KINNEVIK: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMAN 2024

02 May 2024, 09:00 am · Regulatory information
Aktieägarna i Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") kallas härmed till årsstämman 2024 måndagen den 3 juni 2024 kl. 10.00 på Hotel At Six, Brunkebergstorg 6 i Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 9.30. Styrelsen har beslutat att aktieägarna även ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman genom poströstning på förhand.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en extra kontant värdeöverföring om 23,0 kr per aktie till stamaktieägare (d.v.s. aktier av serie A och serie B) i Kinnevik som förväntas betalas ut till aktieägarna omkring den 2 juli 2024. Styrelsen föreslår den extra kontanta värdeöverföringen till följd av Kinneviks försäljning av sitt innehav i Tele2 AB (publ) för en köpeskilling om totalt 13 Mdkr, som offentliggjordes av Kinnevik den 26 februari 2024. Försäljningen genomförs i tre steg där det första respektive andra steget av transaktionen motsvarande en total bruttoförsäljningsintäkt om 12,3 Mdkr är slutförda per dagen för detta pressmeddelande. Den extra kontanta värdeöverföringen föreslås ske genom ett aktieinlösen­program. En informations­broschyr med ytterligare information om aktieinlösen­programmet finns tillgänglig på Kinneviks hemsida www.kinnevik.com under rubriken "Bolagsstämma" (som finns under avsnittet "Bolagsstyrning").

Årsstämman hålls även för att:

 • välja totalt sju (7) styrelseledamöter och bland dessa en styrelseordförande för en period om ett år – James Anderson, Susanna Campbell, Harald Mix, Cecilia Qvist och Charlotte Strömberg föreslås för omval, Claes Glassell och Maria Redin föreslås som nya styrelseledamöter och James Anderson föreslås fortsätta som styrelsens ordförande,
 • välja ledamöter till valberedningen för arbetet inför årsstämman 2025 – valberedningen föreslås bestå av totalt fem (5) ledamöter inklusive styrelsens ordförande. Lawrence Burns, Erik Brändström, Marie Klingspor och Cristina Stenbeck föreslås som ledamöter i valberedningen utöver styrelsens ordförande, och Lawrence Burns föreslås som valberedningens ordförande,
 • besluta att anta nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare,
 • besluta om ändring av bolagsordningen så att bestämmelsen om bolagets verksamhetsföremål förenklas och utan fokus på olika teman för investeringar,
 • besluta att anta Kinneviks långsiktiga aktieincitamentsprogram för 2024, innefattande bland annat beslut om ändring av Kinneviks bolagsordning och beslut om överlåtelser av aktier till deltagarna i programmet,
 • besluta om åtgärder för leverans av aktier inom utestående långsiktiga incitamentsprogram, och
 • behandla övriga frågor som ska tas upp vid årsstämman enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning.

Kallelsen, inklusive styrelsens och valberedningens fullständiga förslag är bifogad till detta pressmeddelande. Kallelsen finns också tillgänglig på Kinneviks hemsida www.kinnevik.com under rubriken "Bolagsstämma" (som finns under avsnittet "Bolagsstyrning").

Deltagande

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 24 maj 2024, och anmäla sin avsikt att delta senast tisdagen den 28 maj 2024.

Deltagande i stämmolokalen

Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska anmäla sin avsikt att delta till Kinnevik senast tisdagen den 28 maj 2024. Anmälan kan ske via Euroclear Sweden ABs hemsida https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy, på telefon 08 402 91 36 eller per post till Kinnevik AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare ska i anmälan ange sitt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella biträden.

Om en aktieägare företräds av ombud i stämmolokalen bör en skriftlig och daterad fullmakt, och registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för juridisk person, skickas till ovanstående adress i god tid före årsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Kinneviks hemsida www.kinnevik.com under rubriken "Bolagsstämma" (som finns under avsnittet "Bolagsstyrning").

Deltagande genom poströstning

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska anmäla sin avsikt att delta genom att avge sin poströst så att denna är Euroclear Sweden AB tillhanda senast tisdagen den 28 maj 2024. För poströstning ska ett särskilt formulär användas, tillgängligt på Kinneviks hemsida www.kinnevik.com under rubriken "Bolagsstämma" (som finns under avsnittet "Bolagsstyrning").

Poströstningsformuläret kan skickas in antingen via e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com, eller per post till Kinnevik AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare kan även poströsta elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden ABs hemsida https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy.

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Kinneviks hemsida www.kinnevik.com under rubriken "Bolagsstämma" (som finns under avsnittet "Bolagsstyrning"). Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret. Ytterligare anvisningar framgår av poströstningsformuläret och på Euroclear Sweden ABs hemsida https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy.

Förvaltarregistrerade aktier

För att få delta i årsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, förutom att anmäla sin avsikt att delta, omregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per fredagen den 24 maj 2024. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (rösträttsregistrering) och kan begäras hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 28 maj 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Föreslagen dagordning

Styrelsen föreslår följande dagordning till årsstämman:

 1. Årsstämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid årsstämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringspersoner.
 6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Anförande av styrelsens ordförande.
 8. Anförande av den verkställande direktören.
 9. Framläggande av moderbolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 11. Beslut om dispositioner beträffande Kinneviks vinst enligt den fastställda balansräkningen.
 12. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 13. Framläggande och beslut om godkännande av ersättningsrapport.
 14. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
 15. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn.
 16. Val av styrelseledamöter:
  1. James Anderson (omval, valberedningens förslag),
  2. Susanna Campbell (omval, valberedningens förslag),
  3. Harald Mix (omval, valberedningens förslag),
  4. Cecilia Qvist (omval, valberedningens förslag),
  5. Charlotte Strömberg (omval, valberedningens förslag),
  6. Claes Glassell (nyval, valberedningens förslag), och
  7. Maria Redin (nyval, valberedningens förslag).
 17. Val av styrelseordförande.
 18. Bestämmande av antalet revisorer och val av revisor.
 19. Val av ledamöter och ordförande till valberedningen.
 20. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 21. Beslut om ändring av bolagsordningen.
 22. Beslut om en extra kontant värdeöverföring genom ett aktieinlösen­program, innefattande beslut om:
  1. ändring av bolagsordningen för att möjliggöra uppdelning av aktier (aktiesplit) 2:1,
  2. uppdelning av aktier (aktiesplit) 2:1,
  3. ändring av bolagsordningen för att möjliggöra minskning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier,
  4. minskning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier, och
  5. ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier.
 23. Beslut om ett långsiktigt aktieincitamentsprogram för 2024, innefattande beslut om:
  1. antagande av programmet,
  2. ändring av bolagsordningen,
  3. bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av incitamentsaktier,
  4. bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna incitamentsaktier, och
  5. överlåtelser av egna incitamentsaktier och aktier i ett för programmet särskilt tillskapat deltagandebolag.
 24. Beslut om åtgärder för leverans av aktier inom ramen för utestående långsiktiga incitamentsprogram, innefattande beslut om:
  1. bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier av serie X, och
  2. bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier av serie X.
 25. Årsstämmans avslutande.