Direkt till huvudinnehållDirekt till navigeringDirekt till sök

Utvärdering av ersättningar 2018

I enlighet med regel 9.1 i Svensk kod för bolagsstyrning följer och utvärderar ersättningsutskottet pågående, och under året avslutade, program för rörlig ersättning, tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till Ledande Befattningshavare som årsstämman beslutat om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Kinnevik.

Ersättningsutskottet i Kinnevik

Ersättningsutskottet består av styrelsens ordförande Dame Amelia Fawcett samt styrelseledamöterna Erik Mitteregger och Charlotte Strömberg. Dame Amelia Fawcett är ordförande i ersättningsutskottet.

Nedan följer styrelsens redovisning av resultatet av den utvärdering som ersättningsutskottet har gjort och hur ersättningspolicyn tillämpats inom Kinnevik i enlighet med "best practice" för bolagsstyrning, med särskilt fokus på ersättningen till Ledande Befattningshavare.

Allmänt om ersättningar till Ledande Befattningshavare

Ersättningen till Ledande Befattningshavare har under 2018 utgjorts av årlig grundlön och kortsiktig kontant rörlig ersättning ("STI"), möjligheten att delta i långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram ("LTI"), pension samt övriga sedvanliga förmåner. Målet är att skapa incitament för Ledande Befattningshavare att verkställa strategiska planer och leverera framstående operativa resultat samt att sammanlänka Ledande Befattningshavares incitament med aktieägarnas intressen. Intentionen är att alla Ledande Befattningshavare ska ha ett betydande långsiktigt aktieägande i Kinnevik.

Gränsen för det maximala utfallet av STI till Ledande Befattningshavare under 2018 var enligt riktlinjerna för ersättning 100 procent av Ledande Befattningshavarens grundlön, och utfallet baserades på i förhand uppsatta mål kopplade till både Ledande Befattningshavarens och Kinneviks prestation. För Ledande Befattningshavare vars aktieinnehav i Kinnevik var lägre än hans eller hennes årliga grundlön, netto efter skatt, var utbetalningen av en del av STI villkorad av att den till viss del investerades i Kinnevikaktier.

Under 2018 erbjöds alla anställda i Kinnevik att delta i ett långsiktigt aktieincitamentsprogram baserat på omvandlingsbara, efterställda, incitamentsaktier i upp till fyra serier ("LTIP 2018"). Under förutsättning att villkoren för LTIP 2018 är uppfyllda, kommer dessa incitamentsaktier att omvandlas till B-aktier i Kinnevik 2021 eller 2023 (beroende på serie).

Utvärdering av program för rörlig ersättning

Ersättningsutskottet följer och utvärderar STI och LTI, och det faktiska och förväntade resultatet har rapporterats till styrelsen och diskuterats på styrelsens möten. Utvärderingen av programmen för rörlig ersättning har visat att:

• programmen för rörlig ersättning är viktiga verktyg för att attrahera, motivera och behålla de bästa talangerna för Kinnevik i Sverige och globalt,

• Kinneviks team har varit positivt till LTIP 2018 och deltagandegraden har varit hög i hela Kinneviks organisation,

• Utformningen av LTIP 2018 ger ett incitament som kopplar den långsiktiga ersättningen till värdeskapandet, inte enbart baserat på Kinneviks totala portfölj utan även specifikt Kinneviks privata portfölj. Mot bakgrund av Kinneviks fokus på investeringar och förvaltningen av den privata portföljen är detta eftersträvansvärt,

• LTIP 2018 gör det möjligt för Kinnevik att erbjuda sina anställda ett totalt ersättningspaket som är mer konkurrenskraftigt i förhållande till jämförbara företag i Sverige och globalt än tidigare aktie- eller aktiekursrelaterade långsiktiga incitamentsprogram, och

• ersättningspaketet som erbjuds Ledande Befattningshavare uppnår en lämplig balans mellan att motivera Ledande Befattningshavare och uppnå en välbalanserad konkurrenskraftig ersättning som är anpassad till aktieägarnas intressen.

Utvärdering av riktlinjer för ersättning till Ledande Befattningshavare

Både ersättningsutskottets utvärdering och revisorns yttrande har visat att Kinnevik har följt de tillämpliga riktlinjerna för ersättning under 2018, d.v.s. de riktlinjer som beslutades vid årsstämmorna 2017 och 2018.

Bolagets revisor har i enlighet med 8 kap. 54 § aktiebolagslagen avgett ett yttrande om huruvida riktlinjerna för ersättning till Ledande Befattningshavare har följts under 2018. Yttrandet finns tillgängligt på sidan 20 i denna kallelse.

Enligt riktlinjerna för ersättning ska Ledande Befattningshavare ha ett betydande långsiktigt aktieinnehav i Kinnevik. Styrelsens uppfattning är att en Ledande Befattningshavares aktieinnehav i Kinnevik ska motsvarande hans eller hennes årliga grundlön, netto efter skatt, för att den Ledande Befattningshavaren ska anses ha ett betydande aktieinnehav. Detta mål ska uppnås över tid genom årliga återinvesteringar av en del av STI. Styrelsen noterar att de flesta Ledande Befattningshavare har ett betydande långsiktigt aktieinnehav i Kinnevik.

Utvärdering av ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Kinnevik

Baserat på ersättningsutskottets utvärdering av ersättningsprogrammen har styrelsen kommit fram till att de nuvarande ersättningsstrukturerna och ersättningsnivåerna har haft en positiv effekt på Kinnevik. Styrelsen anser att modellerna och tilldelningsnivåerna i de föreslagna programmen för rörlig ersättning kommer att säkerställa konkurrenskraften för totalersättningen samt möjliggöra för Kinnevik att attrahera, motivera och behålla nyckelpersoner.

_______________

Stockholm i april 2019
KINNEVIK AB (PUBL)
STYRELSEN