Direkt till huvudinnehållDirekt till navigeringDirekt till sök

Utvärdering av ersättningar 2014

Utvärdering av ersättningar till Ledningen (Redovisning enligt Svensk kod för bolagsstyrning, 9.1 och 10.3)

Ersättningsutskottet i Investment AB Kinnevik

Styrelsens ersättningsutskott i Investment AB Kinnevik består av styrelsens ordförande Cristina Stenbeck samt styrelseledamöterna Dame Amelia Fawcett, Erik Mitteregger och Wilhelm Klingspor. Dame Amelia Fawcett är utskottets ordförande.

Ersättningsutskottet har enligt Svensk kod för bolagsstyrning utvärderat pågående, och under året avslutade, program för rörlig ersättning, tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till Ledningen (d.v.s. verkställande direktören och övriga ledningspersoner i Kinnevik) som årsstämman beslutat om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Nedan följer styrelsens redovisning av resultatet av den utvärdering som ersättningsutskottet har gjort.

Allmänt om ersättningar till Ledningen

Ersättning till Ledningen har under 2014 utgjorts av fast lön och rörlig ersättning, pension samt sedvanliga ersättningar och förmåner. Syftet är att skapa incitament för Ledningen att verkställa strategiska planer och leverera framstående resultat samt att likrikta Ledningens incitament med aktieägarnas intresse.

Rörlig ersättning (STI, Short Term Incentive) har under 2014 utgått med maximalt 75 procent av fast lön och har baserats på förutbestämda mål för både den enskildes och bolagets prestation. Information om STI finns i årsredovisningen för 2014.

För de anställda i Kinnevik finns långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram (LTI, Long Term Incentive). Information om LTI, som till exempel utfall, deltagande, antal utgivna instrument och rätter m.m. finns i årsredovisningen för 2014 samt på bolagets hemsida www.kinnevik.se.

Utvärdering av program för rörlig ersättning

Ersättningsutskottet följer och utvärderar STI och LTI och förväntade utfall har rapporterats till styrelsen och diskuterats på styrelsens möten.

Under året har styrelsen beslutat att för att öka sammanlänkningen av de anställdas incitament och belöning med aktieägarnas intressen och avkastning, ska alla anställda uppmuntras till att bygga upp ett, i förhållande till sin privatekonomi, betydande personligt aktieägande i Kinnevik. Därför har styrelsen under 2015 beslutat att utbetalning av en del av STI ska vara villkorad av att den investeras i Kinnevikaktier och detta föreslås även framgå av riktlinjerna för ersättning till Ledningen. Mot bakgrund av detta nya krav att köpa aktier för en del av STI föreslår styrelsen en höjning av taket för rörlig ersättning från 75 procent till 100 procent.

Utöver föreslagna ändringar i STI, har ersättningsutskottet även fortlöpande följt i vilken omfattning Ledningen och andra nyckelpersoner deltar i de långsiktiga aktierelaterade programmen LTIP 2012 och LTIP 2013 samt de två sammanlänkande optionsprogrammen som antogs vid årsstämman 2014 och innefattande att Kinnevik skulle subventionera deltagarnas optionspremie. Ersättningsutskottet följer och utvärderar även vilken verkan programmen har haft. På grund av frågor som uppstod vid införandet av optionsprogrammen och att deltagandet var lägre än väntat så har styrelsen beslutat att inte genomföra optionsprogrammen. Till följd av detta har styrelsen, villkorat av årsstämmans godkännande, beslutat om en alternativ ersättningsmodell för de anställda som hade rätt att delta i optionsprogrammen. Denna alternativa ersättningsmodell bibehåller samma ekonomiska struktur som optionsprogrammen, men kontantersättningen till deltagarna är nu villkorad av att den investerats i Kinnevikaktier istället för optioner utställda under optionsprogrammen. Genom denna anpassning bedöms programmen kunna genomföras, ligga i linje med målet att öka de anställdas aktieinnehav, mer attraktiva för de anställda och totalkostnaden för Kinnevik är oförändrad. Vidare har LTIP 2012 och LTIP 2013 haft en hög deltagandenivå och bidragit till att behålla anställda i bolaget. Därför föreslår styrelsen att det nya långsiktiga incitamentsprogrammet, LTI 2015, ska ha samma struktur som LTIP 2013 och att alla anställda i Kinnevik ska ha rätt att delta i programmet.

Vidare, om Kinnevik startar ett saminvesterande bolag eller en liknande organisationsform, kan Kinnevikanställda (inklusive personer i Ledningen), villkorat av att de gör en egen investering,  komma att erhålla ytterligare kontant rörlig ersättning. Syftet med denna ersättning är att öka incitamenten för dessa personer och ge dem en ersättning som baseras på den avkastning Kinnevik erhåller från denna verksamhet.

Utvärdering av riktlinjer för ersättning till Ledningen

Ersättningsutskottets utvärdering samt granskningen utförd av bolagets revisor har resulterat i slutsatsen att de riktlinjer för ersättning till Ledningen som årsstämmorna 2013 och 2014 beslutat om har tillämpats av Kinnevik under året.

Utvärdering av ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Kinnevik

Baserat på den utvärdering som ersättningsutskottet har gjort av ersättningen till Ledningen, har styrelsen fastställt att gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer till Ledningen har haft en positiv effekt för Kinnevik. För att öka effektiviteten i Kinneviks ersättningsprogram och ersättningsstrukturer, framför allt för att sammanlänka Ledningens intressen och incitament med aktieägarnas intressen, så föreslår styrelsen ändringar i både ersättningsstrukturen och ersättningsnivåerna i STI och LTI. Styrelsen anser att de nu föreslagna ändringarna kommer att säkerställa att Kinneviks ersättningsnivåer och ersättningsstrukturer är konkurrenskraftiga och kommer att bidra till att Kinnevik kommer att kunna attrahera, motivera och behålla nyckelpersoner.

____________
Stockholm i april 2015
STYRELSEN
INVESTMENT AB KINNEVIK (PUBL)