Bolagsstyrningsrapport 2020

 

Bolagsstyrningen inom Kinnevikkoncernen utgår från svensk lagstiftning och allmänt vedertagen god sed på värdepappersmarknaden. Kinnevik tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”).

Under 2020 har Kinnevik ej avvikit från Koden.

Bolagsstyrningsrapport 2020