Direkt till huvudinnehållDirekt till navigeringDirekt till sök

Mångfald, jämlikhet & inkludering

Kinneviks största tillgång är och har alltid varit våra medarbetare – i vår egna organisation och i vår portfölj. Att attrahera och behålla de bästa talangerna är därför högt prioriterat. Kinnevik ser mångfald, jämlikhet och inkludering som förutsättningar för värdeskapande, och vi utnyttjar till fullo de möjligheter som kommer med att ha ett team med olika bakgrunder och perspektiv.

Uppfyllande av Kinneviks mål för mångfald, jämlikhet och inkludering 2023

1. 10% kapitaltilldelning till kvinnor

På rullande tvåårsbasis ska 10 procent av det kapital vi investerar i nya bolag allokeras till bolag som grundats eller leds av kvinnor, från och med årsstämman 2019 och framåt

Över 95 procent av de globala investeringarna går fortfarande till bolag med enbart manliga grundare och ledningsgrupper. Därför anser vi att det finns goda skäl att fortsätta att driva på branschen för att minska finansieringsgapet mellan män och kvinnor. Per slutet av 2023, på rullande tvåårsbasis, hade 7 procent av Kinneviks investeringar i nya bolag investerats i bolag som grundats eller leds av kvinnor, och motsvarande andel sedan årsstämman 2019 är 15 procent. Av följdinvesteringarna under perioden 2022-23 gick 42 procent till bolag som leds av kvinnor, och motsvarande andel sedan årsstämman 2019 är 26 procent.

2. Följdinvesteringar

Endast göra följdinvesteringar i bolag som gör tillräckliga framsteg avseende mångfald och inkludering

Alla följdinvesteringar i portföljbolag är fortsatt villkorade av tillfredsställande framsteg avseende mångfald och inkludering. Alla potentiella följdinvesteringar utvärderas med avseende på mångfald, jämlikhet och inkludering som en del av utvärderingsprocessen. Under 2023 gjorde 91 procent av våra portföljbolag framsteg i sina respektive ambitioner gällande mångfald, jämlikhet och inkludering.

3. Säkerställa framsteg i portföljen

Uppnå årliga stegvisa framsteg i hela portföljen avseende relevanta insatser för mångfald, jämlikhet och inkludering

För 2023 satte vi upp mål för portföljens utveckling som syftar till att driva ett strategiskt engagemang inom mångfald, jämlikhet och inkludering. För att uppnå dessa har vi aktivt stöttat våra bolag med allt från rekryteringar, talangprogram och utbildning till kunskapsdelning mellan bolagen. Som ett resultat hade 81 procent av portföljbolagen i slutet av 2023 infört rutiner för insamling av data om mångfald och inkludering (mål 70 procent), 94 procent hade en relevant strategi för mångfald och inkludering (mål 80 procent) och 84 procent hade satt upp mål för mångfald och inkludering (mål 80 procent).