Kinneviks styrelse slutför sin översyn av kapitalstrukturen – avser att föreslå en extra kontant värdeöverföring om 23 kr per aktie

17 Apr 2024, 18:15 pm · Regulatory information
Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att styrelsen slutfört sin översyn av kapitalstrukturen och beslutat att föreslå en extra kontant värdeöverföring om 23 kr per aktie, motsvarande sammanlagt 6,4 Mdkr. Förslaget avses att läggas fram till årsstämman som kommer hållas den 3 juni 2024 och är villkorat av att det andra steget i försäljningen av Tele2 AB (publ) (”Tele2”) genomförs, vilket förväntas ske under det andra kvartalet 2024.

Genom försäljningen av Kinneviks innehav i Tele2 kommer Kinneviks nettokassa stärkas väsentligt. Kinneviks styrelse har därför genomfört en översyn av kapitalstrukturen inom ramen för vilken styrelsen tagit del av större aktieägares perspektiv.

Översynen har resulterat i styrelsens beslut att föreslå en extra kontant värdeöverföring om 23 kr per aktie, motsvarande sammanlagt 6,4 Mdkr. Beslutet ska ses mot bakgrund av att Kinnevik redan delat ut mer än 80 Mdkr i värde till sina aktieägare sedan inledningen av bolagets omstöpning till ett ledande europeiskt tillväxtfokuserat investmentbolag under 2018.

Efter försäljningen av innehavet i Tele2 och den extra kontanta värdeöverföringen har Kinnevik en nettokassa om 13,9 Mdkr proforma per den 31 mars 2024. Kinnevik har en betydande pipeline av potentiella investeringar, främst i sina befintliga kärninnehav. I denna pipeline återfinns attraktiva möjligheter att utnyttja den konkurrensfördel som ett välfinansierat Kinnevik åtnjuter från sin permanenta kapitalbas i en illikvid onoterad tillväxtmarknad, i vilken många aktörer agerar under begränsningar som tvingar dem att söka likviditet. Mot den bakgrunden, och med hänsyn till möjligheterna att öka portföljens koncentration ytterligare mot sina väldigt lovande kärninnehav, har styrelsen beslutat att inte begära ett bemyndigande att återköpa Kinnevikaktier i detta skede.

James Anderson, styrelseordförande i Kinnevik, kommenterade: "Styrelsen och jag uppskattar det gensvar vi har fått från våra större aktieägare i samband med vår översyn av Kinneviks kapitalstruktur, och är tacksamma för deras stöd för vår strategi och för våra ambitioner. Vi kommer att nyttja våra stärkta finansiella resurser med tålamod och selektivitet för att bygga en mer koncentrerad portfölj. I partnerskap med entreprenörer och investerare kommer vi bygga fantastiska bolag i stor skala, och därigenom skapa värde för samtliga våra aktieägare.”

Styrelsens förslag är villkorat av att det andra steget i försäljningen av Tele2 genomförs, vilket förväntas ske under det andra kvartalet 2024. Det andra steget innefattar en bruttoförsäljningsintäkt om 9,4 Mdkr, utöver de 2,9 Mdkr som redan har erhållits samt de 0,7 Mdkr som förväntas erhållas under det tredje kvartalet 2024. Styrelsen avser att föreslå att den extra kontanta värdeöverföringen genomförs genom ett aktiesplit- och automatiskt inlösenförfarande. Det fullständiga förslaget kommer att inkluderas i kallelsen till årsstämman som kommer att hållas den 3 juni 2024.