Kinnevik: Bokslutskommuniké 2016

10 Feb 2017, 08:00 am

Utveckling i de operativa bolagen

 • Zalando redovisade en preliminär omsättningstillväxt i det fjärde kvartalet om 25-26% och en EBIT-marginal på 7,5-9,5%. För helåret hade Zalando en preliminär omsättningstillväxt på 23% och en EBIT-marginal på 5,6-6,2%, vilket är i linje med bolagets vägledning
 • Millicoms största marknad Latinamerika rapporterade tillväxt i mobildata och kabel-TV på 6% respektive 17% under fjärde kvartalet, och den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 36% för koncernen. Organiska tjänsteintäkter ökade med 1,2% för helåret 2016 och den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 36%
 • Tele2 ökade omsättningen under det fjärde kvartalet med 18% och EBITDA-marginalen uppgick till 18% för kvartalet och 19% för helåret 2016. Omsättningstillväxten för helåret uppgick till 5%
 • MTG hade en organisk omsättningstillväxt om 8% och en EBIT-marginal på 11% under det fjärde kvartalet. För helåret hade MTG en organisk omsättningstillväxt på 5% och en EBIT-marginal på 8%

Investeringsaktivitet

 • Kinnevik gjorde investeringar om 971 Mkr under fjärde kvartalet, varav 898 Mkr i Tele2s nyemission om 3 Mdkr för att finansiera förvärvet av TDC Sverige. Nettoinvesteringarna uppgick till 872 Mkr under kvartalet
 • Under helåret gjordes investeringar för totalt 3,4 Mdkr, fokuserade på de befintliga bolagen. Nettoinvesteringarna uppgick till 2,8 Mdkr

Finansiell ställning

 • Substansvärde om 72,4 Mdkr (263 kr per aktie) per den 31 december 2016
  • Nedgång om 2 Mdkr eller 3% från förra kvartalet drivet av en minskning om 1,9 Mdkr eller 3% i värdet av de noterade portföljbolagen
  • Nedgång om 11 Mdkr eller 13% för helåret 2016, varav 7,1 Mdkr delades ut till aktieägarna
 • Nettoskuld om 1,4 Mdkr per 31 december 2016, motsvarande 2% av portföljvärdet

Förtydligade finansiella mål

 • Attraktiv avkastning: Kinneviks mål är att generera en långsiktig totalavkastning till våra aktieägare som överstiger vår kapitalkostnad. Vi eftersträvar en årlig totalavkastning om 12-15% över konjunkturcykeln
 • Låg belåningsgrad: Givet karaktären på Kinneviks investeringar är vårt mål att ha låg belåning, med en belåningsgrad ej överstigande 10% av portföljvärdet

Rekommendation för utdelning 2016

 • Kinneviks styrelse rekommenderar en ordinarie utdelning om 8,00 kr per aktie för 2016, en ökning om 3,2% jämfört med förra årets ordinarie utdelning (7,75 kr per aktie), motsvarande en direktavkastning om 3,7%
 • Årsstämman kommer att hållas den 8 maj 2017

Denna information är sådan information som Kinnevik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 februari 2017 kl. 08.00 CET.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations­- och IR-chef

Telefon +46 (0)8 562 000 83
Mobil +46 (0)70 762 00 83

Kinnevik är ett sektorfokuserat investeringsbolag som brinner för entreprenörskap. Tillsammans med drivna grundare och företagsledare bygger vi digitala konsumentbolag som erbjuder människor fler och bättre valmöjligheter. Vi skapar, investerar i och leder snabbt växande verksamheter i både utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Vi tror på att leverera både aktieägarvärde och socialt värde genom att bygga välstyrda bolag som bidrar positivt till samhället. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn.

Bokslutskommuniké 2016

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire