Investment AB Kinnevik: Bokslutskommuniké 2013

14 Feb 2014, 08:00 am

Viktiga händelser

·   Kinnevik investerade 179 Mkr i Lazada, ett ledande e-handelsbolag i Sydostasien.

· Kinneviks intressebolag Bayport förvärvade Bayport Financial Services i Sydafrika och tog samtidigt in 137 MUSD i en riktad emission till befintliga ägare och en ny investerare.  Efter transaktionens slutförande i januari 2014 äger Kinnevik cirka 30% av aktierna i Bayport.

·   I december avyttrades samtliga 51,8 miljoner aktier i BillerudKorsnäs för 3,7 miljarder kronor (72 kr per aktie). Den övervägande delen av aktierna förvärvades av AMF Försäkring, Fjärde AP Fonden och Alecta.

· Zalando rapporterade en nettoförsäljning om 1.762 MEUR 2013 jämfört med 1.159 MEUR under 2012. Rörelsemarginalen för koncernen var något bättre än -7% (-7%). Marginalpress på marknaden samt fortsatta kostnader för att expandera varulager, logistik och teknologi påverkade lönsamheten.

·   Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en utdelning om 7,00 (6,50) per aktie, vilket motsvarar en ökning om 8%.

·   Under 2014 förväntas investeringar uppgå till 2-3 miljarder kronor jämfört med 2,4 miljarder kronor som Kinnevik investerade 2013.

 

Finansiell utveckling under fjärde kvartalet

·   Substansvärdet ökade under kvartalet med 4.394 Mkr, och uppgick till 65.527 Mkr vid utgången av december, motsvarande 236,29 kr per aktie.

·   Av ökningen i substansvärdet utgjorde 2.258 Mkr värdeförändring av noterade innehav och 2.196 Mkr bedömd värdeförändring från onoterade innehav, varav Zalando utgjorde 886 Mkr, Avito 742 Mkr och Bayport 204 Mkr.

·   Koncernens totala intäkter uppgick till 421 (530) Mkr och resultat per aktie uppgick till 15,36 (-4,77) kronor.

·   Nya investeringar uppgick till sammanlagt 388 Mkr,
varav 302 Mkr inom Online.


Finansiell utveckling under helåret 2013

·   Substansvärdet ökade under året, efter en lämnad utdelning om 1.803 Mkr, med 11% till 65.527 Mkr vid utgången av december.

·   Koncernens totala intäkter uppgick till 1.541 (1.591) Mkr och resultat per aktie uppgick till  30,51 (-10,77) kr.

·   Nya investeringar uppgick till 2.422 Mkr, varav 2.307 Mkr inom Online.

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kinnevik via Globenewswire

HUG#1762011