Direkt till huvudinnehållDirekt till navigeringDirekt till sök

Utvärdering av ersättningar 2019

Uppföljning och utvärdering (Redovisning enligt Svensk kod för bolagsstyrning)

I enlighet med regel 9.1 i Svensk kod för bolagsstyrning följer och utvärderar utskottet för medarbetarfrågor och ersättningar pågående, och under året avslutade, program för rörlig ersättning, tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till Ledande Befattningshavare som årsstämman beslutat om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Kinnevik. 

Utskottet för medarbetarfrågor och ersättningar består av styrelsens ordförande Dame Amelia Fawcett samt styrelseledamöterna Susanna Campbell och Charlotte Strömberg. Susanna Campbell är ordförande i utskottet för medarbetarfrågor och ersättningar. 

Nedan följer styrelsens redovisning av resultatet av den utvärdering som utskottet för medarbetarfrågor och ersättningar har gjort av hur ersättningspolicyn har tillämpats inom Kinnevik i enlighet med ”best practice” för bolagsstyrning, med särskilt fokus på ersättningen till Ledande Befattningshavare. 

Allmänt om ersättningar till Ledande Befattningshavare 

Ersättningen till Ledande Befattningshavare har under 2019 utgjorts av fast kontantlön och kortsiktig kontant rörlig ersättning (”STI”), möjligheten att delta i långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram (”LTI”), pension samt övriga sedvanliga förmåner. 

Gränsen för det maximala utfallet av STI till Ledande Befattningshavare under 2019 var enligt riktlinjerna för ersättning 100 procent av den Ledande Befattningshavarens fasta kontantlön, och utfallet baserades på i förhand uppsatta mål kopplade till både den Ledande Befattningshavarens och Kinneviks prestation. För Ledande Befattningshavare vars aktieinnehav i Kinnevik var lägre än hans eller hennes årliga fasta kontantlön, netto efter skatt, var utbetalningen av en del av STI villkorad av att den till viss del investerades i Kinnevikaktier. 

Under 2019 erbjöds alla anställda i Kinnevik att delta i ett långsiktigt aktieincitamentsprogram baserat på omvandlingsbara, efterställda incitamentsaktier i upp till fyra serier (”LTIP 2019”). Under förutsättning att villkoren för LTIP 2019 är uppfyllda, kommer dessa incitamentsaktier att omvandlas till B-aktier i Kinnevik 2022 eller 2024 (beroende på serie). 

Utvärdering av program för rörlig ersättning 

Utskottet för medarbetarfrågor och ersättningar följer och utvärderar STI och LTI, och det faktiska och förväntade resultatet har rapporterats till styrelsen och diskuterats på styrelsens möten. Utvärderingen har visat att:

  • STI och LTI är viktiga verktyg för att attrahera, motivera och behålla de bästa talangerna för Kinnevik i Sverige och globalt,
  • LTIP 2019 togs emot positivt av Kinneviks team och deltagandegraden har varit hög i hela Kinneviks organisation,
  • Utformningen av LTIP 2019 ger ett incitament som kopplar den långsiktiga ersättningen till värdeskapandet, inte enbart baserat på Kinneviks totala portfölj utan även specifikt Kinneviks tillväxtportfölj, i linje med portföljens utveckling och den tillväxtfokuserade investeringsstrategin,
  • LTIP 2019 gör det möjligt för Kinnevik att erbjuda sina anställda ett totalt ersättningspaket som är mer konkurrenskraftigt i förhållande till jämförbara företag i Sverige och globalt än traditionella aktie- eller aktiekursrelaterade långsiktiga incitamentsprogram baserade på aktierätter, 
  • ersättningspaketen som erbjuds Ledande Befattningshavare uppnår en lämplig balans mellan att motivera Ledande Befattningshavare och att uppnå en välbalanserad konkurrenskraftig ersättning som är anpassad till Kinneviks aktieägares intressen, och
  • för att förenkla LTI-strukturen, uppnå ytterligare sammanlänkning med aktieägarnas intressen och bättre reflektera Kinneviks portföljs utveckling och tillväxtfokuserade investeringsstrategi har utskottet för medarbetarfrågor och ersättningar funnit att Kinnevik skulle dra nytta av att reducera prestationskriterierna i framtida LTI från fyra till två: totalavkastning för aktieägarna och avkastning på Kinneviks portfölj, exklusive de två största noterade innehaven, Tele2 AB och Zalando SE.

Utvärdering av hur riktlinjer för ersättning till Ledande Befattningshavare har följts 

Både utskottet för medarbetarfrågor och ersättningars utvärdering och revisorns yttrande har visat att Kinnevik har följt de riktlinjer för ersättning som tillämpats under 2019, d.v.s. de riktlinjer som beslutades vid årsstämmorna 2018 och 2019. 

Kinneviks revisor har i enlighet med 8 kap. 54 § aktiebolagslagen avgett ett yttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till Ledande Befattningshavare har följts under 2019. Yttrandet finns tillgängligt på sidan 22 i denna kallelse. 

Riktlinjerna syftar till att alla Ledande Befattningshavare ska ha ett betydande långsiktigt aktieinnehav i Kinnevik. Styrelsens uppfattning är att ett aktieinnehav motsvarande den Ledande Befattningshavarens årliga fasta kontantlön, netto efter skatt, ska anses vara ett betydande aktieinnehav. Detta ska uppnås över tid genom årliga återinvesteringar av en del av STI. Styrelsen noterar att alla Ledande Befattningshavare har eller håller på att skaffa sig ett betydande långsiktigt aktieinnehav i Kinnevik (med hänsyn tagen till längden på de Ledande Befattningshavarnas anställning hos Kinnevik). 

Utvärdering av ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Kinnevik 

Baserat på utskottet för medarbetarfrågor och ersättningars utvärdering av ersättningsprogrammen har styrelsen kommit fram till att de nuvarande ersättningsstrukturerna och ersättningsnivåerna har haft en positiv effekt på Kinnevik. Styrelsen anser att modellerna och tilldelningsnivåerna i de föreslagna programmen för rörlig ersättning kommer att säkerställa konkurrenskraften för totalersättningen samt möjliggöra för Kinnevik att attrahera, motivera och behålla nyckelpersoner. 

Förslag till årsstämman 2020 rörande ersättning 

Baserat på slutsatserna som kan dras från att ha följt och utvärderat programmen för rörlig ersättning, hur riktlinjerna för ersättning till Ledande Befattningshavare har tillämpats samt utvärderingen av nuvarande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Kinnevik, har styrelsen beslutat att föreslå att årsstämman 2020 beslutar om att anta riktlinjer för ersättning till Ledande Befattningshavare och ett långsiktigt aktieincitamentsprogram som huvudsakligen är samma som år 2019, med undantag för de justerade prestationsvillkoren för framtida LTI som framgår ovan. För att möta nya legala krav är de föreslagna riktlinjerna för ersättning dock mer detaljerade än tidigare riktlinjer.