Investment AB Kinnevik: Bokslutskommuniké 2012

15 Feb 2013, 08:01 am
Viktiga händelser

·  Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en utdelning om 6,50 (5,50) kr per aktie, vilket motsvarar en ökning på 18%.

·  Under 2013 förväntas investeringar uppgå till 2-3 miljarder kronor jämfört med de 7,1 miljarder kronor som Kinnevik investerade 2012. Merparten av investeringarna förväntas ske i befintliga innehav.

·  Zalando, Europas största e-handelsbolag i modesektorn, rapporterade nettoförsäljning om 1,15  miljarder euro under 2012 jämfört med 510 MEUR under 2011 och redovisade ett nollresultat för helåret i Tyskland, Österrike och Schweiz. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -8% 2012 jämfört med -12% 2011 trots fortsatt stark försäljningstillväxt i befintliga marknader och etableringskostnader på nya marknader. Siffrorna för 2012 är preliminära och oreviderade.

Finansiell utveckling under fjärde kvartalet

·  Substansvärdet minskade under fjärde kvartalet med 1,7% och uppgick till  58.769 Mkr vid utgången av december, motsvarande 212 kr per aktie.

·  Koncernens totala intäkter uppgick till 530 (97) Mkr och resultat per aktie uppgick till -4,77 (18,05) kronor.

·  Bedömd värdeförändring av onoterade innehav (inklusive erhållna utdelningar) uppgick till 699 Mkr, varav 486 Mkr avsåg Rocket Internet med portföljbolag och 175 Mkr Avito. Kinnevik erhöll utdelningar om 680 Mkr från Rocket Internet under kvartalet.

·  Nya investeringar uppgick till  2.646 Mkr under fjärde kvartalet, varav 2.489 Mkr avsåg Zalando.

·  Resultat från försäljningen av Korsnäs, som slutfördes den 29 november, uppgick till 2,9 miljarder kronor. Koncernens nettoskuld minskade med 8,4 miljarder kronor till följd av transaktionen.

Finansiell utveckling under helåret 2012

·  Koncernens totala intäkter uppgick till 1.591 (330) Mkr och resultat per aktie uppgick till -10,77 (21,11) kronor.

·  Substansvärdet minskade under året med 5% till 58.769 Mkr vid utgången av december. 

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Kinnevik via Thomson Reuters ONE

HUG#1678541