Finansiella mål

Kinneviks syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom ökning av substansvärdet


Attraktiv avkastning

Kinneviks mål är att generera en långsiktig totalavkastning till våra aktieägare som överstiger vår kapitalkostnad. Vi eftersträvar en årlig totalavkastning om 12-15% över konjunkturcykeln.

Kommentar till utfall 2023

Låg belåning

Givet karaktären på Kinneviks investeringar är vårt mål att ha låg belåning, med en belåningsgrad ej överstigande 10% av portföljvärdet.

Kommentar till utfall 2023

Ersättning till aktieägarna

Kinneviks ambition är att generera avkastning främst genom värdestegring och att dela ut överskottskapital som genereras från våra investeringar till aktieägarna genom extra utdelningar.

Kommentar till utfall 2023