Riktlinjer för 2009

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Följande riktlinjer har godkänts av årsstämman den 11 maj 2009.

Riktlinjerna gäller för ersättning till ledande befattningshavare i koncernen. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören tillika koncernchefen i moderbolaget, övriga ledningspersoner i moderbolaget samt affärsområdeschefer inom koncernen. För närvarande uppgår antalet ledande befattningshavare till sju individer.

Ersättningen till ledande befattningshavare skall utgöras av grundlön, eventuell rörlig lön, möjlighet att delta i långsiktiga incitamentsprogram, pension samt sedvanliga ersättningar och förmåner. Dessa komponenter skall skapa en balanserad ersättning som återspeglar individuell prestation och erbjuder en marknadsmässig och konkurrenskraftig kompensation.

  • Den fasta lönen revideras årligen och baseras på den enskilde befattningshavarens kompetens och ansvarsområde.
  • Rörlig lön kan utgå med maximalt 50% av fast lön baserat på utfall i förhållande till uppsatta mål och individuella prestationer.
  • Övriga förmåner skall utgöra ett begränsat värde i förhållande till den totala ersättningen och motsvara vad som är normalt förekommande på marknaden.
  • Pensionspremier erläggs till försäkringsbolag inom ramen för avgiftsbestämda pensionslösningar om maximalt 20% av grundlön med rätt att erhålla pension från 65 års ålder.
  • Vid uppsägning från bolagets sida föreligger rätt till lön under en uppsägningstid om lägst 6 och maximalt 18 månader. Lön och uppsägningstid avräknas mot lön erhållen från eventuell ny anställning under uppsägningstiden.

Styrelsen skall ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Om sådan avvikelse sker skall information om detta och skälet till avvikelsen redovisas vid närmast följande årsstämma.