Direkt till huvudinnehållDirekt till navigeringDirekt till sök

Utvärdering av ersättningar 2016

Utvärdering av ersättningar till ledningen. (redovisning enligt svensk kod för bolagsstyrning, 9.1 och 8 kap. 51 § Aktiebolagslagen).

Ersättningsutskottet i Kinnevik

Styrelsens ersättningsutskott i Kinnevik AB består av styrelsens ordförande Tom Boardman samt styrelseledamöterna Dame Amelia Fawcett, Erik Mitteregger och Cristina Stenbeck. Dame Amelia Fawcett är utskottets ordförande.

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning övervakar och utvärderar ersättningsutskottet pågående, och under året avslutade, program för rörlig ersättning, tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till Ledningen som årsstämman beslutat om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Nedan följer styrelsens redovisning av resultatet av den utvärdering som ersättningsutskottet har gjort.

Allmänt om ersättningar till Ledningen

Ersättning till Ledningen har under 2016 utgjorts av fast lön och kortsiktig kontant rörlig ersättning, möjligheten att delta i långsiktiga aktie- eller aktiekursrelaterad incitamentsprogram, pension samt sedvanliga förmåner. Målet är att skapa incitament för Ledningen att verkställa strategiska planer och leverera framstående resultat samt att likrikta Ledningens incitament med aktieägarnas intresse. Avsikten är att alla personer i Ledningen ska ha ett betydande långsiktigt aktieägande i bolaget.

Kortsiktig kontant rörlig ersättning till Ledningen under 2016 utgick maximalt med 100 procent av Ledningspersonen fasta lön och utfallet baserades på i förhand uppsatta mål kopplade till både Ledningspersonens och bolagets prestation. En del av sådan ersättning var villkorad av att den till viss del investerades i Kinnevikaktier.

Under 2016 kunde Kinnevikanställda även delta i de långsiktiga, aktierelaterade, incitamentsprogram.

För mer information om de befintliga riktlinjerna och ersättning som betalats ut till Ledningen under 2016, hänvisas till Kinneviks årsredovisning för 2016, se not 16 för Koncernen.

Utvärdering av program för rörlig ersättning

Ersättningsutskottet följer och utvärderar kort- och långsiktig rörlig ersättning och har rapporterat det faktiska och förväntade utfallet till styrelsen. Detta har även diskuterats på styrelsens möten. Utvärderingen av programmen för rörlig ersättning har visat att:

  • programmen för rörlig ersättning är viktiga verktyg för att globalt attrahera, motivera och behålla de bästa talangerna för Kinnevik, och
  • ersättningen till Ledningen är en lämplig avvägning mellan att motivera Ledningen och att åstadkomma en välbalanserad konkurrenskraftig ersättning som likriktar Ledningens incitament med Kinneviks och aktieägarnas intressen.

Ersättningsutskottet anser emellertid att anställda som har en direkt påverkan på, och som jobbar nästan uteslutande med, värdeskapandet i Kinneviks onoterade portföljbolag, ska erbjudas ett incitament som kopplar deras ersättning till värdeskapandet i den onoterade portföljen. Under 2016 och de första månaderna av 2017, har Ersättningsutskottet därför upprättat ett förslag till en långsiktig, kontantbaserad, syntetisk optionsplan (”VCPP 2017”), och styrelsen föreslår att aktieägarna godkänner VCPP 2017 vid årsstämman 2017. För att Kinnevik ska kunna nå de långsiktiga målen för värdetillväxt för de onoterade portföljbolagen är det avgörande att Kinnevik kan motivera och bibehålla de talanger som bäst förvaltar Kinneviks onoterade portfölj. Styrelsens bedömning är att VCPP 2017 kommer att vara ett viktigt verktyg för att uppnå detta under de kommande åren. VCPP 2017 kommer att ersätta de långsiktiga, aktiebaserade, incitamentsprogrammen för dessa anställda för att understryka vikten av värdeskapande i den onoterade portföljen samt för att skapa ett mer konkurrensmässigt ersättningspaket för Kinnevikanställda som jobbar inom investeringsverksamheten.

Utvärdering av riktlinjer för ersättning till Ledningen

Under 2016 har både ersättningsutskottets utvärdering och revisorernas granskning resulterat i slutsatsen att de riktlinjer som årsstämmorna 2015 och 2o16 beslutat om har följts. Med anledning av att Kinneviks tidigare VD lämnade Kinnevik i december 2016 har styrelsen träffat en överenskommelse med två personer i Ledningen, om en kontantbonus, vilket kan innebära att deras totala kortsiktiga rörliga kontantersättning 2018 och 2019 överstiger 100 procent av deras fasta lön. Dessa personer är båda avgörande för Kinneviks investeringsaktivitet och för att förvalta den onoterade portföljen.

Vidare, som nämnts i riktlinjerna är avsikten att samtliga personer i Ledningen ska ha ett betydande långsiktigt aktieägande i bolaget. Styrelsen anser att personer i Ledningen ska uppnå aktieägande som motsvarar hans eller hennes fasta årslön, netto efter skatt, för att aktieägandet ska anses vara betydande. Målet ska uppnås över tid genom att den kortsiktiga rörliga kontantersättningen återinvesteras i Kinnevikaktier.

Utvärdering av ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Kinnevik

Baserat på den utvärdering som ersättningsutskottet har gjort av ersättningsprogrammen, har styrelsen fastställt att gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer har haft en positiv effekt för Kinnevik. För att i än högre utsträckning koppla ersättningen för de anställda som har en direkt påverkan på, och som jobbar nästan uteslutande med, värdeskapandet i Kinneviks onoterade portföljbolag föreslår styrelsen att årsstämman ska besluta om VCPP 2017 för dessa anställda. För övriga anställda i Kinnevik, kommer nivåerna på taket för både kort- och långsiktig rörlig ersättning vara oförändrad från 2016. Styrelsen anser att strukturen och ersättningsnivåerna i de föreslagna programmen för rörlig ersättning kommer att säkerställa att den totala ersättningen är konkurrenskraftig och bidra till att Kinnevik kommer att kunna attrahera, motivera och behålla nyckelpersoner.

_______________

Stockholm i april 2017
KINNEVIK AB (PUBL)
STYRELSEN