Direkt till huvudinnehållDirekt till navigeringDirekt till sök

Riktlinjer för 2012

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Följande riktlinjer har godkänts av årsstämman den 7 maj 2012.

Riktlinjer gäller för ersättning till ledande befattningshavare i koncernen som antogs av årsstämman 2011 skall fortsätta gälla oförändrat. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören i moderbolaget, övriga ledningspersoner i moderbolaget och verkställande direktören för Korsnäs (”Ledningen”), samt styrelseledamöter, i den omfattning de erhåller ersättning utanför styrelseuppdraget. För närvarande uppgår antalet personer i Ledningen till sex individer.

Ersättningen till Ledningen skall utgöras av grundlön, eventuell rörlig lön, möjlighet att delta i långsiktiga incitamentsprogram, pension samt sedvanliga ersättningar och förmåner. Dessa komponenter skall skapa en balanserad ersättning som återspeglar individuell prestation och erbjuder
en marknadsmässig och konkurrenskraftig kompensation.

  • Den fasta lönen revideras årligen och baseras på den enskilde befattningshavarens kompetens och ansvarsområde.
  • Rörlig lön kan utgå med maximalt 50 procent av fast lön baserat på utfall i förhållande till uppsatta mål och individuella prestationer.
  • Övriga förmåner skall utgöra ett begränsat värde i förhållande till den totala ersättningen och motsvara vad som är normalt förekommande på marknaden.
  • Pensionspremier erläggs till försäkringsbolag inom ramen för avgiftsbestämda pensionslösningar om maximalt 20 procent av rundlönen.
  • Vid uppsägning från bolagets sida föreligger rätt till lön under en uppsägningstid om lägst sex och maximalt 18 månader. Lön under uppsägningstid avräknas mot lön erhållen från eventuell ny anställning under uppsägningstiden.

Stämmovalda styrelseledamöter skall i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som ej utgör styrelsearbete. För dessa tjänster skall utgå ett marknadsmässigt arvode vilket skall godkännas av styrelsen.

Styrelsen skall ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Om sådan avvikelse sker skall information om detta och skälet till avvikelsen redovisas vid närmast följande årsstämma.

I enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning följer och utvärderar styrelsens ersättningsutskott tillämpningen av årsstämmans riktlinjer för ersättning till Ledningen. Utvärderingen har resulterat i slutsatsen att Kinnevik under 2011 har följt de riktlinjer för ersättning till Ledningen som beslutats vid årsstämman. Bolagets revisor har i enlighet 8 kap. 54 § aktiebolagslagen lämnat ett yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till Ledningen som har gällt under föregående år har följts.