Årsstämma 2024

Årsstämman kommer att hållas i Stockholm den 6 maj 2024

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman ska inkomma med skriftligt förslag till arsstamma@kinnevik.com, eller till Bolagssekreteraren, Kinnevik AB, Box 2094, 103 13 Stockholm, senast sju veckor före årsstämman för att garantera att ärendet kan inkluderas i kallelsen till årsstämman. Ytterligare information om hur och när registrering ska ske kommer att offentliggöras före årsstämman.