Nyemission och återköp av incitamentsaktier av serie C 2023 och serie D 2023

22 maj 2023, 16:00 pm · Regulatory information
Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att styrelsen har beslutat, med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2023, om en riktad nyemission och omedelbart återköp av 2 010 222 incitamentsaktier av serie C 2023 och serie D 2023.

Aktierna har emitterats och återköpts i enlighet med villkoren för det långsiktiga incitamentsprogram för anställda i Kinnevik som antogs av årsstämman den 8 maj 2023. Svenska Handelsbanken AB (publ) tecknade samtliga 2 010 222 incitamentsaktier, varav 1 005 111 av serie C 2023 och 1 005 111 av serie D 2023, till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet om 0,10 kr per aktie. Samtliga emitterade incitamentsaktier har därefter återköpts av Kinnevik för 0,10 kr per aktie och innehas i eget förvar.

Syftet med emissionen och återköpet är att incitamentsaktierna ska överlåtas direkt eller indirekt till anställda som deltar i Kinneviks långsiktiga incitamentsprogram 2023 i enlighet med årsstämmans beslut. Incitamentsaktierna kommer, om och i den utsträckning prestationsvillkoret som gäller för respektive aktieserie är uppfyllt, att omvandlas till Kinnevikaktier av serie B under 2028.