Direkt till huvudinnehållDirekt till navigeringDirekt till sök

Riktlinjer för 2015

Följande riktlinjer har godkänts av årsstämman den 18 maj 2015. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga ledningspersoner i Kinnevik ("Ledningen"), samt styrelseledamöter, i den omfattning de erhåller ersättning utanför styrelseuppdraget.

Syftet med Kinneviks riktlinjer för ersättning är att erbjuda konkurrensmässiga ersättningspaket för att attrahera, motivera och behålla nyckelpersoner. Ändamålet är att skapa incitament för Ledningen att verkställa strategiska planer och leverera framstående resultat samt att likrikta Ledningens incitament med aktieägarnas intresse. Intentionen är att alla personer i Ledningen ska ha ett betydande långsiktigt aktieägande i bolaget. Skulle Kinnevik starta ett saminvesterande bolag eller en liknande organisationsform, som har till föremål för sin verksamhet att investera externt kapital, kan Kinnevik och Kinnevikanställda komma att erhålla ersättning som baseras på den verksamhetens resultat.

Ersättning till Ledningen ska utgöras av en årlig grundlön, kontant rörlig ersättning, möjlighet att delta i långsiktiga aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram, pension samt sedvanliga ersättningar och förmåner.

  • Den fasta lönen revideras årligen och baseras på den enskilde ledningspersonens kompetens och ansvarsområde.
  • Kortsiktig kontant rörlig ersättning (STI, Short Term Incentive) ska baseras på prestation i relation till fastställda mål. Målen ska vara individuella och mätbara samt kopplas till specifika prestationer, processer och transaktioner. STI kan maximalt uppgå till 100 procent av grundlönen och en del av STI ska investeras i Kinnevikaktier.
  • Skulle Kinnevik starta ett saminvesterande bolag eller en liknande organisationsform, kan Kinnevikanställda (inklusive personer i Ledningen), villkorat av att de gör en egen investering, komma att erhålla ytterligare kontant rörlig ersättning. Ersättningen ska baseras på totalt investerat externt kapital och ska endast betalas ut om den avkastning som genereras på externt kapital överstiger förutbestämda miniminivåer. Den maximala ersättningen ska begränsas i förhållande till den avkastning Kinnevik erhåller.
  • Långsiktiga aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram (LTI, Long Term Incentive) ska vara kopplade till vissa förutbestämda finansiella och/eller aktie- eller aktiekursrelaterade prestationskrav och ska säkerställa ett långsiktigt engagemang för bolagets utveckling.
  • Övriga förmåner kan utgöras av tillgång till förmånsbil, bostadsförmåner för personer i Ledningen bosatta utomlands under en begränsad period samt andra sedvanliga förmåner. Övriga förmåner ska inte utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen. Personer i Ledningen kan även erbjudas sjukvårdsförsäkring.
  • Ledningen erbjuds avgiftsbestämda pensionslösningar med premier om maximalt 30 procent av grundlönen som erläggs till försäkringsbolag. Personer i Ledningen som är bosatta utomlands kan, om det godkänns av styrelsen, erbjudas pensionslösningar som betalas kontant motsvarande den premie som annars skulle erläggas till försäkringsbolag.
  • Vid uppsägning från bolagets sida, föreligger rätt till lön under en period om maximalt 18 månader för den verkställande direktören och en period om maximalt 12 månader för övriga personer i Ledningen.

Stämmovalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen.

Styrelsen ska ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Om sådan avvikelse sker ska information om detta och skälet till avvikelsen redovisas vid närmast följande årsstämma.

Not 25 för koncernen i årsredovisningen för 2014 innehåller en beskrivning av gällande riktlinjer och ersättningar för Ledningen under 2014.

I enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning följer och utvärderar styrelsens ersättningsutskott tillämpningen av årsstämmans riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Bolagets revisor har i enlighet med 8 kap. 54 § aktiebolagslagen lämnat ett yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som har gällt under 2014 har följts. Utvärderingen och revisorns granskning har resulterat i slutsatsen att Kinnevik under 2014 har följt de riktlinjer för ersättning som årsstämman fattat beslut om.