Direkt till huvudinnehållDirekt till navigeringDirekt till sök

Utvärdering av ersättningar 2011

Uppföljning och utvärdering av (i) program för rörlig ersättning till bolagsledningen, (ii) tillämpning av riktlinjerna för ledande befattningshavare och (iii) gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Kinnevik.

Inledning

Styrelsens, i Investment AB Kinnevik, ersättningsutskott består av styrelsens ordförande Cristina
Stenbeck samt styrelseledamöterna Dame Amelia Fawcett, Erik Mitteregger och Wilhelm Klingspor.
Wilhelm Klingspor är ersättningsutskottets ordförande.

Ersättningsutskottet har enligt Svensk kod för bolagsstyrning utvärderat pågående, och under året
avslutade, program för rörlig ersättning till bolagsledningen, tillämpningen av de riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman beslutat om samt gällande
ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Nedan följer styrelsens redovisning av resultatet
av den utvärdering som ersättningsutskottet har gjort.

Allmänt om ersättningar till Kinneviks bolagsledning

Ersättning till bolagsledningen i Kinnevik utgörs av grundlön, eventuell rörlig lön, möjlighet att delta i
långsiktiga incitamentsprogram, pension samt sedvanliga ersättningar och förmåner. Dessa
komponenter skall skapa en balanserad ersättning som återspeglar individuell prestation och erbjuder
marknadsmässig och konkurrenskraftig kompensation.

Rörlig ersättning till bolagsledningen

Rörlig lön kan utgå med maximalt 50 procent av fast lön baserat på utfall i förhållande till uppsatta
mål och individuella prestationer. Ytterligare information om den kontantbaserade rörliga ersättningen
finns i årsredovisningen för 2011.

För bolagsledningen och andra nyckelpersoner anställda i Kinnevikkoncernen finns långsiktiga
aktiebaserade incitamentsprogram. Incitamentsprogrammen är prestationsbaserade och kräver att
deltagaren äger aktier och är anställd i Kinnevik. Genom att knyta anställdas belöning till bolagets
resultat- och värdeutveckling premieras fortsatt företagslojalitet och därigenom den långsiktiga
värdetillväxten i Kinnevik. Ytterligare information om de långsiktiga incitamentsprogrammen såsom
beträffande utfall, deltagande, antal utgivna och utstående instrument m.m. finns i årsredovisningen
för 2011 samt på bolagets webbplats www.kinnevik.se.

Utvärdering av program för rörlig ersättning

Ersättningsutskottet har utvärderat utvecklingen av programmen för rörlig ersättning kontinuerligt
under året och programmens förväntade utfall har rapporterats till styrelsen och där diskuterats.
Ersättningsutskottet följer också omfattningen på bolagsledningen och andra nyckelpersoners
deltagande i de långsiktiga programmen och har inhämtat synpunkter från deltagarna i en skriftlig
enkät. Ersättningsutskottets utvärdering av programmen för rörlig ersättning har visat att:

  • Programmen ligger väl i linje med aktieägarnas intressen.
  • Programmen är viktiga för att attrahera, motivera och behålla medarbetare i bolagsledningen.
  • Långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram har haft en positiv effekt på Kinneviks utveckling och varit fördelaktiga för både Kinnevik och aktieägarna.
  • Långsiktiga incitamentsprogram även fortsättningsvis skall vara aktie- och prestationsbaserade och kräva en personlig investering i Kinnevik-aktier av deltagaren. 

Utvärdering av riktlinjer samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Kinnevik
Ersättningsutskottets utvärdering har även resulterat i slutsatsen att de riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare som årsstämman beslutat om har tillämpats på ersättningar till ledande
befattningshavare under året.

Bolagets externa revisor har avgivit ett yttrande till styrelsen om att Kinnevik har följt riktlinjerna för
lön och annan ersättning till ledande befattningshavare som fastställts av årsstämman.
Styrelsens bedömning är att ersättningen för verkställande direktören och andra medarbetare i
bolagsledningen ger en bra balans mellan att motivera medarbetarna och att ge kompensation på ett
väl avvägt och konkurrenskraftigt sätt som likriktar medarbetarnas incitament med Kinneviks och
aktieägarnas intressen.

____________
Stockholm i april 2012
INVESTMENT AB KINNEVIK (PUBL)
STYRELSEN