Minskat antal aktier och röster i Kinnevik

28 Apr 2023, 08:00 am · Regulatory information
Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att per den 28 april 2023 uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 279 885 902, och det totala antalet röster i bolaget uppgår till 583 684 790.

Minskningen beror på att Kinnevik har löst in 297 258 incitamentsaktier av serie G 2018, 750 incitamentsaktier av serie C1 2020, 6 300 incitamentsaktier av serie C2 2020, 10 800 incitamentsaktier av serie D 2020, 12 000 incitamentsaktier av serie C 2021, 12 000 incitamentsaktier av serie D 2021, 53 470 incitamentsaktier av serie C 2022 och 53 470 incitamentsaktier av serie D 2022 som innehafts i eget förvar och av deltagare i Kinneviks långsiktiga incitamentsprogram för 2018 samt 2020-2022.

Under april har Kinnevik vidare emitterat 177 703 stamaktier av serie X som sedermera har omvandlats till 177 703 stamaktier av serie B. Till följd av omvandlingen har antalet stamaktier av serie B i Kinnevik ökat under april och uppgår till 242 861 561.

Per den 28 april 2023 är aktierna i Kinnevik fördelade på två stamaktieserier och åtta incitamentsaktieserier enligt följande:

  • 33 755 432 stamaktier av serie A med tio röster vardera och 242 861 561 stamaktier av serie B med en röst vardera (varav Kinnevik i eget förvar innehar 177 836 stamaktier av serie B), och
  • 379 312 incitamentsaktier av serie G 2019, 52 492 incitamentsaktier av serie C1 2020, 303 180 incitamentsaktier av serie C2 2020, 618 815 incitamentsaktier av serie D 2020, 404 800 incitamentsaktier av serie C 2021, 404 800 incitamentsaktier av serie D 2021, 552 755 incitamentsaktier av serie C 2022 och 552 755 incitamentsaktier av serie D 2022, samtliga med en röst vardera.

Denna information är sådan som Kinnevik AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande, genom nedanstående kontaktpersons försorg, den 28 april 2023 kl. [●].