Direkt till huvudinnehållDirekt till navigeringDirekt till sök

Utvärderingar av ersättningar 2013

Utvärdering av Investment AB Kinneviks ersättningar till verkställande direktören och andra medlemmar i ledningsgruppen (Redovisning enligt Svensk kod för bolagsstyrning, 9.1 och 10.3)

Ersättningsutskottet i Investment AB Kinnevik

Styrelsens, i Investment AB Kinnevik, ersättningsutskott består av styrelsens ordförande Cristina Stenbeck samt styrelseledamöterna Dame Amelia Fawcett, Erik Mitteregger och Wilhelm Klingspor. Dame Amelia Fawcett är ersättningsutskottets ordförande.

Ersättningsutskottet har enligt Svensk kod för bolagsstyrning utvärderat pågående, och under året avslutade, program för rörlig ersättning till bolagsledningen, tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman beslutat om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Nedan följer styrelsens redovisning av resultatet av den utvärdering som ersättningsutskottet har gjort.

Allmänt om ersättningar till Kinneviks bolagsledning

Ersättning till bolagsledningen i Kinnevik har under 2013 utgjorts av grundlön, eventuell rörlig lön, möjlighet att delta i långsiktiga incitamentsprogram, pension samt sedvanliga ersättningar och förmåner. Dessa komponenter ska skapa en balanserad ersättning som återspeglar individuell prestation och erbjuder marknadsmässig och konkurrenskraftig kompensation. Rörlig lön (STI, Short Term Incentive) har under 2013 utgått med maximalt 75 procent av fast lön
baserat på utfall i förhållande till uppsatta mål och individuella prestationer. Information om STI finns i årsredovisningen för 2013.

För bolagsledningen och andra nyckelpersoner anställda i Kinnevikkoncernen finns långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram (LTI, Long Term Incentive). Information om LTI såsom beträffande utfall, deltagande, antal utgivna och utestående instrument m.m. finns i årsredovisningen för 2013 samt på bolagets webbplats www.kinnevik.se.

Utvärdering av program för rörlig ersättning

Ersättningsutskottet följer och utvärderar STI och LTI och förväntade utfall har rapporterats till styrelsen och där diskuterats. Ersättningsutskottet följer också omfattningen på bolagsledningens och andra nyckelpersoners deltagande i de långsiktiga aktierelaterade programmen, LTIP 2011, LTIP 2012 och LTIP 2013.

Inför årsstämman 2014 har ersättningsutskottet låtit genomföra en mer omfattande utvärdering av LTI utifrån olika perspektiv, bl.a. medarbetarnas motivation och gemensamma intresse med aktieägare, aktieägarvärde samt enkelhet. Utvärderingen har resulterat i att styrelsen nu föreslår att årsstämman beslutar om att anta två nya LTI-program, ett köpoptionsprogram och ett syntetiskt optionsprogram. Dessa två LTI-program föreslås ersätta det tidigare aktiesparprogrammet.

Köpoptionsprogrammet föreslås omfatta alla anställda inom Kinneviks organisation. Syftet med köpoptionsprogrammet är dels att ge alla anställda möjligheten att bygga upp ett betydande personligt aktieägande i Kinnevik, dels att i högre grad relatera de anställdas ersättning till Kinnevikaktiens långsiktiga värdeutveckling och därmed stärka de anställdas intressegemenskap med Kinneviks aktie��gare. Det syntetiska optionsprogrammet föreslås omfatta delar av bolagsledningen och andra nyckelpersoner inom Kinnevik som arbetar med Kinneviks investeringar i onoterade företag. Syftet är att skapa ett långsiktigt incitament som är väl anpassat till det långsiktiga värdeskapandet i Kinneviks
onoterade investeringar.

Utvärdering av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Ersättningsutskottets utvärdering samt granskningen utförd av bolagets revisor har resulterat i slutsatsen att de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämmorna 2012 och 2013 beslutat om har tillämpats på ersättningar till ledande befattningshavare under året.

Utvärdering av ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Kinnevik

Ersättningsutskottets utvärdering har resulterat i att styrelsen gjort bedömningen att gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer till bolagsledningen har haft en positiv effekt för Kinnevik. Styrelsen anser dock att nu föreslagna ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer för LTI till bolagsledningen i än större utsträckning likriktar bolagsledningens incitament med Kinneviks och aktieägarnas intressen samt ger en bättre balans mellan att motivera medarbetarna och att ge kompensation på ett väl avvägt och konkurrenskraftigt sätt som kommer bidra till att attrahera, motivera och behålla nyckelpersoner inom Kinnevik.

____________
Stockholm i april 2014
INVESTMENT AB KINNEVIK (PUBL)
STYRELSEN