Extra bolagsstämma 2020

Kinnevik kommer hålla en extra bolagsstämma onsdagen den 19 augusti 2020 kl. 10.00, på Convendum, Regeringsgatan 30 i Stockholm. Inregistrering till extra bolagsstämman börjar kl. 9.30.

Den extra bolagsstämman hålls för att besluta om styrelsens förslag om en extra kontant värdeöverföring om 7,00 kr per aktie till Kinneviks stamaktieägare (d.v.s. ägare av A-aktier respektive B-aktier) som förväntas betalas ut till aktieägarna omkring den 17 september 2020. Styrelsen föreslår den extra kontanta värdeöverföringen till följd av Kinneviks försäljning av 11,25 miljoner aktier i Zalando, som offentliggjordes av Kinnevik den 15 juni 2020. Den extra kontanta värdeöverföringen föreslås ske genom ett aktieinlösenprogram. En informationsbroschyr om aktieinlösenprogrammet finns tillgänglig nedan.

 

Informationsbroschyr

 

Information om poströstning inför extra bolagsstämman 

Med anledning av utbrottet av coronaviruset som orsakar COVID-19 och för Kinneviks aktieägares säkerhet, har Kinnevik beslutat att aktieägare inför extra bolagsstämman ska kunna utöva sin rösträtt per post. Formulär för poströstning och länk till digital poströstning finns nedan.

Aktieägare ombes att poströsta för att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid extra bolagsstämman och därmed bidra till att motverka smittspridning.

Särskilda åtgärder med anledning av utbrottet av coronaviruset som orsakar COVID-19

Den fortsatta spridningen av coronaviruset som orsakar COVID-19 är alltjämt svår att med någon säkerhet bedöma. Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande råder restriktioner mot att hålla allmänna sammankomster med fler än 50 personer. Kinnevik värnar om våra aktieägares hälsa och kommer att iaktta vid var tid gällande restriktioner. Som en försiktighetsåtgärd har Kinnevik även beslutat att vidta särskilda åtgärder vid extra bolagsstämman. De särskilda åtgärderna inkluderar bland annat att Kinneviks styrelseledamöter och verkställande direktör kommer att delta vid extra bolagsstämman på telefon, inga presentationer kommer att hållas samt ingen mat eller dryck kommer att serveras. 

Kinnevik följer noga effekterna av utbrottet av coronaviruset som orsakar COVID-19, och kan i händelse av uppdaterade instruktioner eller rekommendationer från regeringen eller andra relevanta myndigheter komma att besluta om att vidta ytterligare försiktighetsåtgärder i samband med extra bolagsstämman. Om antalet personer på plats vid extra bolagsstämman riskerar att överstiga de vid tidpunkten för stämman gällande restriktionerna och begränsningarna av sammankomster, kan Kinnevik komma att flytta fram extra bolagsstämman till ett senare tillfälle. Kinnevik kommer att tillhandahålla eventuell ytterligare information och uppdateringar här fram till extra bolagsstämman.

Anmälan etc.

Aktieägare som önskar delta vid extra bolagsstämman ska:

  • vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken torsdagen den 13 augusti 2020, och
  • anmäla sin avsikt att delta senast torsdagen den 13 augusti 2020. 

Anmälan kan göras på länken nedan, på telefon 08 402 91 36 eller per post genom att skicka ett brev till Kinnevik AB, ”Extra bolagsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare ska i anmälan ange sitt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella biträden. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att få delta i extra bolagsstämman. För att denna omregistrering ska vara genomförd torsdagen den 13 augusti 2020 måste aktieägaren underrätta sin förvaltare om detta i god tid före denna dag.  

Ombud

Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar till Kinnevik AB, ”Extra bolagsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm i god tid före extra bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt nedan. 

Viktig information om poströstning inför extra bolagsstämman 

Med anledning av utbrottet av coronaviruset som orsakar COVID-19 och för Kinneviks aktieägares säkerhet ombes aktieägare att poströsta inför extra bolagsstämman. 

Formulär för poströstning finns tillgängligt nedan. Ifyllt och undertecknat formulär ska vara Kinnevik tillhanda senast den 18 augusti 2020 kl. 17.00 och kan skickas in antingen via e-post till GeneralMeetingService@euroclear.eu, eller per post till Kinnevik AB, ”Extra bolagsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Aktieägare kan även poströsta digitalt senast den 18 augusti 2020 kl. 17.00. Länk till digital poströstning finns nedan.

Observera att registrering av aktier i eget namn (om aktierna är förvaltarregistrerade) och anmälan till extra bolagsstämman måste ha skett senast torsdagen den 13 augusti 2020 även om aktieägaren väljer att poströsta inför extra bolagsstämman.

Fullständiga handlingar, anmälan online, fullmaktsformulär, poströstningsformulär samt länk till digital poströstning


Kallelse till extra bolagsstämman 2020

Länk till anmälningssidan

Fullmaktsformulär

Poströstningsformulär

Länk till digital poströstning

Informationsbroschyr