Bolagsstyrningsrapport 2018

 

Bolagsstyrningen inom Kinnevikkoncernen utgår från svensk lagstiftning och allmänt vedertagen god sed på värdepappersmarknaden. Kinnevik tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”).

Under 2018 har Kinnevik, liksom tidigare år, avvikit från Kodens regel att en ledamot av styrelsen inte ska vara ordförande i valberedningen.Avvikelsen från Koden förklaras närmare i avsnittet Valberedning nedan.