Finansiella mål

Kinneviks syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom ökning av substansvärdet. Som ett led i att tydliggöra Kinneviks strategi har Kinneviks styrelse beslutat att kommunicera bolagets finansiella mål. Dessa avspeglar hur Kinnevik utvärderar sin balansräkning, vilka kriterier som läggs till grund för beslut om utdelning till aktieägarna samt de avkastningskrav som ställs på portföljbolagen.


Attraktiv avkastning

Kinneviks mål är att generera en långsiktig totalavkastning till våra aktieägare som överstiger vår kapitalkostnad. Vi eftersträvar en årlig totalavkastning om 12-15% över konjunkturcykeln.

Kommentar till utfall 2018
Kinneviks totalavkastning för 2018 uppgick till -16%. Den genomsnittliga årliga totalavkastningen över fem år var -1% per den 31 december 2018.

 

Låg belåning

Givet karaktären på Kinneviks investeringar är vårt mål att ha låg belåning, med en belåningsgrad ej överstigande 10% av portföljvärdet.

Kommentar till utfall 2018
Kinnevik hade en nettoskuld om 2,9 Mdkr per den 31 december 2018, vilket motsvarar en skuldsättning på 4%.

 

Ökande ersättning till aktieägarna

Kinnevik avser att betala en årlig utdelning som ökar i linje med erhållna utdelningar från portföljbolagen och det kassaflöde som genereras från investeringsverksamheten. Kinnevik kommer att genomföra aktieåterköp när aktien, enligt Kinneviks bedömning, handlas till en betydande rabatt mot substansvärdet och bolaget har en betydande nettokassa med hänsyn tagen till förväntade utdelningar, nettoinvesteringar och förvaltningskostnader.

Kommentar till utfall 2018
Kinneviks ordinarie utdelning för 2018 uppgick till 8,25 kr per aktie, att utbetalas till aktieägarna vid två tillfällen om 4,25 kr respektive 4,00 kr.