Kinnevik säljer hela sitt innehav i Tele2 till ett bolag som kontrolleras gemensamt av iliad och NJJ

26 Feb 2024, 07:45 am · Regulatory information
Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att bolaget har ingått avtal om en försäljning av hela sitt innehav i Tele2 AB (publ) ("Tele2") till Freya Investissement, ett bolag som kontrolleras gemensamt av den europeiska telekomkoncernen iliad och dess styrelseordförande och grundare Xavier Niel genom NJJ Holding ("iliad/NJJ") för en total köpeskilling om 13 Mdkr. Innehavet i Tele2 kommer att komplettera iliad/NJJ:s befintliga europeiska telekomverksamhet i Frankrike, Italien, Polen, Schweiz, Monaco och på Irland, Cypern och Malta. Transaktionen kommer att genomföras i tre steg med en första del om 2,9 Mdkr. De två återstående stegen är villkorade av att iliad/NJJ erhåller nödvändiga regulatoriska godkännanden och avseende det tredje steget även av att iliad/NJJ omstämplar A-aktier i Tele2 till B-aktier med följden att iliad/NJJ efter transaktionens genomförande innehar mindre än 30 procent av rösterna i Tele2.

Kinnevik har ingått avtal om att sälja hela sitt innehav i Tele2 bestående av 20,7 miljoner A-aktier och 116,9 miljoner B-aktier till iliad/NJJ. Köpeskillingen uppgår till totalt 13 Mdkr, motsvarande 93,0 kr per B-aktie och 101,0 kr per A-aktie i Tele2 och ett genomsnittligt aktiepris om 94,2 kr per aktie i Tele2, vilket innebär en premie om 13 procent i förhållande till stängningskursen för Tele2s B-aktie på Nasdaq Stockholm den 23 februari 2024.

Transaktionen kommer att genomföras i tre steg:

1.    iliad/NJJ kommer att förvärva 31,3 miljoner B-aktier i Tele2. Efter genomförandet av detta första steg innehar iliad/NJJ 4,5 procent av aktierna och 3,5 procent av rösterna i Tele2. Kinneviks försäljningsintäkt i detta första steg uppgår till 2,9 Mdkr.

2.    iliad/NJJ kommer att förvärva 14,2 miljoner A-aktier och 85,5 miljoner B-aktier i Tele2 efter godkännanden av utländska direktinvesteringar i Sverige, Lettland och Litauen, vilka förväntas erhållas under det andra kvartalet 2024. Efter detta andra steg kommer iliad/NJJ inneha 18,8 procent av aktierna och 28,8 procent av rösterna i Tele2. Kinneviks försäljningsintäkt i detta andra steg uppgår till 9,4 Mdkr.

3.    iliad/NJJ kommer att förvärva Kinneviks resterande 6,5 miljoner A-aktier i Tele2 efter erhållandet av nödvändiga regulatoriska godkännanden och villkorat av omstämpling av A-aktier i Tele2 till B-aktier med följden att iliad/NJJ efter transaktionens genomförande kommer att inneha mindre än 30 procent av rösterna i Tele2. Sådana godkännanden och omstämpling förväntas erhållas och genomföras under det tredje kvartalet 2024. Efter detta tredje steg kommer iliad/NJJ inneha 19,8 procent av aktierna och mindre än 30 procent av rösterna i Tele2. Kinneviks försäljningsintäkt i detta tredje steg uppgår till 0,7 Mdkr.

Till följd av transaktionen kommer Kinneviks nettokassa att stärkas väsentligt, och Kinneviks styrelse kommer genomföra en översyn av kapitalstrukturen i samråd med större aktieägare.

Georgi Ganev, VD på Kinnevik, kommenterade: "Genom transaktionen får Tele2 en ny ledande aktieägare i kombinationen av iliad och NJJ med en lång meritlista inom den europeiska telekomsektorn som tidig pionjär i Frankrike och som storskalig företagsbyggare i flera europeiska marknader. Tele2 grundades av Jan Stenbeck i början av 1980-talet och dess starka värdeskapande har varit fundamentalt för skapandet av dagens Kinnevik, och har drivit såväl Kinneviks historiska utdelningsflöde till aktieägarna som den strategiska transformationen till en ledande europeisk tillväxtinvesterare, vilket vi är stolta och tacksamma för."

Georgi Ganev fortsatte: "Efter genomförandet av transaktionen kommer Kinnevik att ha en mycket stark nettokassa. Vi kommer förvalta detta kapital med tålamod och fokus för att ytterligare tydliggöra vår equity story och skapa värde för våra aktieägare. Vi kommer fortsätta jobba på vår prioritering att koncentrera vår portfölj mot dess mest lovande och motståndskraftiga innehav, och samtidigt se över vår kapitalstruktur i samråd med större aktieägare."

Thomas Reynaud, koncernchef på iliad och styrelseledamot i Freya Investissement, kommenterade: "Iliad-koncernen och Tele2-koncernen har mycket gemensamt. Vi tror båda på innovationskraft och vikten av en entreprenörsanda. Vår affärssektor i Europa är mycket krävande. Vi har därför stor respekt för det som Tele2:s aktieägare, ledning och team har åstadkommit, och vi är mycket glada över att Kinnevik har valt Freya som Tele2:s nya storägare. Vi ser fram emot att bidra till nästa kapitel i Tele2:s tillväxtresa."
 

Denna kommunikation innehåller vissa framåtblickande uttalanden som återspeglar våra intentioner, uppfattningar eller nuvarande förväntningar. Sådana uttalanden kan identifieras genom att de innehåller ord som "avser", eller liknande uttryck. Sådana uttalanden är föremål för risker och osäkerheter, och faktiska resultat kan skilja väsentligt från det som uttrycks explicit eller implicit i de framåtblickande uttalandena. Faktorer, inklusive risker och osäkerheter, som kan orsaka dessa skillnader inkluderar, men är inte begränsade till: marknaders tillväxt och volatilitet, regulatoriska förändringar och utvecklingar. Framåtblickande uttalanden återspeglar endast omständigheter per det datum som anges häri. Varken Kinnevik eller Tele2 åtar sig någon skyldighet att uppdatera de framåtblickande uttalandena.