Bolagsstyrningsrapport 2016

Bolagsstyrningen inom Kinnevikkoncernen utgår från svensk lagstiftning och allmänt vedertagen god sed på värdepappersmarknaden. Kinnevik tillämpar svensk kod för bolagsstyrning. 

Under 2016 har Kinnevik, liksom tidigare år, avvikit från Kodens regel att en ledamot av styrelsen inte ska vara ordförande i valberedningen. Avvikelsen från Koden förklaras närmare i avsnittet Valberedning.

Bolagsstyrningsrapport 2016