Investment AB Kinnevik bokslutskommuniké 2011

15 feb 2012, 08:05 am
Finansiell utveckling under fjärde kvartalet

·   Substansvärdet ökade med 8,1% och uppgick till 61.839 Mkr vid utgången av december jämfört med 57.189 Mkr vid utgången av september. Substansvärdet per aktie ökade från 206,32 kr till 223,10 kr.

·   Korsnäs rörelseresultat uppgick till 123 (116) Mkr och rörelsemarginalen var 6,1% (5,8%). I resultatet ingår försäkringsersättning avseende skada från tidigare år med 45 Mkr.

·   Koncernens totala intäkter uppgick till  2.179 (2.151) Mkr.

·   Resultat efter skatt, inklusive förändring i verkligt värde av finansiella tillgångar, uppgick till  5.136 (445) Mkr motsvarande  18,53 (1,60) kronor per aktie.

·   Förändring i verkligt värde av onoterade innehav inom Online uppgick till 1.650 Mkr.

·   Eventuellt kommer skattekrav om 700-800 Mkr att riktas mot koncernen, se vidare sid 2.

Finansiell utveckling under helåret 2011

·   Substansvärdet ökade under året med 4.326 Mkr, motsvarande 7,5%,  till 61.839 Mkr vid utgången av 2011.

·   Korsnäs rörelseresultat uppgick till 907 (926) Mkr och rörelsemarginalen var 11,0% (11,3%).

·   Koncernens totala intäkter uppgick till 8.789 (8.593) Mkr.

·   Resultat efter skatt, inklusive förändring i verkligt värde av finansiella tillgångar, uppgick till 6.555 (13.622) Mkr, motsvarande 23,64 (49,08) kronor per aktie.

·   Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en utdelning om 5,50 (4,50) kronor per aktie.

Pressmeddelande

--
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Kinnevik via Thomson Reuters ONE

HUG#1585833