Årsstämma 2021

Kinnevik AB (publ) höll årsstämma den 29 april 2021. Med anledning av den pågående coronapandemin genomfördes årsstämman endast genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga av styrelsen och valberedningen framlagda förslag.

Årsstämman beslutade att utskifta Kinneviks innehav i Zalando SE ("Zalando") till aktieägarna genom ett aktieinlösenprogram. Vidare bemyndigades styrelsen att bestämma utskiftningen per aktie och tidplanen för aktieinlösenprogrammet, detta kommer meddelas av Kinnevik den 11 maj 2021. Styrelsens avsikt, som framgår av kallelsen till årsstämman, är att skifta ut Kinneviks samtliga Zalandoaktier, och om samtliga Zalandoaktier skiftas ut kommer aktieägarna erhålla 28 Zalandoaktier för 143 inlösenaktier i Kinnevik. Som vidare framgår av kallelsen till årsstämman uppskattar styrelsen att: 

• avstämningsdag för aktiespliten och rätten att erhålla inlösenaktier kommer vara tisdagen den 18 maj 2021,

• handel i inlösenaktier kommer ske på Nasdaq Stockholm under tiden från och med onsdagen den 19 maj 2021 till och med onsdagen den 9 juni 2021,

• Zalandoaktierna kommer erhållas på VP-konto, aktiedepå eller motsvarande fredagen den 18 juni 2021.

Kinneviks innehav i Zalando kommer av tekniska skäl skiftas ut i form av Zalandoaktier registrerade hos Euroclear Sweden som innehavaren sedan, efter aktieinlösenprogrammet, kan omregistrera till Zalandoaktier registrerade hos Clearstream i Tyskland. Omregistreringen genomförs för att aktieägarna ska kunna genomföra transaktioner med de utskiftade Zalandoaktierna på Frankfurtbörsen. En informationsbroschyr med ytterligare information om aktieinlösenprogrammet och med detaljerade instruktioner om den efterföljande, kostnadsfria, omregistreringen finns tillgänglig på Kinneviks hemsida www.kinnevik.com under rubriken ”Bolagsstämma” (som finns under avsnittet ”Bolagsstyrning”).

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Susanna Campbell, Brian McBride, Cecilia Qvist och Charlotte Strömberg samt om nyval av James Anderson och Harald Mix. Vidare valde årsstämman James Anderson till ny styrelseordförande. 

Årsstämman fastställde årsredovisningen för 2020 och beslutade att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. 

Årsstämman beslutade även: 

• att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2020.

• att godkänna arvoden till styrelsen och revisorn.

• att ändra bolagsordningens bestämmelse om revisor samt att välja KPMG AB som ny revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Den auktoriserade revisorn Mårten Asplund kommer att utses till huvudansvarig revisor. 

• att godkänna instruktion för valberedningen och att välja Anders Oscarsson, nominerad av AMF, Hugo Stenbeck, nominerad av Alces Maximus LLC, Marie Klingspor, och Lawrence Burns, nominerad av Baillie Gifford, till ledamöter i valberedningen. Styrelsens ordförande James Andersson kommer också att vara ledamot i valberedningen. 

• om utdelning som kompensation för lämnade vinstutdelningar och andra värdeöverföringar till deltagare i Kinneviks långsiktiga incitamentsprogram 2018, samt att balansera resterande vinstmedel och överkursfond för 2020 i ny räkning (som framgår av årsredovisningen 2020). 

• att överlåta samtliga 192 927 B-aktier i eget förvar för att täcka kostnader för utestående långsiktiga incitamentsprogram och effektivt realisera värdet av B-aktier i eget förvar. Överlåtelse av B-aktier ska ske på Nasdaq Stockholm från och med den 30 april 2021 till och med den 14 maj 2021 till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Aktierna ska betalas kontant. 

• om säkringsåtgärder för att täcka framtida kostnader för utestående långsiktiga incitamentsprogram, innefattande beslut om ändring av bolagsordningen och om bemyndiganden för styrelsen att besluta om nyemission av X-aktier och återköp av X-aktier. 

 

Anförande av Kinneviks verkställande direktör, Georgi Ganev

Se anförandet av Kinneviks vd Georgi Ganev. Video på svenska, textning på engelska.

Se anförandet av Kinneviks vd Georgi Ganev. Video på svenska, textning på engelska.

Korta introduktioner av de nya styrelseledamöterna

Se korta introduktioner av den nya styrelseordföranden James Anderson, och den nya styrelseledamoten Harald Mix. Video på engelska med svensk textning.

Se korta introduktioner av den nya styrelseordföranden James Anderson, och den nya styrelseledamoten Harald Mix. Video på engelska med svensk textning.

 

Utskiftningen av Zalando

Årsstämman hölls bl.a. för att rösta om utskiftningen av Kinneviks innehav i Zalando till aktieägarna. Mer information om utskiftningen, inklusive en informationsbroschyr med detaljerade instruktioner, finns nedan samt på vår dedikerade Zalandoutskiftningen-sida. 

 

Utskiftningen av Zalando

 

 

Dokument

Kallelse till årsstämma 2021

Valberedningens dokumentation

Poströstningsformulär 

Fullmaktsformulär

Informationsbroschyr

Handlingar till årsstämman 2021

Årsredovisning 2020

Protokoll