Extra bolagsstämma 2021

Kinnevik kommer hålla en extra bolagsstämma den 21 oktober 2021

Med anledning av den pågående coronapandemin har Kinneviks styrelse beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras endast genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Det kommer inte finnas någon möjlighet för aktieägare att närvara personligen eller genom ombud vid den extra bolagsstämman.

Information om de vid den extra bolagsstämman fattade besluten kommer att offentliggöras den 21 oktober 2021 så snart utfallet av poströstningen är slutligt fastställt.

Långsiktigt aktieincitamentsprogram

Den extra bolagsstämman hålls för att besluta om styrelsens förslag om ett långsiktigt aktieincitamentsprogram för anställda i Kinnevik, innefattande bland annat beslut om ändring av Kinneviks bolagsordning och beslut om överlåtelse av incitamentsaktier till deltagarna i programmet.

Deltagande

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman ska:

  • vara införd i den av Euroclear Sweden framställda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 13 oktober 2021, och
  • anmäla sin avsikt att delta senast onsdagen den 20 oktober 2021 genom att avge sin poströst enligt instruktionerna under rubriken "Poströstning" nedan så att poströsten är Kinnevik tillhanda senast denna dag.

Förvaltarregistrerade aktier                  

För att få delta i extra bolagsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, förutom att anmäla sin avsikt att delta genom att avge sin poströst, omregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren är införd i framställningen av aktieboken per den 13 oktober 2021. Sådan omregistrering kan vara tillfällig ("rösträttsregistrering") och kan begäras hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 13 oktober 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Aktieägare kommer endast kunna utöva sin rösträtt genom genom poströstning på förhand. Aktieägare måste avge sin poströst senast onsdagen den 20 oktober 2021 genom:

  • Vanlig poströstning: Aktieägare kan poströsta genom att använda ett särskilt formulär. Det ifyllda och undertecknade poströstningsformuläret, som finns nedan, ska skickas in per post till Kinnevik AB, ”Extra bolagsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm
  • Poströstning via email: Aktieägare kan poströsta genom att använda ett särskilt formulär. Det ifyllda och undertecknade poströstningsformuläret, som finns nedan, ska skickas in via email till GeneralMeetingService@euroclear.com
  • Digital poströstning: Aktieägare kan poströsta digitalt via https://postrosta.web.verified.eu/?source=kinnevik21okt

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i formuläret och på länken till digital poströstning.

Poströstning via ombud

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en undertecknad och daterad fullmakt biläggas poströstningsformuläret eller laddas upp tillsammans med den digitala poströsten. Fullmaktsformulär finns tillgängligt nedan. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret eller laddas upp tillsammans med den digitala poströsten.

Dokument

Kallelse till extra bolagsstämma 2021

Poströstningsformulär

Fullmaktsformulär