda i en informationspolicy som säkerställer att bolaget lever upp till högt ställda krav på korrekt information till marknaden och övriga grupper såsom aktieägare, styrelseledamöter, anställda och leverantörer.

Uppföljning

Styrelsen utvärderar löpande den information som bolagsledningen, revisions- och hållbarhetsutskottet och utskottet för med- arbetarfrågor och ersättningar lämnar. Av särskild betydelse för uppföljningen av den interna kontrollen är arbetet med att följa upp effektiviteten i bolagsledningens arbete på detta område. Arbetet innefattar bland annat att säkerställa att åtgärder vidtas rörande de brister och förslag till åtgärder som framkommit vid den interna och externa revisionen.