Finansiella mål

Kinneviks syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom ökning av substansvärdet. Som ett led i att tydliggöra Kinneviks strategi har Kinneviks styrelse beslutat att kommunicera bolagets finansiella mål. Dessa avspeglar hur Kinnevik utvärderar sin balansräkning, vilka kriterier som läggs till grund för beslut om utdelning till aktieägarna samt de avkastningskrav som ställs på portföljbolagen.


Attraktiv avkastning

Kinneviks mål är att generera en långsiktig totalavkastning till våra aktieägare som överstiger vår kapitalkostnad. Vi eftersträvar en årlig totalavkastning om 12-15% över konjunkturcykeln.

Kommentar till utfall 2018
Kinneviks totalavkastning för 2018 uppgick till -16%. Den genomsnittliga årliga totalavkastningen över fem år var -1% och den genomsnittliga årliga avkastningen över tio år var +18%, båda per den 31 december 2018.

 

Låg belåning

Givet karaktären på Kinneviks investeringar är vårt mål att ha låg belåning, med en belåningsgrad ej överstigande 10% av portföljvärdet.

Kommentar till utfall 2018
Kinnevik hade en nettoskuld om 2,9 Mdkr per den 31 december 2018, vilket motsvarar en skuldsättning på 4%.

 

Ersättning till aktieägarna

Kinnevik har per september 2019 beslutat att justera sin utdelningspolicy. Kinneviks tidigare målsättning var att betala en årlig utdelning som ökar i linje med utdelningar erhållna från portföljbolagen och det kassaflöde som genereras från investeringsverksamheten. Framgent kommer Kinnevik generera avkastning främst genom värdestegring, och sträva efter att dela ut överskottskapital som genereras från våra investeringar till aktieägarna genom extra utdelningar.

Kommentar till utfall 2018

Kinneviks ordinarie utdelning för 2018 uppgick till 8,25 kr per aktie, att utbetalas till aktieägarna vid två tillfällen om 4,25 kr respektive 4,00 kr.