Kinneviks årsstämma 2024

03 jun 2024, 13:00 pm · Regulatory information
Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") höll idag årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga av styrelsen och valberedningen framlagda förslag.

Årsstämman beslutade om en extra kontant värdeöverföring till stamaktieägare (d.v.s. aktier av serie A och serie B) genom ett aktieinlösen­program. Varje stamaktie i Kinnevik ger rätt till en (1) inlösenaktie, och varje inlösenaktie ger rätt till en inlösenlikvid om 23,0 kr per aktie som förväntas betalas ut till aktieägarna omkring den 2 juli 2024.

Styrelsen har fastställt avstämningsdag för aktiesplit och rätten att erhålla inlösenaktier till den 10 juni 2024 (d.v.s. samma dag som anges i kallelsen och informations­broschyren avseende aktieinlösen­programmet). Detta innebär att sista dag för handel i Kinneviks aktier före aktiesplit och inklusive rätten att erhålla inlösenaktier är den 5 juni 2024. Från och med den 7 juni 2024 kommer Kinneviks aktier att handlas utan rätt att erhålla inlösenaktier. Inlösenaktierna kommer att handlas på Nasdaq Stockholm från och med den 11 juni 2024 till och med den 25 juni 2024. Inlösenlikviden om 23,0 kr per stamaktie i kommer att utbetalas till innehavare av inlösenaktier den 27 juni 2024.

En informations­broschyr med ytterligare information om aktieinlösen­programmet finns tillgänglig på Kinneviks hemsida www.kinnevik.com under rubriken "Bolagsstämma" (som finns under avsnittet "Bolagsstyrning").

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna James Anderson, Susanna Campbell, Harald Mix, Cecilia Qvist och Charlotte Strömberg, samt om val av Claes Glassell och Maria Redin till nya styrelseledamöter. James Anderson omvaldes till styrelseordförande.

Årsstämman fastställde årsredovisningen för 2023 och beslutade att Kinneviks balanserade vinstmedel och överkursfond ska balanseras i ny räkning. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Årsstämman beslutade även att:

  • godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2023.
  • fastställa arvoden till styrelseledamöterna och revisorn.
  • välja KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2025. Den auktoriserade revisorn Mårten Asplund kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.
  • välja Lawrence Burns, Erik Brändström, Marie Klingspor och Cristina Stenbeck till ledamöter i valberedningen och Lawrence Burns till dess ordförande. Styrelsens ordförande James Anderson kommer också att vara ledamot i valberedningen.
  • anta nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
  • ändra bolagsordningen så att bestämmelsen om bolagets verksamhetsföremål förenklas.
  • anta ett långsiktigt aktieincitamentsprogram för anställda i Kinnevik, innefattande beslut om ändring av bolagsordningen genom införandet av fyra nya slag av omvandlingsbara incitamentsaktier, att direkt eller indirekt överlåta incitamentsaktier till deltagarna i programmet samt att säkerställa leverans av incitamentsaktier under programmet genom att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission och återköp av incitamentsaktier.
  • bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission och återköp av aktier av serie X i syfte att säkerställa leverans av aktier inom ramen för utestående långsiktiga incitamentsprogram.