Extra bolagsstämma 2019

Aktieägarna i Kinnevik AB (publ) (”Kinnevik”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 7 november 2019 kl. 16.00 på Convendum, Regeringsgatan 30 i Stockholm. Inregistrering till extra bolagsstämman börjar kl. 15.00.

Extra bolagsstämman hålls för att besluta om styrelsens förslag om utskiftning av Kinneviks innehav i Millicom International Cellular S.A. genom ett aktieinlösenprogram.

Aktieägare som önskar delta vid extra bolagsstämman ska:

  • vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken torsdagen den 31 oktober 2019, och
  • anmäla sin avsikt att delta senast torsdagen den 31 oktober 2019.

Anmälan kan göras genom att fylla i nedan anmälningsformulär, på telefon +46 (0) 771 246 400 eller per post genom att skicka ett brev till Computershare AB, ”Kinneviks extra bolagsstämma”, Box 5267, 102 46 Stockholm. Aktieägare ska i anmälan ange sitt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella biträden.

 

Kallelse och handlingar till extra bolagsstämma 2019

Kinneviks årsredovisning och revisionsberättelse 2018

Informationsbroschyr avseende den föreslagna utskiftningen av Kinnevik innehav i Millicom

Anmälan till extra bolagsstämma 2019

Fullmaktsformulär