Finansiella nyckeltal

Femårsöversikt (Mkr)

2017

2016

2015

2014

2013

Eget kapital90 63372 43483 46484 20665 319
Soliditet97%97%98%98%97%
Nettokassa / (Nettoskuld) (inkl. skuld för ej betalda investeringar)-1 062-1 3097 5684022 435
Skuldsättningsgrad, ggr0.030.020.020.020.02
Substansvärde 90 63372 43483 51784 37065 527
Substansvärde per aktie, kr 329263301304236
Substansvärdetillväxt %25%-13%-1%29%11%
Börsvärde Kinnevik76 04260 22372 68070 72782 641
Slutkurs B-aktien 31 december, kr276219262255298
Ordinarie utdelning per aktie, kr8.25
8.007.757.257.00
Aktieinlösenprogram per aktie, kr--18.00--
Totalavkastning %31%-6%5%-12%125%
Verkligt värde, E-handel & Marknadsplatser42 67440 82940 45242 85420 898
Procentuell andel av totala tillgångar47%55%53%51%33%
Verkligt värde, Kommunikation40 51825 95630 00334 90434 079
Procentuell andel av totala tillgångar44%35%39%41%54%
Verkligt värde, Underhållning4 9224 0893 4273 9255 686
Procentuell andel av totala tillgångar5%6%5%5%9%
Verkligt värde, Finansiella Tjänster, Hälsovård och Övrigt3 5812 9272 0772 5572 730
Procentuell andel av totala tillgångar4%4%3%3%4%
Totalt portföljvärde (exkl nettokassa/nettoskuld)91 69573 80175 95984 24063 393
Förändring verkligt värde av finansiella tillgångar inkl. erhållna utdelningar20 655-3 2361 44721 8448 880
Årets resultat 20 359-3 4591 20720 8638 429
Resultat per aktie 73.90-12.554.3575.2730.51
Kassaflöde från den löpande verksamheten, exklusive erhållna utdelningar-267-237-209-34-84
Kassaflöde från investeringar i finansiella tillgångar-4 843-3 330-1 590-1 581-2 088
Kassaflöde från försäljning av aktier och övriga värdepapper5 3044808 259613 894
Erhållen utdelning2 2601 7332 9841 4005 828
Erlagd utdelning/återköpsprogram-2 201-7 084-2 011-1 941-1 803
Årets kassaflöde1 475-8 5577 490-2 3733 513

 

Not: Jämförelsetal 2013-2014 ej omräknade för övergång till redovisning som Investment Entity i enlighet med IFRS10 från och med 2016

Finansiella nyckeltal (Excel)

 

Definitioner

Soliditet
Eget kapital i procent av balansomslutningen 

Nettokassa/(Nettoskuld) 
Räntebärande fordringar (exklusive utestående lån, netto, till portföljbolag), kortfristiga placeringar och likvida medel minus räntebärande skulder inklusive räntebärande avsättningar och ej utbetalda investeringar/avyttringar

Skuldsättningsgrad 
Räntebärande skulder inklusive räntebärande avsättningar dividerat med eget kapital 

Substansvärde 
Nettovärdet av samtliga tillgångar, motsvarande koncernens eget kapital 

Substansvärdetillväxt 
Procentuell förändring i substansvärdet utan hänsyn tagen till lämnade utdelningar och andra transaktioner med aktieägare 

Totalavkastning
Årlig totalavkastning på Kinnevik B-aktien under antagande att aktieägaren har återinvesterat samtliga erhållna medel från kontantutdelningar, sakutdelningar och obligatoriska inlösenprogram, före skatt, på den första respektive handelsdagen utan rätt till utdelning eller inlösenaktie. Värdet på Kinnevik B-aktierna i slutet av mätperioden delas med priset på Kinnevik B-aktien vid början av mätperioden, och den resulterade totala avkastningen omräknas sedan som ett årligt mått
Portföljvärde
Värdet av samtliga tillgångar minus likvida medel