Årsstämma 2019

Årsstämman 2019 kommer hållas måndagen den 6 maj 2019 kl. 10.00 på Hotel At Six, Brunkebergstorg 6 i Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 9.00.

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

  • vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken måndagen den 29 april 2019, och
  • anmäla sin avsikt att delta senast måndagen den 29 april 2019

Anmälan kan göras på Kinneviks hemsida www.kinnevik.com, på telefon +46 (0) 771 246 400 eller per post genom att skicka ett brev till Computershare AB "Kinneviks årsstämma", Box 610, 182 16 Danderyd.

Aktieägare ska i anmälan ange sitt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella biträden. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att få delta i årsstämman. För att denna omregistrering ska vara genomförd måndagen den 29 april 2019 måste aktieägaren underrätta sin förvaltare om detta i god tid före denna dag.

Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar till Computershare AB "Kinneviks årsstämma", Box 610, 182 16 Danderyd, i god tid före årsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Kinneviks hemsida www.kinnevik.com under rubriken "Bolagsstämma" (som finns under avsnittet "Bolagsstyrning"). Aktieägare kan inte rösta eller på annat sätt delta vid årsstämman på distans.

Anmälan till årsstämman 2019 (länk)

Kallelse till Kinneviks årsstämma 2019 (pdf)

Fullmaktsformulär 2019 (pdf)