Investment AB Kinnevik: Kallelse till Årsstämma

08 Apr 2014, 08:00 am

Aktieägarna i Investment AB Kinnevik (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 12 maj 2014 klockan 10.00 på Hotel Rival, Mariatorget 3, Stockholm.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken tisdagen den 6 maj 2014,
 • dels anmäla sin avsikt att delta senast tisdagen den 6 maj 2014. Anmälan görs på bolagets webbplats www.kinnevik.se, på telefon 0771-246 400 eller skriftligen under adress: Investment AB Kinnevik, c/o Computershare AB, Box 610, 182 16 Danderyd.

Aktieägaren ska i anmälan ange namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella biträden. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att få delta i årsstämman. För att denna omregistrering ska vara genomförd tisdagen den 6 maj 2014 måste aktieägaren underrätta sin förvaltare om detta i god tid före denna dag. Sker deltagandet genom ombud eller ställföreträdare bör behörighetshandlingar sändas till Kinnevik på ovanstående adress i god tid före årsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.kinnevik.se. Aktieägare kan inte rösta eller på annat sätt delta vid årsstämman på distans.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.                 Årsstämmans öppnande.

2.                 Val av ordförande vid årsstämman.

3.                 Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.                 Godkännande av dagordning.

5.                 Val av en eller två justeringsmän.

6.                 Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.

7.                 Anförande av styrelsens ordförande.

8.                 Anförande av den verkställande direktören.

9.                 Framläggande av moderbolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

10.             Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

11.             Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.

12.             Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.

13.             Bestämmande av antalet styrelseledamöter.

14.             Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn.

15.             Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.

16.             Godkännande av ordning för valberedningen.

17.             Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

18.             Beslut om långsiktiga incitamentsprogram innefattande:

 • ett köpoptionsprogram till samtliga anställda i Kinnevik, och
 • ett syntetiskt köpoptionsprogram till ledningspersoner och andra nyckelpersoner inom Kinnevik som arbetar med Kinneviks investeringar i onoterade företag.
 • 19.             Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier.

  20.             Beslut om förslag från aktieägare (punkterna (a)-(d)).

  21.             Årsstämmans avslutande.

  VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG

  Val av ordförande vid årsstämman (punkt 2)

  Valberedningen föreslår att advokat Wilhelm Lüning väljs till ordförande vid årsstämman.

  Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande (punkterna 13 och 15)

  Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ledamöter.

  Valberedningen föreslår att årsstämman ska, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja Tom Boardman, Vigo Carlund, Dame Amelia Fawcett, Wilhelm Klingspor, Erik Mitteregger och Cristina Stenbeck samt välja John Shakeshaft till ny styrelseledamot. Lorenzo Grabau och Allen Sangines-Krause har informerat valberedningen om att de avböjer omval vid årsstämman.

  Valberedningen föreslår att årsstämman ska omvälja Cristina Stenbeck till styrelsens ordförande.

  Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse samt information om de föreslagna styrelseledamöterna finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.kinnevik.se.

  Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn (punkt 14)

  Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om en höjning av arvodet för var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen föreslår att arvode ska utgå med 2.100.000 kronor (2013: 2.000.000 kronor) till styrelsens ordförande, 900.000 kronor till styrelsens vice ordförande (2013: vice ordförande var ej utsedd), och 525.000 kronor (2013: 500.000 kronor) till var och en av de övriga styrelseledamöterna samt med sammanlagt 850.000 kronor (2013: 584.000 kronor) för arbete inom styrelsens utskott. För arbete i revisionsutskottet föreslår valberedningen att arvode ska utgå med 175.000 kronor till ordföranden och med 85.000 kronor till var och en av de övriga två ledamöterna. För arbete i ersättningsutskottet ska arvode utgå med 100.000 kronor till ordföranden och med 50.000 kronor till var och en av de övriga tre ledamöterna. Styrelsen har beslutat att inrätta ett investeringsutskott bestående av tre styrelseledamöter samt Kinneviks verkställande direktör och finansdirektör. Valberedningen föreslår att arvode för arbete i investeringsutskottet ska utgå med 85.000 kronor till var och en av de tre styrelseledamöterna i utskottet. Detta innebär en höjning av det sammanlagda styrelsearvodet från 6.084.000 kronor till 6.475.000 kronor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

  Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om att arvode till revisorn ska utgå enligt godkända fakturor.

  Godkännande av ordning för valberedningen (punkt 16)

  Valberedningen föreslår att arbetet inför årsstämman 2015 med att ta fram förslag till styrelse och revisor, för det fall revisor ska utses, och arvode för dessa, stämmoordförande samt ordning för valberedningen ska utföras av en valberedning.

  Valberedningen kommer att bildas under oktober 2014 efter samråd med de, per den 30 september 2014, största aktieägarna i bolaget. Valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter utsedda av de största aktieägarna i bolaget. Cristina Stenbeck ska vara ledamot av valberedningen samt ansvara för sammankallande av valberedningen. Valberedningen ska utse sin ordförande vid sitt första möte.

  Valberedningen utses för en mandattid från att bolagets delårsrapport för perioden januari - september 2014 offentliggörs fram till dess att nästa valberedning bildas. Om ledamot avgår i förtid så kan valberedningen utse en ny ledamot. Förutsatt att den aktieägare som utsett den avgående ledamoten fortfarande är en av de största aktieägarna i bolaget ska aktieägaren tillfrågas att utse en ny ledamot. Om denna aktieägare avstår från att utse en ledamot kan valberedningen tillfråga nästa aktieägare i storleksordning som inte tidigare har utsett en ledamot i valberedningen. Om en aktieägare som utsett en ledamot till valberedningen inte längre är en av de största aktieägarna i bolaget kan valberedningen tillfråga nästa aktieägare i storleksordning att utse en ledamot. Valberedningen förbehåller sig rätten att minska antalet ledamöter, så länge antalet ledamöter alltjämt är minst tre.

  Valberedningen ska ha rätt att på begäran erhålla resurser från bolaget såsom sekreterarfunktion i valberedningen samt rätt att belasta bolaget med kostnader för rekryteringskonsulter samt resor relaterade till uppdraget, om det bedöms erforderligt.

  Information om revisorsval

  Det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB valdes som revisor på årsstämman 2013 för en mandatperiod om fyra år. Nästa revisorsval är således planerat till årsstämman 2017. Deloitte AB har utsett den auktoriserade revisorn Jan Berntsson till huvudansvarig revisor.

  Styrelsens beslutsförslag

  Utdelning (punkt 11)

  Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en utdelning om 7 kronor per aktie och att avstämningsdag för utdelningen ska vara torsdagen den 15 maj 2014. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen betalas ut till aktieägarna onsdagen den 21 maj 2014.

  Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 17)

  Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Kinnevik. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga ledningspersoner i Kinnevik ("Ledningen"), samt styrelseledamöter, i den omfattning de erhåller ersättning utanför styrelseuppdraget.

  Syftet med Kinneviks riktlinjer för ersättning är att erbjuda konkurrensmässiga ersättningspaket för att attrahera, motivera och behålla nyckelpersoner. Ändamålet är att skapa incitament för Ledningen att verkställa strategiska planer och leverera framstående resultat samt att likrikta Ledningens incitament med aktieägarnas intresse. Intentionen är att alla personer i Ledningen ska ha ett betydande långsiktigt aktieägande i bolaget.

  Ersättning till Ledningen ska utgöras av en årlig grundlön, kortsiktig kontant rörlig ersättning (STI, Short Term Incentive), möjlighet att delta i långsiktiga aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram (LTI, Long Term Incentive), pension samt sedvanliga ersättningar och förmåner.

  • Den fasta lönen revideras årligen och baseras på den enskilde ledningspersonens kompetens och ansvarsområde.
  • STI ska baseras på prestation i relation till fastställda mål. Målen ska vara individuella och mätbara samt kopplas till specifika prestationer, processer och transaktioner. STI kan maximalt uppgå till 75 procent av grundlönen. Styrelsen äger besluta att en del av STI ska investeras i aktier eller aktierelaterade instrument i bolaget.
  • LTI ska vara kopplade till vissa förutbestämda finansiella och / eller aktie- eller aktiekursrelaterade prestationskrav och ska säkerställa ett långsiktigt engagemang för bolagets utveckling.
  • Övriga förmåner kan utgöras av tillgång till förmånsbil, bostadsförmåner för personer i Ledningen bosatta utomlands under en begränsad period samt andra sedvanliga förmåner. Övriga förmåner ska inte utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen. Personer i Ledningen kan även erbjudas sjukvårdsförsäkring.
  • Ledningen erbjuds avgiftsbestämda pensionslösningar med premier om maximalt 30 procent av grundlönen som erläggs till försäkringsbolag.
  • Vid uppsägning från bolagets sida, föreligger rätt till lön under en period om maximalt 18 månader för den verkställande direktören och en period om maximalt 12 månader för övriga personer i Ledningen.

  Stämmovalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen.

  Styrelsen ska ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Om sådan avvikelse sker ska information om detta och skälet till avvikelsen redovisas vid närmast följande årsstämma.

  Not 25 för koncernen i årsredovisningen för 2013 innehåller en beskrivning av gällande riktlinjer och ersättningar för Ledningen under 2013.

  I enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning följer och utvärderar styrelsens ersättningsutskott tillämpningen av årsstämmans riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Bolagets revisor har i enlighet med 8 kap. 54 § aktiebolagslagen lämnat ett yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som har gällt under 2013 har följts. Utvärderingen och revisorns granskning har resulterat i slutsatsen att Kinnevik under 2013 har följt de riktlinjer för ersättning som årsstämman fattat beslut om.

  Långsiktiga incitamentsprogram 2014 (punkt 18(a) och (b))

  Motiv för styrelsens förslag

  Att rekrytera, motivera och behålla rätt medarbetare är av avgörande betydelse för att Kinnevik ska nå långsiktig värdetillväxt för aktieägarna. I syfte att koppla en del av den anställdes ersättning till den långsiktiga utvecklingen av Kinnevik och Kinnevikaktien och bidra till att alla anställda bygger upp ett betydande personligt aktieägande i Kinnevik och därigenom ytterligare stärka det gemensamma intresset mellan de anställdas incitament och aktieägarnas mål, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om att anta två nya långsiktiga incitamentsprogram, som föreslås ersätta det tidigare aktiesparprogrammet:

 • ett köpoptionsprogram till samtliga anställda i Kinnevik, och
 • ett syntetiskt köpoptionsprogram till ledningspersoner och andra nyckelpersoner inom Kinnevik som arbetar med Kinneviks investeringar i onoterade företag.
 • Köpoptionsprogram till samtliga anställda i Kinnevik (punkt 18(a))

  Förslaget i sammandrag

  Styrelsen föreslår, baserat på bland annat den utvärdering ersättningsutskottet gjort och som styrelsen redogjort för i "Redovisning enligt Svensk kod för bolagsstyrning, 9.1 och 10.3", att årsstämman beslutar om att ge ut högst 230.000 köpoptioner som ger rätt att förvärva B-aktier som innehas av Kinnevik och att högst 230.000 B-aktier som innehas av Kinnevik ska kunna överlåtas till de anställda i samband med att köpoptionerna utnyttjas ("Optionsprogrammet").

  Motiv för förslaget

  Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, och styrelsens motiv för Optionsprogrammet, är att långsiktiga incitamentsprogram för alla anställda inom Kinneviks organisation, genom vilka den anställde exponeras för såväl kursuppgångar som kursnedgångar (och därmed får samma mål som Kinneviks aktieägare) är av stor strategisk betydelse för bolaget.

  Anställda som har rätt att delta samt tilldelning av köpoptioner

  Alla anställda i Kinnevik, cirka 35 personer, ska ha rätt att delta i Optionsprogrammet. Styrelseledamöter har inte rätt att delta i Optionsprogrammet.

  Tilldelning av köpoptioner görs av styrelsen i enlighet med de priciper som årsstämman fastställt och ska baseras på de anställdas kompetens och ansvarsområde. Tilldelning av köpoptioner till de olika kategorierna av anställda kommer att vara följande:

  • Kinneviks VD kan förvärva köpoptioner, till marknadsvärde, för högst 1.260.000 kronor,
  • övriga ledningspersoner i Kinnevik kan förvärva köpoptioner, till marknadsvärde, för högst 474.000 kronor per person, och
  • övriga anställda i Kinnevik kan förvärva köpoptioner, till marknadsvärde, till ett högsta belopp mellan 95.000 kronor och 365.000 kronor per person.

  Beräkning av priset för köpoptionerna och villkoren för förvärv av köpoptioner

  Köpoptionerna ska förvärvas till marknadsvärde. Premien ska beräknas med en på marknaden allmänt accepterad värderingsmodell (Black & Scholes) baserat på genomsnittet av den för varje handelsdag framräknade genomsnittliga volymvägda betalkursen för Kinneviks B-aktie på NASDAQ OMX Stockholm under tio handelsdagar, avrundat till närmaste helt tiotal öre varvid fem öre ska avrundas uppåt ("Ingångsvärdet Per Aktie"). Beräkningen ska utföras av ett väl ansett, oberoende, värderingsinstitut. Mätperioden och värderingen av premien ska ske så snart som möjligt efter årsstämman. Om bolaget eller någon anställd har insiderinformation och det/han/hon därför är förhindrad att ge ut/förvärva köpoptioner vid denna tidpunkt, ska mätperioden och värderingen av premien ske vid en senare tidpunkt när styrelsen bedömer det vara lämpligt, men före nästa årsstämma. Köpoptionerna ska vara fritt överlåtbara, men föremål för en rätt för Kinnevik att förvärva köpoptionerna till marknadsvärde

  Kinnevik kommer att subventionera förvärven av köpoptioner genom att de anställda tilldelas en kontant ersättning motsvarande 50 procent av premien för köpoptionerna, netto efter skatt, beroende av vilken kategori den anställde tillhör. Subventionen kommer att betalas ut i tre lika stora delar under tre (3) år. För att subventionen ska betalas ut krävs att köpoptionsinnehavaren är anställd inom Kinnevikgruppen och inte har sålt de köpoptioner som förvärvats under Optionsprogrammet.

  Överlåtelse av Kinnevik B-aktier; lösenperiod och lösenkurs

  Köpoptioner som getts ut under Optionsprogrammet kan utnyttjas från den dag som infaller tre (3) år efter den dag köpoptionen förvärvades och löptidens slut infaller fem (5) år efter den dag köpoptionen förvärvades. Priset per aktie (lösenkursen) ska motsvara 110 procent av Ingångsvärdet Per Aktie.

  Antal aktier och lösenkurs för de aktier som omfattas av beslutet om överlåtelse enligt denna punkt kan komma att omräknas i händelse av, bland annat, lämnade utdelningar, fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, nyemission eller minskning av aktiekapitalet eller liknande åtgärder.

  Förslagets omfattning och kostnader samt effekter på vissa nyckeltal

  Baserat på en aktiekurs för Kinneviks B-aktie om 239,00 kronor, samt på övriga marknadsförhållanden som rådde per den 31 mars 2014 och den föreslagna utdelningen, har värdet per köpoption uppskattats till 60,47 kronor, vilket innebär att totalt cirka 160.000 köpoptioner kommer att ges ut om alla anställda i Kinnevik väljer att delta fullt ut i Optionsprogrammet. Eftersom värdet per köpoption kommer att fastställas vid en senare tidpunkt föreslår dock styrelsen att årsstämma beslutar om att högst 230.000 köpoptioner ska kunna ges ut och att högst 230.000 B-aktier som innehas av Kinnevik ska kunna överlåtas till de anställda i samband med att köpoptionerna utnyttjas.

  Subventionen av premien, beräknad på basis av ovan nämnda uppskattat optionsvärde, medför en kostnad om högst 14,1 miljoner kronor inklusive sociala avgifter. Kostnaden för subvenstionen kommer att fördelas över den treårsperiod då subventionen utbetalas.

  Utspädning

  Om de föreslagna köpoptionerna utnyttjas till att förvärva aktier kommer antalet utestående aktier (d v s totalt antal emitterade aktier minskat med bolagets innehav av egna aktier) i Kinnevik att öka. Om alla föreslagna köpoptioner utnyttjas till att förvärva aktier så utgör dessa 0,083 procent av aktierna och 0,035 procent av röstetalet beräknat på antalet utestående aktier i Kinnevik. Totalt utgör föreslagna köpoptioner, om de utnyttjas för att förvärva aktier, tillsammans med de aktierätter som tilldelats anställda inom ramen för befintliga långsiktiga incitamentsprogram som ännu inte gett rätt till tilldelning av aktier, 0,20 procent av aktierna och 0,085 procent av röstetalet beräknat på antalet utestående aktier i Kinnevik.

  Information om övriga incitamentsprogram i Kinnevik

  En beskrivning av bolagets övriga aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram finns i årsredovisningen för 2013, not 25, samt på bolagets webbplats www.kinnevik.se. Utöver de program som beskrivs i årsredovisningen och på webbsidan har inga andra aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram antagits i Kinnevik.

  Förberedelser av Optionsprogrammet

  Optionsprogrammet har utarbetats av styrelsens ersättningsutskott tillsammans med externa rådgivare och har fastställts av styrelsen. Optionsprogrammet stödjs av de större aktieägarna i Kinnevik.

  Syntetiskt köpoptionsprogram till ledningspersoner och andra nyckelpersoner inom Kinnevik som arbetar med Kinneviks investeringar i onoterade företag (punkt 18(b))

  Förslaget i sammandrag

  Styrelsen föreslår, baserat på bland annat den utvärdering ersättningsutskottet gjort och som styrelsen redogjort för i "Redovisning enligt Svensk kod för bolagsstyrning, 9.1 och 10.3", att årsstämman beslutar om att anta ett kontantavräknat optionsprogram relaterat till vissa kvalificerade nya investeringar i onoterade företag ("Onoterade Investeringar"). Programmet föreslås genomföras genom utgivandet av syntetiska köpoptioner (det "Syntetiska Optionsprogrammet").

  Det Syntetiska Optionsprogrammet; motiv och struktur

  Kinneviks VD, vissa ledningspersoner och andra nyckelpersoner inom Kinnevik som arbetar med Onoterade Investeringar ("IPs"), inklusive personer som anställs som IPs under tiden fram till nästa årsstämma, cirka tolv personer, kommer att bjudas in att delta i det Syntetiska Optionsprogrammet. Styrelseledamöter har inte rätt att delta i det Syntetiska Optionsprogrammet. Rätten att delta i det Syntetiska Optionsprogrammet förutsätter att IPs har gjort minst en lika stor personlig investering i Optionsprogrammet under punkt 18(a).

  Det Syntetiska Optionsprogrammet förväntas medföra ökat engagemang och ökad motivation för IPs samt kopplar en del av deras ersättning till den långsiktiga värdetillväxten i de Onoterade Investeringarna. Styrelsen i Kinnevik anser att det Syntetiska Optionsprogrammet kommer att bidra till ökat aktieägarvärde och bidra till möjligheterna att attrahera, motivera och behålla duktiga medarbetare som arbetar med de Onoterade Investeringarna.

  För att kunna genomföra det Syntetiska Optionsprogrammet, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om följande huvudsakliga villkor.

  Huvudsakliga villkor för de syntetiska köpoptionerna

  En syntetisk option ger optionsinnehavaren en rätt att från Kinnevik få utbetalt ett kontantbelopp som ska beräknas baserat på Kinneviks värdeutveckling i den underliggande Onoterade Investeringen. Betalning, i enlighet med villkoren för de syntetiska köpoptionerna, kommer därför inte medföra att antalet aktier i Kinnevik ökar. Syntetiska köpoptioner som ges ut under det Syntetiska Optionsprogrammet ska vara fritt överlåtbara, men föremål för en rätt för Kinnevik att förvärva de syntetiska köpoptionerna till marknadsvärde.

  IPs förvärv av de syntetiska köpoptionerna ska ske till marknadsvärde. Värdet ska beräknas av ett väl ansett, oberoende, värderingsinstitut med en på marknaden allmänt accepterad värderingsmodell (Black & Scholes).

  Tilldelning av syntetiska köpoptioner görs av styrelsen i enlighet med de priciper som årsstämman fastställt och ska baseras på IPs kompetens och ansvarsområde. Tilldelning av syntetiska köpoptioner till de olika kategorierna av IPs kommer att vara följande:

  • Kinneviks VD kan förvärva syntetiska köpoptioner, till marknadsvärde, för högst 1.260.000 kronor,
  • tre personer i Kinneviks bolagsledning eller i annan ledande position kan förvärva syntetiska köpoptioner, till marknadsvärde, för högst 474.000 kronor per person, och
  • övriga IPs kan förvärva syntetiska köpoptioner, till marknadsvärde, till ett högsta belopp mellan 95.000 kronor och 365.000 kronor per person.

  Kinnevik kommer att subventionera förvärven av syntetiska köpoptioner genom att IPs tilldelas en kontant ersättning motsvarande 50 procent av premien för de syntetiska köpoptionerna, netto efter skatt, beroende av vilken kategori den anställde tillhör. Subventionen kommer att betalas ut i tre lika stora delar under tre (3) år. För att subventionen ska betalas ut krävs att optionsinnehavaren är anställd inom Kinnevikgruppen och inte har sålt de syntetiska köpoptioner som förvärvats under det Syntetiska Optionsprogrammet.

  IPs deltagande i det Syntetiska Optionsprogrammet ska omfatta samtliga Onoterade Investeringar som görs under perioden 1 juni 2014-31 maj 2015. Syntetiska köpoptioner kommer att ges ut relaterat till varje kvalificerad Onoterad Investering och ska baseras på varje enskild investering. Tilldelning av de syntetiska köpoptionerna görs av styrelsen eller ersättningsutskottet. De syntetiska köpoptionerna ska avse maximalt tre (3) procent av Kinneviks totala investering i respektive Onoterad Investering.

  Löptiden för de syntetiska köpoptionerna ska vara högst tio år, men förtida betalning kan komma att ske om den underliggande Onoterade Investeringen realiseras innan löptidens utgång.

  Om värdeutvecklingen i de Onoterande Investeringarna överstiger åtta (8) procent per år har de syntetiska köpoptionerna ett värde. Det sammanlagda värdet av de sytetiska optioner som getts ut vid betalningstidpunkten (det vill säga antingen vid löptidens slut eller när den Onoterade Investeringen realiserats) är högst tre (3) procent av skillnaden mellan faktiskt realiserat värde för de Onoterande Investeringarna vid betalningstidpunkten och förvärvspriset uppräknat med åtta (8) procent per kalenderår. Om värdeutvecklingen i de Onoterande Investeringarna understiger åtta (8) procent per år är de syntetiska köpoptionerna värdelösa och inbetalda premier för de syntetiska köpoptionerna blir en intäkt för Kinnevik.

  Omfattning och kostnader

  IPs kan tillsammans investera högst 4,8 miljoner kronor inom ramen för det Syntetiska Optionsprogrammet, inklusive subventionen från Kinnevik. Subventionen av premien för de syntetiska köpoptionerna, baserat på en maximal investering om 4,8 miljoner kronor, medför en kostnad om högst 7,0 miljoner kronor för Kinnevik, inklusive sociala avgifter. Kostnaden för subventionen kommer att fördelas över åren 2014-2017.

  Den framtida kostnaden eller intäkten för Kinnevik hänförlig till de syntetiska köpoptionerna beror på värdeutvecklingen i de Onoterande Investeringarna. Optionsvärdet vid sluttidpunkten för optionerna som utfärdats under det Syntetiska Optionsprogrammet, med avdrag för inbetalda premier, blir den slutliga kostnaden för Kinnevik. Kinnevik kommer att betala ut intjänande värden, till optionsinnehavarna, av Kinnevik vid löptidens slut eller när den underliggande Onoterade Investeringen realiserats.

  Hantering av och detaljerade villkor för de syntetiska köpoptionerna

  Styrelsen, eller ersättningsutskottet, ska besluta om vilka personer som ska ha rätt att förvärva syntetiska köpoptioner samt om innehållet i de optionsavtal som ska ingås med IPs. Styrelsen, eller ersättningsutskottet, ska även ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av det Syntetiska Optionsprogrammet inom ramen för de huvudsakliga villkor och riktlinjer som årsstämman beslutat om.

  Information om befintliga incitamentsprogram i Kinnevik

  En beskrivning av bolagets övriga aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram finns i årsredovisningen för 2013, not 25, samt på bolagets webbplats www.kinnevik.se. Utöver de program som beskrivs i årsredovisningen och på webbsidan har inga andra aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram antagits i Kinnevik.

  Förberedelser av det Syntetiska Optionsprogrammet

  Det Syntetiska Optionsprogrammet har utarbetats av styrelsens ersättningsutskott tillsammans med externa rådgivare och fastställts av styrelsen. Det Syntetiska Optionsprogrammet stödjs av de större aktieägarna i Kinnevik.

  Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier (punkt 19)

  Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att återköpa bolagets egna aktier i syfte att minska antalet aktier genom minskning av aktiekapitalet i enlighet med följande villkor:

 • Återköp av A- och/eller B-aktier ska ske på NASDAQ OMX Stockholm och ska ske i enlighet med NASDAQ OMX Stockholms regler rörande köp och försäljning av egna aktier.
 • Återköp av A- och/eller B-aktier får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma.
 • Högst så många A- och/eller B-aktier får återköpas att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
 • Återköp av A- och/eller B-aktier på NASDAQ OMX Stockholm får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
 • De aktier som återköps av bolaget ska vara de vid varje tidpunkt billigaste, tillgängliga, aktierna.
 • Betalning för aktierna ska erläggas kontant.
 • Syftet med bemyndigandet är att styrelsen ska få flexibilitet att löpande kunna fatta beslut om en förändrad kapitalstruktur under det kommande året och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde samt för att säkerställa leverans av B-aktier till deltagarna i Optionsprogrammet under punkt 18(a).

   

  BESLUTSFÖRSLAG FRÅN AKTIEÄGARNA

  Förslag från aktieägare (punkt 20(a)-(d))

  Aktieägaren Thorwald Arvidsson föreslår att årsstämman beslutar om särskild granskning av:

  (a)                                 upprättandet och justeringen av protokollet från årsstämman 2013; och

  (b)                                 styrelsens hantering av Thorwald Arvidssons begäran att få ta del av ljudfilen från årsstämman 2013, eller en avskrift av ljudfilen; styrelseordförandens underlåtenhet att besvara brev skickade till henne i egenskap av styrelsens ordförande; samt styrelsens underlåtenhet att till följd av ovan kalla till extra bolagsstämma.

  Aktieägaren Thorwald Arvidsson föreslår vidare att årsstämman beslutar om att:

  (c)                                 en avskrift av ljudupptagningen från årsstämman 2013, särskilt vad avser dagordningens punkt 14, upprättas och i behörig ordning skickas till Sveriges Advokatsamfund, och

  (d)                                 enskilda aktieägare ska ha en ovillkorlig rätt att ta del av ljud- och/eller bildupptagning från bolagsstämmor i Investment AB Kinnevik, om aktieägarens rätt är beroende därav.

   

  ÖVRIG INFORMATION

  Antal aktier och röster

  I bolaget finns totalt 277.768.190 aktier, varav 42.369.312 A-aktier och 235.398.878 B-aktier. Det totala antalet röster för utestående aktier i bolaget är 658.642.106, exklusive de 449.892 B-aktier i eget förvar som inte kan företrädas vid årsstämman.

  Särskilda majoritetskrav avseende beslutsförslagen i punkterna 18-20

  Beslut enligt punkt 18(a) är giltigt endast om det biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

  Beslut enligt punkt 19 är giltigt endast om det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

  Beslut enligt punkt 20(a) och (b) leder till särskild granskning om det biträtts av aktieägare med antingen minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget eller minst en tredjedel av de vid årsstämman företrädda aktierna.

  Bemyndigande

  Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket och Euroclear Sweden.

  Handlingar

  Årsredovisningen, styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § och 19 kap. 22 § aktiebolagslagen samt redogörelse för resultatet av ersättningsutskottets utvärdering enligt Svensk kod för bolagsstyrning, revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen, valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse och information om föreslagna styrelseledamöter finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.kinnevik.se, hos bolaget på adress Skeppsbron 18 i Stockholm samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

  Handlingarna kan begäras på 0771-246 400 eller under adress Investment AB Kinnevik, c/o Computershare AB, Box 610, 182 16 Danderyd.

  Aktieägares frågerätt

  Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

  Stockholm i april 2014

  INVESTMENT AB KINNEVIK (PUBL)

  STYRELSEN

  _____________

  Övrigt

  Program vid årsstämman:

  9.00 Entrén till stämmolokalen öppnas.

  10.00 Årsstämman öppnas.

  Tolkning

  Vissa anföranden under stämman kommer att hållas på engelska. Som en service till aktieägarna kommer årsstämman att simultantolkas till såväl svenska som engelska.

  Non-Swedish speaking shareholders

  A translation of this notice to attend the Annual General Meeting of Investment AB Kinnevik (publ), to be held on Monday 12 May 2014 at 10.00 a.m. at Hotel Rival, Mariatorget 3, Stockholm, Sweden, is available on www.kinnevik.se.

  For the convenience of non-Swedish speaking shareholders the proceedings of the Annual General Meeting will be simultaneously interpreted to English. This service may be requested when attendance to the Annual General Meeting is notified.

  För ytterligare information, besök www.kinnevik.se eller kontakta:

  Torun Litzén, Informations­- och IR-chef Telefon +46 (0)8 562 000 83

  Mobil+46 (0)70 762 00 83

  ___________ 

  Informationen är sådan som Investment AB Kinnevik (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den8 april 2014 kl. 8.00.

  ___________

  Investment AB Kinnevik är ett ledande svenskt investmentbolag, inriktat på aktivt och långsiktigt ägande. Kinnevik investerar huvudsakligen i innovativa tillväxtbolag som med hjälp av teknik utvecklar nya tjänster med konsumentfokus. De flesta av våra innehav finns inom sektorerna kommunikation, E-handel, underhållning och finansiella tjänster. Kinnevik har betydande ägarandelar i mer än 50 bolag i mer än 80 länder som tillsammans sysselsätter 90 000 människor på fem kontinenter.

  Kinnevik är en aktiv ägare och utövar sitt inflytande via portföljbolagens styrelser. Bolaget grundades 1936 av tre svenska familjer, som fortsätter att utöva ett aktivt ägarskap och uppmuntra entreprenörsandan i Kinnevik.

  Kinneviks aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

  Pressmeddelande

  --
  This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
  The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
  Source: Kinnevik via Globenewswire

  HUG#1775452