Bolagsstyrningsrapport 2017

Bolagsstyrningen inom Kinnevikkoncernen utgår från svensk lagstiftning och allmänt vedertagen god sed på värdepappersmarknaden. Kinnevik tillämpar svensk kod för bolagsstyrning.

Under 2017 har Kinnevik, liksom tidigare år, avvikit från Kodens regel att en ledamot av styrelsen inte ska vara ordförande i valberedningen. Avvikelsen från Koden förklaras närmare i avsnittet Valberedning.

Bolagsstyrningsrapport 2017