Kinneviks årsstämma 2023

08 maj 2023, 13:00 pm · Regulatory information
Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") höll idag årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga av styrelsen och valberedningen framlagda förslag.

Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna James Anderson, Susanna Campbell, Harald Mix, Cecilia Qvist och Charlotte Strömberg. James Anderson omvaldes till styrelseordförande.

Årsstämman fastställde årsredovisningen för 2022 och beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Årsstämman beslutade även:

  • att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2022.
  • att fastställa arvoden till styrelseledamöterna och revisorn.
  • om omval av KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Den auktoriserade revisorn Mårten Asplund kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.
  • att godkänna en ny instruktion för valberedningen samt att välja Hugo Stenbeck, Lawrence Burns, Erik Brändström och Marie Klingspor till ledamöter i valberedningen och Lawrence Burns till dess ordförande. Styrelsens ordförande James Anderson kommer också att vara ledamot i valberedningen.
  • att anta ett långsiktigt aktieincitamentsprogram för anställda i Kinnevik, innefattande beslut om ändring av bolagsordningen genom införandet av två nya slag av omvandlingsbara incitamentsaktier av serie C 2023 och serie D 2023, att direkt eller indirekt överlåta incitamentsaktier till deltagarna i programmet samt att säkerställa leverans av incitamentsaktier under programmet genom att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission och återköp av incitamentsaktier av serie C 2023 och serie D 2023. Incitamentsaktierna kan, under förutsättning att relevant prestationsvillkor är uppfyllt, omvandlas till aktier av serie B under 2028.
  • om en utdelning som kompensation för lämnade vinstutdelningar och andra värdeöverföringar till deltagare i Kinneviks långsiktiga incitamentsprogram för 2020 som till 30 procent ska betalas kontant och till 70 procent genom att Kinnevik överlåter egna aktier av serie B, samt att balansera resterande vinstmedel och överkursfond i ny räkning.
  • om åtgärder för leverans av aktier inom ramen för utestående långsiktiga incitamentsprogram, innefattande beslut om bemyndiganden för styrelsen att besluta om nyemission och återköp av aktier av serie X.
  • att avslå ett förslag från en aktieägare.