Direkt till huvudinnehållDirekt till navigeringDirekt till sök

Riktlinjer för 2013

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Följande riktlinjer har godkänts av årsstämman den 13 maj 2013.

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga ledningspersoner i Kinnevik ("Ledningen"), samt styrelseledamöter, i den omfattning de erhåller ersättning utanför styrelseuppdraget. För närvarande uppgår antalet personer i Ledningen till sju individer.

Syftet med Kinneviks riktlinjer för ersättning är att erbjuda konkurrensmässiga ersättningspaket för att attrahera, motivera och behålla nyckelpersoner. Ändamålet är att skapa incitament för Ledningen att verkställa strategiska planer och leverera framstående resultat samt att likrikta bolagsledningens incitament med aktieägarnas intresse.

Ersättning till Ledningen skall utgöras av en årlig grundlön, kortsiktig kontant rörlig ersättning (STI, Short Term Incentive), möjlighet att delta i långsiktiga incitamentsprogram (LTI, Long Term Incentive), pension samt sedvanliga ersättningar och förmåner.

  • Den fasta lönen revideras årligen och baseras på den enskilde ledningspersonens kompetens och ansvarsområde.
  • STI-målen skall baseras på prestation i relation till fastställda mål. Målen skall vara individuella och mätbara samt kopplas till specifika prestationer, processer och transaktioner. STI kan maximalt uppgå till 75 procent av grundlönen.
  • Långsiktiga incitamentsprogram skall vara kopplade till vissa finansiella och aktiekursrelaterade prestationskrav och skall säkerställa ett långsiktigt engagemang för bolagets utveckling.
  • Övriga förmåner kan utgöras av tillgång till förmånsbil, bostadsförmåner för personer i Ledningen bosatta utomlands under en begränsad period samt andra sedvanliga förmåner. Övriga förmåner skall inte utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen. Personer i Ledningen kan även erbjudas sjukvårdsförsäkring.
  • Ledningen erbjuds avgiftsbestämda pensionslösningar med premier om maximalt 30 procent av grundlönen som erläggs till försäkringsbolag.
  • Vid uppsägning från bolagets sida, föreligger rätt till lön under en period om maximalt 18 månader för den verkställande direktören och en period om maximalt 12 månader för övriga personer i Ledningen.

Stämmovalda styrelseledamöter skall i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som ej utgör styrelsearbete. För dessa tjänster skall utgå ett marknadsmässigt arvode vilket skall godkännas av styrelsen.

Styrelsen skall ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Om sådan avvikelse sker skall information om detta och skälet till avvikelsen redovisas vid närmast följande årsstämma.

Not 29 för koncernen i årsredovisningen för 2012 innehåller en beskrivning av gällande riktlinjer och ersättningar för Ledningen under 2012.

I enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning följer och utvärderar styrelsens ersättningsutskott tillämpningen av årsstämmans riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Bolagets revisor har i enlighet med 8 kap. 54 § aktiebolagslagen lämnat ett yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som har gällt under 2012 har följts. Utvärderingen och revisorns granskning har resulterat i slutsatsen att Kinnevik under 2012 har följt de riktlinjer för ersättning som årsstämman fattat beslut om.