Finansiella nyckeltal

Femårsöversikt (Mkr)20192018201720162015
Eget kapital73 29570 50390 63372 43483 464
Soliditet94%95%97%97%98%
Nettokassa / (Nettoskuld) (inkl. skuld för ej betalda investeringar)-456-2 887-1 062-1 3097 568
Skuldsättningsgrad, ggr0.070.040.030.020.02
Substansvärde 73 29570 50390 63372 43483 517
Substansvärde per aktie, kr 265256329263301
Substansvärdetillväxt %31%-22%25%-13%-1%
Börsvärde Kinnevik63 23258 72876 04260 22372 680
Slutkurs B-aktien 31 december, kr229213276219262
kontantutdelning per aktie, kr-8.258.25
8.007.75
Sakutdelning per aktie60.0915.36   
Aktieinlösenprogram per aktie, kr----18.00
Totalavkastning %40%-16%31%-6%5%
Verkligt värde, Konsumenttjänster37 31825 44242 67440 82940 452
Procentuell andel av portföljvärde50%35%47%55%53%
Verkligt värde, TMT25 44042 50540 51825 95630 003
Procentuell andel av portföljvärde34%58%44%35%39%
Verkligt värde, Finansiella tjänster4 7624 1364 9224 0893 427
Procentuell andel av portföljvärde6%6%5%6%5%
Verkligt värde, Hälsovårdstjänster6 7101 3423 5812 9272 077
Procentuell andel av portföljvärde9%2%4%4%3%
Totalt portföljvärde (exkl nettokassa/nettoskuld)74 23073 43091 69573 80175 959
Förändring verkligt värde av finansiella tillgångar inkl. erhållna utdelningar21 879-13 29720 655-3 2361 447
Årets resultat 21 571-13 65620 359-3 4591 207
Resultat per aktie 78.02-49.5873.90-12.554.35
Kassaflöde från den löpande verksamheten, exklusive erhållna utdelningar-271-316-267-237-209
Kassaflöde från investeringar i finansiella tillgångar-4 856-2710-4 843-3 330-1 590
Kassaflöde från försäljning av aktier och övriga värdepapper6 1621 5895 3044808 259
Erhållen utdelning2 9071 8872 2601 7332 984
Erlagd utdelning/återköpsprogram-2 271-2 270-2 201-7 084-2 011
Årets kassaflöde3 401-1 3121 475-8 5577 490

 

Not: Redovisning som Investment Entity i enlighet med IFRS10 från och med 2016

Finansiella nyckeltal (Excel)

 

Definitioner

Soliditet
Eget kapital i procent av balansomslutningen 

Nettokassa/(Nettoskuld) 
Räntebärande fordringar (exklusive utestående lån, netto, till portföljbolag), kortfristiga placeringar och likvida medel minus räntebärande skulder inklusive räntebärande avsättningar och ej utbetalda investeringar/avyttringar

Skuldsättningsgrad 
Räntebärande skulder inklusive räntebärande avsättningar dividerat med eget kapital 

Substansvärde 
Nettovärdet av samtliga tillgångar, motsvarande koncernens eget kapital 

Substansvärdetillväxt 
Procentuell förändring i substansvärdet utan hänsyn tagen till lämnade utdelningar och andra transaktioner med aktieägare 

Totalavkastning
Årlig totalavkastning på Kinnevik B-aktien under antagande att aktieägaren har återinvesterat samtliga erhållna medel från kontantutdelningar, sakutdelningar och obligatoriska inlösenprogram, före skatt, på den första respektive handelsdagen utan rätt till utdelning eller inlösenaktie. Värdet på Kinnevik B-aktierna i slutet av mätperioden delas med priset på Kinnevik B-aktien vid början av mätperioden, och den resulterade totala avkastningen omräknas sedan som ett årligt mått
Portföljvärde
Värdet av samtliga tillgångar minus likvida medel