Direkt till huvudinnehållDirekt till navigeringDirekt till sök

Utvärdering 2012

Utvärdering av Kinnevik AB Investments ersättningar till verkställande direktören och andra medlemmar i ledningsgruppen (Redovisning enligt Svensk kod för bolagsstyrning, 9.1 och 10.3)

Inledning

Styrelsens, i Investment AB Kinnevik, ersättningsutskott består av styrelsens ordförande Cristina Stenbeck samt styrelseledamöterna Dame Amelia Fawcett, Erik Mitteregger och Wilhelm Klingspor. Wilhelm Klingspor är ersättningsutskottets ordförande.

Ersättningsutskottet har enligt Svensk kod för bolagsstyrning utvärderat pågående, och under året avslutade, program för rörlig ersättning till bolagsledningen, tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman beslutat om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Nedan följer styrelsens redovisning av resultatet av den utvärdering som ersättningsutskottet har gjort.

Allmänt om ersättningar till Kinneviks bolagsledning

Ersättning till bolagsledningen i Kinnevik har under 2012 utgjorts av grundlön, eventuell rörlig lön, möjlighet att delta i långsiktiga incitamentsprogram, pension samt sedvanliga ersättningar och förmåner. Dessa komponenter skall skapa en balanserad ersättning som återspeglar individuell prestation och erbjuder marknadsmässig och konkurrenskraftig kompensation.

Rörlig ersättning till bolagsledningen

Rörlig lön har under 2012 utgått med maximalt 50 procent av fast lön baserat på utfall i förhållande till uppsatta mål och individuella prestationer. Ytterligare information om den kontantbaserade rörliga ersättningen finns i årsredovisningen för 2012.

För bolagsledningen och andra nyckelpersoner anställda i Kinnevikkoncernen finns långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram. Incitamentsprogrammen är prestationsbaserade och kräver att deltagaren äger aktier och är anställd i Kinnevik. Ytterligare information om de långsiktiga incitamentsprogrammen såsom beträffande utfall, deltagande, antal utgivna och utstående instrument m.m. finns i årsredovisningen för 2012 samt på bolagets webbplats www.kinnevik.se.

Utvärdering av program för rörlig ersättning

Ersättningsutskottet har utvärderat utvecklingen av programmen för rörlig ersättning kontinuerligt under året och programmens förväntade utfall har rapporterats till styrelsen och där diskuterats. Ersättningsutskottet följer också omfattningen på bolagsledningen och andra nyckelpersoners deltagande i de långsiktiga programmen. Ersättningsutskottets utvärdering av programmen för rörlig ersättning har visat att:

  • Programmen ligger väl i linje med aktieägarnas intressen.
  • Programmen är viktiga för att attrahera, motivera och behålla medarbetare i bolagsledningen.
  • Långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram har haft en positiv effekt på Kinneviks utveckling och varit fördelaktiga för både Kinnevik och aktieägarna.
  • Långsiktiga incitamentsprogram även fortsättningsvis skall vara aktierelaterade och prestationsbaserade och kräva en personlig investering i Kinnevikaktier av deltagaren.


Utvärdering av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Kinnevik

Ersättningsutskottets utvärdering samt granskningen av bolagets externa revisor har resulterat i slutsatsen att de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämmorna 2011 och 2012 beslutat om har tillämpats på ersättningar till ledande befattningshavare under året. Styrelsens bedömning är att ersättningen för verkställande direktören och andra medarbetare i bolagsledningen ger en bra balans mellan att motivera medarbetarna och att ge kompensation på ett väl avvägt och konkurrenskraftigt sätt som likriktar medarbetarnas incitament med Kinneviks och
aktieägarnas intressen.

____________
Stockholm i april 2013
INVESTMENT AB KINNEVIK (PUBL)
STYRELSEN