Direkt till huvudinnehållDirekt till navigeringDirekt till sök

Utvärdering 2015

Utvärdering av ersättningar till ledningen (redovisning enligt svensk kod för bolagsstyrning, 9.1 och 10.3)

Ersättningsutskottet i Investment AB Kinnevik

Styrelsens ersättningsutskott i Investment AB Kinnevik består av styrelsens ordförande Cristina Stenbeck samt styrelseledamöterna Dame Amelia Fawcett, Wilhelm Klingspor, Erik Mitteregger. Dame Amelia Fawcett är utskottets ordförande.

Ersättningsutskottet har enligt Svensk kod för bolagsstyrning utvärderat pågående, och under året avslutade, program för rörlig ersättning, tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till Ledningen (d.v.s. verkställande direktören och övriga ledningspersoner i Kinnevik) som årsstämman beslutat om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Nedan följer styrelsens redovisning av resultatet av den utvärdering som ersättningsutskottet har gjort.

Allmänt om ersättningar till Ledningen

Ersättning till Ledningen har under 2015 utgjorts av fast lön och rörlig ersättning, pension samt sedvanliga förmåner. Ändamålet är att skapa incitament för Ledningen att verkställa strategiska planer och leverera framstående resultat samt att likrikta Ledningens incitament med aktieägarnas intresse. Intentionen är att alla personer i Ledningen ska ha ett betydande långsiktigt aktieägande i
bolaget.

Kortsiktig kontant rörlig ersättning ("STI", Short Term Incentive) kan maximalt uppgå till 100 procent av grundlönen och baseras på prestation i relation till fastställda mål som är kopplade till både individuell och bolagets prestation. En del av varje ledningspersons STI ska investeras i Kinnevikaktier. Information om STI finns i årsredovisningen för 2015.

Kinnevikanställda kan även delta i långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram (LTI, Long Term Incentive). Information om LTI, som till exempel utfall, deltagande, antal utgivna instrument och rätter m.m. finns i årsredovisningen för 2015 samt på bolagets hemsida www.kinnevik.com.

Utvärdering av program för rörlig ersättning

Ersättningsutskottet följer och utvärderar STI och LTI och förväntade utfall har rapporterats till styrelsen och diskuterats på styrelsens möten. Utvärderingen av programmen för rörlig ersättning har visat att:

programmen är viktiga för att se till att Kinnevik globalt kan attrahera, motivera och behålla de bästa talangerna, och
ersättningen till Ledningen är lämpligt avvägd mellan att motivera Ledningen och att åstadkomma en välbalanserad konkurrenskraftig ersättning som likriktar ledningspersonernas incitament med Kinneviks och aktieägarnas intressen.
För att i än större utsträckning sammanlänka de anställdas incitament och belöning med aktieägarnas intressen och avkastning, har styrelsens beslutat att en större del av Ledningens ersättning ska vara aktiebaserad. Till följd av utvärderingen har styrelsen beslutat att föreslå att vissa ändringar görs i LTI som innebär en höjning av maximalt antal prestationsaktier som deltagarna kan tilldelas och en ny deltagarkategori för ledningspersoner som har rätt att investera fler aktier.

Utvärdering av riktlinjer för ersättning till Ledningen

Ersättningsutskottets utvärdering samt granskningen utförd av bolagets revisor har resulterat i slutsatsen att de riktlinjer för ersättning till Ledningen som årsstämmorna 2014 och 2015 beslutat om har tillämpats av bolaget under året.

Utvärdering av ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Kinnevik

Baserat på den utvärdering som ersättningsutskottet har gjort av ersättningen till Ledningen, har styrelsen fastställt att gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer till Ledningen har haft en positiv effekt för Kinnevik. För att öka effektiviteten i Kinneviks ersättningsprogram och ersättningsstrukturer, framför allt för att i allt högre grad sammanlänka Ledningens intressen och
incitament med aktieägarnas intressen, så föreslår styrelsen att ersättningsnivån i LTI ändras.

Styrelsen anser att detta kommer att säkerställa att strukturen och nivån på ersättningar inom Kinnevik är konkurrenskraftig och kommer att bidra till att Kinnevik kommer att kunna attrahera, motivera och behålla nyckelpersoner.

_______________
Stockholm i april 2016
INVESTMENT AB KINNEVIK (PUBL)
STYRELSEN