Direkt till huvudinnehållDirekt till navigeringDirekt till sök

Utvärdering av ersättningar 2017

Utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare. (redovisning enligt svensk kod för bolagsstyrning, 9.1 och 8 kap. 51 § Aktiebolagslagen).

Ersättningsutskottet i Kinnevik

Styrelsens ersättningsutskott i Kinnevik AB består av styrelsens ordförande Tom Boardman samt styrelseledamöterna Dame Amelia Fawcett och Erik Mitteregger. Dame Amelia Fawcett är utskottets ordförande.

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning övervakar och utvärderar ersättningsutskottet pågående, och under året avslutade, program för rörlig ersättning, tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till Ledningen som årsstämman beslutat om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Nedan följer styrelsens redovisning av resultatet av den utvärdering som ersättningsutskottet har gjort.

Allmänt om ersättningar till Ledningen

Ersättning till Ledningen har under 2017 utgjorts av fast lön och kortsiktig kontant rörlig ersättning, möjligheten att delta i långsiktiga aktie- eller kontantbaserade incitamentsprogram samt pension och sedvanliga förmåner. Målet är att skapa incitament för Ledningen att verkställa strategiska planer och leverera framstående resultat samt att likrikta Ledningens incitament med aktieägarnas intressen. Avsikten är att alla personer i Ledningen ska ha ett betydande långsiktigt aktieägande i bolaget.

Kortsiktig kontant rörlig ersättning till Ledningen under 2017 kunde enligt riktlinjerna för ersättning utgå med maximalt 100 procent av Ledningspersonens fasta lön. Utfallet baserades på i förhand uppsatta mål kopplade till både Ledningspersonens och bolagets prestation. En del av kontant rörlig ersättning var villkorad av att den till viss del investerades i Kinnevikaktier.

Under 2017 kunde Kinnevikanställda även delta i antingen ett aktiebaserat eller ett kontantbaserat långsiktigt incitamentsprogram.

För mer information om de befintliga riktlinjerna och ersättning som betalats ut till Ledningen under 2017, hänvisas till Kinneviks årsredovisning för 2017, se not 16 för Koncernen.

Utvärdering av program för rörlig ersättning

Ersättningsutskottet följer och utvärderar kort- och långsiktig rörlig ersättning och har rapporterat det faktiska och förväntade utfallet till styrelsen. Detta har även diskuterats på styrelsens möten. Utvärderingen av programmen för rörlig ersättning har visat att:

  • programmen för rörlig ersättning är viktiga verktyg för att attrahera, motivera och behålla de bästa talangerna för Kinnevik i Sverige och globalt, och
  • ersättningen till Ledningen är en lämplig avvägning mellan att motivera Ledningen och att åstadkomma en välbalanserad konkurrenskraftig ersättning som sammanlänkar Ledningens incitament med Kinneviks och aktieägarnas intressen.

Ersättningsutskottet anser emellertid att mot bakgrund av Kinneviks fokus på investeringar och förvaltningen av den privata portföljen ska fler anställda (inklusive VD) erbjudas ett incitament som kopplar deras långsiktiga ersättning till värdeskapandet i Kinneviks privata portfölj. Vidare har ersättningsutskottet, tillsammans med externa rådgivare, kommit fram till att en incitamentsmodell som bibehåller samma ekonomiska struktur för deltagarna och samma kriterier för att mäta prestation som i de två långsiktiga incitamentsprogram som antogs 2017, men där deltagarna istället för aktierätter (som använts i tidigare aktiebaserade incitamentsprogram) och syntetiska optioner (som användes i det kontantbaserade incitamentsprogrammet 2017) till omvandlingsbara incitamentsaktier gör det möjligt för Kinnevik att erbjuda sina anställda en långsiktig aktieersättning, och ersättningspaket, som är mer konkurrenskraftig i förhållande till jämförbara företag i Sverige och globalt. Ersättningsutskottet anser även att en egen investering i Kinnevikaktier, i likhet med tidigare långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram, är viktigt för sammanlänka deltagarnas och Kinneviks aktieägares intressen under intjänandeperioden i LTIP 2018. Ett eget innehav av Kinnevikaktier kommer därför vara ett villkor för att få delta i LTIP 2018.

Utvärdering av riktlinjer för ersättning till Ledningen

Under 2017 har både ersättningsutskottets utvärdering och revisorernas granskning resulterat i slutsatsen att de riktlinjer som årsstämmorna 2016 och 2o17 beslutat om har följts. Vid rekryteringen av ny VD i juni 2017 träffade styrelsen dock en överenskommelse med den nya VD om en kontantbonus (s.k. sign-on bonus) om 8 Mkr, som kommer att kostnadsföras under 2018, vilket kan innebära att hans totala kortsiktiga rörliga kontantersättning 2018 överstiger 100 procent av hans fasta lön.

Som anges i riktlinjerna är avsikten att samtliga personer i Ledningen ska ha ett betydande långsiktigt aktieägande i bolaget. Styrelsen anser att personer i Ledningen ska uppnå ett aktieägande som motsvarar hans eller hennes fasta årslön, netto efter skatt, för att aktieägandet ska anses vara betydande. Målet ska uppnås över tid genom att den kortsiktiga rörliga kontantersättningen återinvesteras i Kinnevikaktier.

Utvärdering av ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Kinnevik

Baserat på den utvärdering som ersättningsutskottet har gjort av ersättningsprogrammen, har styrelsen fastställt att gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer har haft en positiv effekt för Kinnevik. I syfte att erbjuda de anställda en långsiktig aktieersättning, och ersättningspaket, som är mer konkurrenskraftig i förhållande till jämförbara företag i Sverige och globalt, föreslår styrelsen att årsstämman ska besluta om att anta LTIP 2018. Styrelsen anser att strukturen och ersättningsnivåerna i de föreslagna programmen för rörlig ersättning kommer att säkerställa att den totala ersättningen är konkurrenskraftig och bidra till att Kinnevik kommer att kunna attrahera, motivera och behålla nyckelpersoner.

_______________

Stockholm i april 2018
KINNEVIK AB (PUBL)
STYRELSEN