Direkt till huvudinnehållDirekt till navigeringDirekt till sök

Sunda strukturer för bolagsstyrning

Sunda strukturer för bolagsstyrning utgör grunden för Kinneviks hållbarhetsarbete. Vi arbetar aktivt för att upprätthålla högsta möjliga etiska standard, regelefterlevnad och affärsuppförande, både på Kinneviknivå och i förhållande till vår portfölj. Genom att vara ett finansiellt starkt bolag kan Kinnevik dessutom effektivt driva vår hållbarhetsstrategi.

Implementering av sunda styrningsstrukturer i vår portfölj

Många av bolagen i vår portfölj befinner sig i ett tidigt skede i sin utveckling avseende både verksamheten och hållbarhetsarbetet och att implementera sunda strukturer för bolagsstyrning är centralt för dessa bolags långsiktiga framgång. Detta arbete är en del av en bredare satsning på att skapa holistiska och bolagsanpassade ESG-strategier för att möjliggöra hållbar tillväxt.

Under 2023 har vi arbetat tillsammans med styrelserna och ledningsgrupperna i våra tre nya portföljbolag (Enveda, Aira och Charm Industrial) för att inrätta mer strukturerade processer för att förbättra styrning och kontroll. Vi fortsatte också att arbeta med alla våra befintliga bolag för att förbättra deras interna kontrollmiljö, riskhantering, ramverk för efterlevnad och cybersäkerhet.

Styrningsstrukturer på Kinnevik

Kinneviks styrelse är ansvarig för den övergripande strategin, inklusive hur hållbarhet är en integrerad del av vårt värdeskapande, och är väl informerad om Kinneviks policyer och rutiner. Vidare är styrelsen särskilt ansvarig för att identifiera risker och möjligheter relaterade till hållbarhet, inklusive klimatförändringar, som kan påverka Kinnevik, vår portfölj och strategi, och för att definiera lämpliga riktlinjer för att styra Kinneviks agerande i samhället. Detta är förankrat i styrelsens arbetsordning och delegeringsförfaranden.

Alla anställda inom Kinnevik har individuella årliga mål som utgör grunden för deras kortsiktiga incitament. Dessa härleds från våra övergripande bolagsmål som under 2023 inkluderarde mål relaterade till hållbarhet. Till exempel hade medlemmarna i investeringsteamet individuella årliga mål kopplade till att driva klimatfrågor samt mångfald, jämlikhet och inkludering i sina respektive portföljbolag.

Översikt över Kinneviks styrnings- och hållbarhetsorganisation

Viktiga policys

Uppförandekod

Samtliga medarbetare, representanter för Kinnevik och tredje part som arbetar med Kinnevik förväntas följa Uppförandekoden till fullo. Kinnevik har en introduktionsprocess för nya medarbetare för att de ska bekanta sig med Uppförandekoden, vilken inkluderar mutor och affärsetik, anti-korruption samt andra viktiga rutiner och processer. Därtill anordnar Kinnevik årligen en obligatorisk utbildning i Uppförandekoden för alla medarbetare. Uppförandekoden delas med alla relevanta leverantörer på årlig basis. 

Uppförandekod

Sustainability Policy

I Kinneviks Sustainability Policy beskriver vi våra förväntningar i förhållande till våra portföljbolags hållbarhetsarbete och -resultat.

Sustainability Policy

Lobbying Policy 

Kinneviks policy är att aktivt delta i öppna dialoger med lokala regeringar, myndigheter och lagstiftare. Syftet med dessa dialoger är att bidra till och förbättra lagstiftning och samhället i stort. Kinnevik deltar bland annat i remissförfaranden på områden av betydelse för vår och våra portföljbolags verksamheter.

Tax policy

Kinnevik arbetar aktivt med ansvarsfull skatt och Kinnevik ska upprätthålla de högsta standarderna för skattecompliance och alla skattefrågor ska hanteras i full överensstämmelse med lokal lagstiftning och internationella riktlinjer.

Whistleblower Policy

Läs mer här >

Mångfald och inkludering

Kinneviks policyer, processer och regler avseende mångfald och inkludering återfinns i vår Employee Handbook, Talent Management Policy och Work Environment Handbook. Läs mer om de viktigaste aspekterna inom mångfald och inkludering för Kinnevik >