Finansiella nyckeltal

Femårsöversikt (Mkr)20202019201820172016
Eget kapital111 67173 29570 50390 63372 434
Soliditet96%94%95%97%97%
Nettokassa / (Nettoskuld) (inkl. skuld för ej betalda investeringar)5 283-456-2 887-1 062-1 309
Skuldsättningsgrad, ggr0.030.070.040.030.02
Substansvärde 111 67173 29570 50390 63372 434
Substansvärde per aktie, kr 402265256329263
Substansvärdetillväxt %52%31%-22%25%-13%
Börsvärde Kinnevik115 92963 23258 72876 04260 223
Slutkurs B-aktien 31 december, kr417229213276219
Kontantutdelning per aktie, kr7-8.258.25
8.00
Sakutdelning per aktie, kr-60.0915.36  
Totalavkastning %85%40%-16%31%-6%
Verkligt värde, Konsumenttjänster61 63537 31825 44242 67440 829
Procentuell andel av portföljvärde57%50%35%47%55%
Verkligt värde, TMT20 45025 44042 50540 51825 956
Procentuell andel av portföljvärde19%34%58%44%35%
Verkligt värde, Finansiella tjänster2 2214 7624 1364 9224 089
Procentuell andel av portföljvärde2%6%6%5%6%
Verkligt värde, Hälsovårdstjänster21 2756 7101 3423 5812 927
Procentuell andel av portföljvärde20%9%2%4%4%
Totalt portföljvärde (exkl nettokassa/nettoskuld)107 55674 23073 43091 69573 801
Förändring verkligt värde av finansiella tillgångar inkl. erhållna utdelningar41 53921 879-13 29720 655-3 236
Årets resultat 40 27421 571-13 65620 359-3 459
Resultat per aktie 145.2278.02-49.5873.90-12.55
Kassaflöde från den löpande verksamheten, exklusive erhållna utdelningar-362-271-316-267-237
Kassaflöde från investeringar i finansiella tillgångar-2 170-4 856-2710-4 843-3 330
Kassaflöde från försäljning av aktier och övriga värdepapper8 3836 1621 5895 304480
Erhållen utdelning1 6892 9071 8872 2601 733
Erlagd utdelning/återköpsprogram-1 928-2 271-2 270-2 201-7 084
Årets kassaflöde3 7023 401-1 3121 475-8 557

 

Not: Redovisning som Investment Entity i enlighet med IFRS10 från och med 2016

Finansiella nyckeltal (Excel)

 

Definitioner

Soliditet
Eget kapital i procent av balansomslutningen 

Nettokassa/(Nettoskuld) 
Räntebärande fordringar (exklusive utestående lån, netto, till portföljbolag), kortfristiga placeringar och likvida medel minus räntebärande skulder inklusive räntebärande avsättningar och ej utbetalda investeringar/avyttringar

Skuldsättningsgrad 
Räntebärande skulder inklusive räntebärande avsättningar dividerat med eget kapital 

Substansvärde 
Nettovärdet av samtliga tillgångar, motsvarande koncernens eget kapital 

Substansvärdetillväxt 
Procentuell förändring i substansvärdet utan hänsyn tagen till lämnade utdelningar och andra transaktioner med aktieägare 

Totalavkastning
Årlig totalavkastning på Kinnevik B-aktien under antagande att aktieägaren har återinvesterat samtliga erhållna medel från kontantutdelningar, sakutdelningar och obligatoriska inlösenprogram, före skatt, på den första respektive handelsdagen utan rätt till utdelning eller inlösenaktie. Värdet på Kinnevik B-aktierna i slutet av mätperioden delas med priset på Kinnevik B-aktien vid början av mätperioden, och den resulterade totala avkastningen omräknas sedan som ett årligt mått
Portföljvärde
Värdet av samtliga tillgångar minus likvida medel