Bokslutskommuniké 2010

16 Feb 2011, 08:01 am
Finansiell utveckling under fjärde kvartalet
·   Marknadsvärdet på koncernens aktier och andelar i Noterade kärninnehav
uppgick per 31 december till 50.645 Mkr, vilket är en förändring med -569(1))
Mkr motsvarande -1% sedan den 30 september 2010.
·   Värdeförändring av innehav inom Nya Investeringar uppgick till 893 (-30)
Mkr, varav 246 (-29) Mkr avsåg Black Earth Farming och resterande 647 (-1) Mkr
främst innehav inom online.
·   Korsnäs rörelseresultatet uppgick till 116 (242) Mkr och rörelsemarginalen
var 5,8% (12,0%).
·   Koncernens totala intäkter uppgick till 2.151 (2.131) Mkr.
·   Resultat efter skatt, inklusive förändring i verkligt värde av finansiella
tillgångar, uppgick till 445 (4.734) Mkr motsvarande 1,60 (17,07) kronor per
aktie.

Finansiell utveckling under helåret 2010
·   Marknadsvärdet på koncernens aktier och andelar i Noterade kärninnehav ökade
under året med 12.202(1)) Mkr motsvarande 30%.
·   Korsnäs rörelseresultatet ökade med 9% till 926 (851) Mkr och
rörelsemarginalen var 11,3% (10,6%) inklusive erhållen konfliktersättning.
·   Koncernens totala intäkter ökade till 8.593 (8.397) Mkr.
·   Resultat efter skatt, inklusive förändring i verkligt värde av finansiella
tillgångar, uppgick till 13.622 (16.373) Mkr motsvarande 49,08 (61,66) kronor
per aktie.
·   Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en utdelning om 4,50 (3,00)
kronor per aktie.
·   Kinneviks styrelse har uppdaterat bolagets finansiella mål vilka presenteras
på sidan 3.
( )

(1)) Inklusive erhållna utdelningar.
Bokslutskommuniké 2010:
http://hugin.info/1114/R/1489462/424882pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
    other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
     originality of the information contained therein.

Source: Kinnevik via Thomson Reuters ONE

[HUG#1489462]