Kinnevik: Bokslutskommuniké 2019

06 Feb 2020, 08:00 am · Regulatory information

”2019 karaktäriserades av en stark utveckling i våra stora noterade bolag och hög aktivitet i portföljen med investeringar i spännande nya och befintliga tillväxtbolag. Vid årets slut hade vi en stark balansräkning vilket ger oss en bra grund för att leverera på vår strategi”

Georgi Ganev, Kinneviks vd

2019: ETT ÅR MED FOKUS PÅ TILLVÄXTBOLAGEN I PORTFÖLJEN

  • Betydande satsning på vår hälsovårdsstrategi med investeringar om 2,0 Mdkr i Livongo, Babylon, Cedar och VillageMD
  • Etablerade en ledande position inom nordiska dagligvaror online genom att investera 1,2 Mdkr i MatHem och Kolonial
  • Delade ut hela Kinneviks innehav om 16,5 Mdkr i Millicom till våra aktieägare, motsvarande 60 kronor per aktie
  • Sålde en andel om 5% i Zalando mot en bruttoersättning på 5,9 Mdkr. Värdet av vår återstående ägarandel uppgick till 30,8 Mdkr vid slutet av 2019
  • Ändrade vår utdelningspolicy, genom att upphöra att betala ut ordinarie kontantutdelningar till förmån för att betala ut överskottskapital som genereras från investeringsverksamheten i form av extra utdelningar
  • Investeringar under helåret uppgick till 4,6 Mdkr varav 1,6 Mdkr i två nya tillväxtbolag och 3,0 Mdkr i de högpresterande bolagen i vår portfölj av onoterade och tidiga tillväxtinvesteringar, i linje med vårt ramverk för kapitalallokering
  • Försäljningar under helåret uppgick till 6,2 Mdkr varav 5,9 Mdkr från Zalando och 128 Mkr från Westwing

FINANSIELL STÄLLNING

  • Substansvärdet uppgick till 73,3 Mdkr (265 kr per aktie), en nedgång med 1% under kvartalet och en ökning under helåret med 31%, inklusive betald utdelning
  • Nettoskulden uppgick till 0,9 Mdkr, motsvarande en belåningsgrad om 1,3% av portföljvärdet vid årets slut

ORGANISATION

  • Kinnevik har utnämnt Anna Stenberg till Chief People and Platform Officer, en nyinrättad roll i Kinneviks ledningsgrupp

En telefonkonferens kommer att hållas idag kl. 10.00 CET för att presentera resultatet. Presentationen kommer att hållas på engelska och även finnas tillgänglig som audiocast på Kinneviks webbplats, www.kinnevik.com.

Länk till audiocast: https://edge.media-server.com/mmc/p/p788udim

De som vill delta i telefonkonferensen i samband med presentationen är välkomna att ringa in på nedanstående nummer. För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, ring in några minuter innan konferensen börjar för att registrera er.

Telefonnummer:
UK: +44 3333 000 804
SE: +46 8 566 426 51
US: +1 631 913 1422

Kod: 83196960#

Denna information är sådan information som Kinnevik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 februari 2020 kl. 08.00 CET.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef

Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Kinnevik är ett sektorfokuserat investmentbolag som brinner för entreprenörskap. Vårt syfte är att förbättra människors liv genom att erbjuda fler och bättre valmöjligheter. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi bolag som genom digitalisering och teknisk innovation tillgodoser väsentliga vardagsbehov hos konsumenten. Som aktiva ägare tror vi på att skapa både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga långsiktigt hållbara bolag som bidrar positivt till samhället. Vi investerar i Europa med fokus på Norden, USA och i andra utvalda marknader. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier handlas på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.