Årsstämma 2021

Kinneviks årsstämma kommer att hållas den 29 april 2021

Med anledning av den pågående coronapandemin har Kinneviks styrelse beslutat att årsstämman ska genomföras endast genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Det kommer inte finnas någon möjlighet för aktieägare att närvara personligen eller genom ombud vid årsstämman.

Information om de vid årsstämman fattade besluten kommer att offentliggöras den 29 april 2021 så snart utfallet av poströstningen är slutligt fastställt.

Ett anförande av Kinneviks verkställande direktör, Georgi Ganev, samt korta introduktioner av den av valberedningen föreslagna nya styrelseordföranden James Anderson, och den av valberedningen föreslagna nya styrelseledamoten Harald Mix, kommer att finnas tillgängliga här i anslutning till årsstämman.

Utskiftningen av Zalando

Årsstämman hålls bl.a. för att rösta om den av styrelsen föreslagna utskiftningen av Kinneviks innehav i Zalando till aktieägarna. Mer information om den föreslagna utskiftningen, inklusive en informationsbroschyr med detaljerade instruktioner, finns nedan samt på vår dedikerade Zalandoutskiftningen-sida. 

 

Utskiftningen av Zalando

 

Deltagande

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

• vara införd i den av Euroclear Sweden framställda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 21 april 2021, och

• anmäla sin avsikt att delta senast onsdagen den 28 april 2021 genom att avge sin poströst enligt instruktionerna under rubriken "Poströstning" nedan så att poströsten är Kinnevik tillhanda senast denna dag. 

Förvaltarregistrerade aktier

För att få delta i årsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, förutom att anmäla sin avsikt att delta genom att avge sin poströst, omregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren är införd i aktieboken per den 21 april 2021. Sådan omregistrering kan vara tillfällig ("rösträttsregistrering") och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 21 april 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Aktieägare måste anmäla sin avsikt att delta och avge sin poströst senast onsdagen den 28 april 2021 genom:

Vanlig poströstning: Aktieägare kan poströsta genom att använda ett särskilt formulär. Det ifyllda och undertecknade poströstningsformuläret, som finns nedan, ska skickas in per post till Kinnevik AB, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm

Poströstning via email: Aktieägare kan poströsta genom att använda ett särskilt formulär. Det ifyllda och undertecknade poströstningsformuläret, som finns nedan, ska skickas in via email till GeneralMeetingService@euroclear.com

Digital poströstning: Aktieägare kan poströsta digitalt här

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i formuläret och på länken till digital poströstning.

Poströstning via ombud

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en undertecknad och daterad fullmakt biläggas poströstningsformuläret eller laddas upp tillsammans med den digitala poströsten. Fullmaktsformulär finns tillgängligt nedan. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret eller laddas upp tillsammans med den digitala poströsten.

Dokument

Kallelse till årsstämma 2021

Valberedningens dokumentation

Poströstningsformulär 

Fullmaktsformulär

Informationsbroschyr

Handlingar till årsstämman 2021

Årsredovisning 2020