Finansiering

 FörfallValutaRam
Kapitalmarknads­finansiering   
Obligationer under MTN-Program2025SEK1 500 Mkr
 2022SEK1 400 Mkr
Kreditfaciliteter   
Syndikerat banklån2021SEK3 000 Mkr
Syndikerat banklån2022SEK429 Mkr
Syndikerat banklån2024SEK2 571 Mkr
Checkräknings­krediter2020SEK130 Mkr

 

Kapitalmarknads­finansiering

MTN-Program

Kinnevik har etablerat ett obligationsprogram för emission av så kallade medium term notes. Programmet möjliggör för Kinnevik att emittera obligationer med löptider ej understigande 12 månader inom ett rambelopp om 6 Mdkr. Programmet förlängdes i februari 2019, och i samband med förlängningen anslöt sig Danske Bank som emissionsinstitut under programmet. De allmänna villkoren för obligationer som emitteras inom programmet innefattar standardskrivelser avseende kontrollägarskifte och negativklausul avseende pantsättning. 

SEB står som arrangör av programmet och är även emissionsinstitut tillsammans med Svenska Handelsbanken, Swedbank, Nordea Bank, DNB Bank ASA, filial Sverige samt Danske Bank.

I mars 2017 emitterade Kinnevik obligationer om 1 Mdkr under MTN-Programmet. Obligationerna har fem års löptid och räntan baseras på tre månaders STIBOR + 1,10%. I maj 2017 utökade Kinnevik detta obligationslån med 400 Mkr.

I februari 2020 emitterade Kinnevik obligationer om 1,5 Mdkr under MTN-Programmet. Obligationerna har fem års löptid, 1.250 Mkr bär en ränta baserad på tre månaders STIBOR + 0,80%, och 250 Mkr bär en fast ränta om 1,058%.

Pressmeddelande (MTN-Program 2017)
Pressmeddelande (Obligationsemission i mars 2017)
Pressmeddelande (Obligationsemission i februari 2020)

Slutliga villkor, lån 101, tranche 1 (Obligationsemission i mars 2017)
Slutliga villkor, lån 101, tranche 2 (Utökning av obligationslånet i maj 2017)
Slutliga villkor, lån 105 (Obligationsemission med fast ränta i februari 2020)
Slutliga villkor, lån 106 (Obligationsemission med rörlig ränta i februari 2020)

Prospekt (MTN-Program 2017)
Prospekt (MTN-Program 2018)
Prospekt (MTN-Program 2019)
Prospekt (MTN-Program 2020)
Prospekt (MTN-Program 2021)

Kinnevik AB Registreringsbevis


Företagscertifikat

Kinnevik har ett upprättat program för emission av företagscertifikat. Programmet ger Kinnevik möjlighet att emittera företagscertifikat med löptider upp till 12 månader inom en ram om 5 Mdkr. Certifikatprogrammet utgör ett komplement till Kinneviks basfinansiering.

Emissionsinstitut är Danske Bank, DNB, Nordea, SEB, Svenska Handelsbanken och Swedbank.

 

Kreditfaciliteter

Syndikerade banklån

Kinnevik har två revolverande kreditfaciliteter som uppgår till 3.000 Mkr vardera:

(i) Tillhandahålls av en grupp bestående av fem banker DNB, Nordea, SEB, Svenska Handelsbanken och Swedbank. Faciliteten förfaller i juli 2021. Faciliteten är säkerställd med noterade aktier men har inga åtaganden kring uppfyllelse av finansiella nyckeltal. Inom faciliteten ryms även en refinansieringsreserv avseende emitterade företagscertifikat.

(ii) Tillhandahålls av en grupp bestående av sju banker Crédit Agricole, Danske Bank, DNB, Nordea, SEB, Svenska Handelsbanken och Swedbank. I december 2019, förlängde Kinnevik löptiden på faciliteten till 2024. Alla banker utom Crédit Agricole accepterade denna förlängning. Följaktligen förfaller 429 Mkr av faciliteten i december 2022 och 2.571 Mkr i december 2024. Faciliteten är säkerställd med noterade aktier men har inga åtaganden kring uppfyllelse av finansiella nyckeltal. Inom faciliteten ryms även en refinansieringsreserv avseende emitterade företagscertifikat.

Checkräkningskrediter

Kinnevik har checkräkningskrediter hos Handelsbanken (100 Mkr) och Nordea (30 Mkr). Dessa faciliteter förlängs årsvis.

 

Kreditrating

Kinnevik har ingen officiell kreditrating idag och har inte historiskt haft någon oficiell kreditrating.