Direkt till huvudinnehållDirekt till navigeringDirekt till sök

Riktlinjer för 2010

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Följande riktlinjer har godkänts av årsstämman den 17 maj 2010.

Riktlinjerna gäller för ersättning till ledande befattningshavare i koncernen. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören tillika koncernchefen i moderbolaget, övriga ledningspersoner i moderbolaget samt affärsområdeschefer inom koncernen. För närvarande uppgår antalet ledande befattningshavare till sex individer.

Ersättningen till ledande befattningshavare skall utgöras av grundlön, eventuell rörlig lön, möjlighet att delta i långsiktiga incitamentsprogram, pension samt sedvanliga ersättningar och förmåner. Dessa komponenter skall skapa en balanserad ersättning som återspeglar individuell prestation och erbjuder en marknadsmässig och konkurrenskraftig kompensation.

  • Den fasta lönen revideras årligen och baseras på den enskilde befattningshavarens kompetens och ansvarsområde.
  • Rörlig lön kan utgå med maximalt 50% av fast lön baserat på utfall i förhållande till uppsatta mål och individuella prestationer.
  • Övriga förmåner skall utgöra ett begränsat värde i förhållande till den totala ersättningen och motsvara vad som är normalt förekommande på marknaden.
  • Pensionspremier erläggs till försäkringsbolag inom ramen för avgiftsbestämda pensionslösningar om maximalt 20% av grundlön med rätt att erhålla pension från 65 års ålder.
  • Vid uppsägning från bolagets sida föreligger rätt till lön under en uppsägningstid om lägst 6 och maximalt 18 månader. Lön och uppsägningstid avräknas mot lön erhållen från eventuell ny anställning under uppsägningstiden.

Styrelsen skall ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Om sådan avvikelse sker skall information om detta och skälet till avvikelsen redovisas vid närmast följande årsstämma.

Inom ramen för av årsstämman antagna ersättningsprinciper tillämpar bolaget rörlig lön om maximalt 50% av fast lön baserat på utfall i förhållande till uppsatta mål och individuella prestationer till bolagets sex ledande befattningshavare.