Ersättningsrapport 2020

I enlighet med regel 9.1 i Svensk kod för bolagsstyrning följer och utvärderar utskottet för medarbetarfrågor och ersättningar pågående, och under året avslutade, program för rörlig ersättning, tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till Ledande Befattningshavare som bolagsstämman beslutat om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Kinnevik. 

Läs ersättningsrapporten för 2020