Finansiella mål

Kinneviks syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom ökning av substansvärdet. Som ett led i att tydliggöra Kinneviks strategi har Kinneviks styrelse beslutat att kommunicera bolagets finansiella mål. Dessa avspeglar hur Kinnevik utvärderar sin balansräkning och de avkastningskrav som ställs på portföljbolagen.


Attraktiv avkastning

Kinneviks mål är att generera en långsiktig totalavkastning till våra aktieägare som överstiger vår kapitalkostnad. Vi eftersträvar en årlig totalavkastning om 12-15% över konjunkturcykeln.

Kommentar till utfall 2020
Kinneviks totalavkastning för 2020 uppgick till 85%. Per den 31 december 2020 var den genomsnittliga årliga totalavkastningen över fem år 22% och den genomsnittliga årliga avkastningen över tio år 20%.

 

Låg belåning

Givet karaktären på Kinneviks investeringar är vårt mål att ha låg belåning, med en belåningsgrad ej överstigande 10% av portföljvärdet.

Kommentar till utfall 2020
Kinnevik hade en nettokassa om 4,8 Mdkr per den 31 december 2020, vilket motsvarar 4,5% av portföljvärdet.

 

Ersättning till aktieägarna

Kinnevik har per september 2019 beslutat att justera sin utdelningspolicy. Kinneviks tidigare målsättning var att betala en årlig utdelning som ökar i linje med utdelningar erhållna från portföljbolagen och det kassaföde som genereras från investeringsverksamheten. Framgent kommer Kinnevik generera avkastning främst genom värdestegring, och sträva efter att dela ut överskottskapital som genereras från våra investeringar till aktieägarna genom extra utdelningar.

Kommentar till utfall 2020
I enlighet med den justerade utdelningspolicyn har Kinnevik inte betalat någon ordinarie utdelning för 2020. Under året betalade Kinnevik ut en extra utdelning till sina aktieägare om 1,9 Mdkr vilket uppgick till 7 kr per aktie.