Årsstämma 2020

Kinneviks årsstämma kommer att hållas i Stockholm den 11 maj 2020.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman ska inkomma med skriftligt förslag till arsstamma@kinnevik.com, eller till Bolagssekreteraren, Kinnevik AB, Box 2094, 103 13 Stockholm, senast sju veckor före årsstämman, för att garantera att ärendet kan inkluderas i kallelsen till årsstämman. Ytterligare information om hur och när registrering ska ske kommer att offentliggöras före årsstämman.

I enlighet med beslutet vid årsstämman 2019 i Kinnevik AB (publ) (”Kinnevik”) har en valberedning sammankallats, bestående av ledamöter utsedda av Kinneviks röstmässigt största aktieägare. Valberedningen består av Cristina Stenbeck utsedd av Verdere S.à r.l. och CMS Sapere Aude Trust, Hugo Stenbeck utsedd av AMS Sapere Aude Trust, James Anderson utsedd av Baillie Gifford, Ramsay Brufer utsedd av Alecta, och Marie Klingspor. Valberedningens ledamöter kommer att utse sin ordförande vid sitt första möte.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det i skrift till agm@kinnevik.com eller till Valberedningen, Kinnevik AB, Box 2094, 103 13 Stockholm.